Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bądź na bieżąco z Biznes.gov.pl!

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o nowych przepisach, ważnych terminach, ciekawych pomysłach na biznes i sposobach ich finansowania? Zapisz się na newsletter Biznes.gov.pl! Znajdziesz w nim m.in przegląd nowości na portalu oraz wiele cennych porad w prowadzeniu biznesu i załatwianiu spraw urzędowych.

Wprowadź swój adres e-mail, aby otrzymywać nasz newsletter.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie Biznes.gov.pl

Realizując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana (dalej: Użytkownik) danych osobowych w serwisie Biznes.gov.pl oraz o przysługujących  prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie Biznes.gov.pl, wykonującym zadania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: Punkt), jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
  Kontakt z Administratorem: 
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  e-mail: kancelaria@mr.gov.pl
  Tel.: +48 222 500 123
   
 2. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ministerstwie: e-mail: iod@mr.gov.pl.
 4. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji zadań Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy opisanego w Dziale III ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w tym, w celu informowania o istotnych wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 6. Użytkownik Punktu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Administrator danych Punktu będzie udostępniał dane osobowe (w zakresie określonym w profilu Użytkownika) organom władzy, odpowiedzialnym za realizację usług uruchamianych przez Użytkownika w postaci usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 11. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane osobowe Użytkowników przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Okres ten może być dłuższy, o ile Użytkownik, którego dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 4.

Zapoznałem/-am się z Regulaminem serwisu Biznes.gov.pl