Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Chcesz prowadzić kursy ADR lub oferować kursy na eksperta ADN czy kursy dla doradców? Jest to działalność regulowana - musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jak działalność podlega wpisowi do rejestru

 • prowadzenia kursów ADR,
 • prowadzenie kursów na eksperta ADN,
 • prowadzenie kursów na eksperta ADN do spraw przewozu gazów,
 • prowadzenie kursów na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów,
 • prowadzenie kursów dla doradców

Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić taką działalność podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy również przedsiębiorcy czasowo prowadzącego kursy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pochodzącego z:

 • innego państwa Unii Europejskiej,
 • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi Unii Europejskiej umowę regulującą swobodę świadczenia usług,

Jakie są warunki wpisu do rejestru

1) posiadanie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem, w tym

 • sala wykładowa – nie mniejsza niż 25 m 2 a jeżeli z sali wykładowej korzysta jednocześnie więcej niż 10 osób, to powierzchnia powinna być większa o co najmniej 2m2 na każdą dodatkową osobę Sala wykładowa powinna być wyposażona w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, w szczególności plansze i prezentacje multimedialne, odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 • miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych w zakresie objętym kursem,
 • pomieszczenie do przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów,
 • zaplecze sanitarne;

2) prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:

 • posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub
 • posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

3) możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;

4) prowadzenie kursów w oparciu o ramowy program, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Kto może prowadzić kurs

Przedsiębiorca może prowadzić kurs, jeżeli 

 • nie wszczęto w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
 • nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej. Niekaralność w tym zakresie powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami o wpis do rejestru

Organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących kursy jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru podmiotów z innego państwa Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi Unii Europejskiej umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo prowadzącego kursy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest marszałek województwa mazowieckiego.

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie, przesłać pocztą lub elektronicznie, przez ePUAP, przesyłając go na adres elektronicznej skrzynki podawczej właściwego urzędu.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie miasta lub gminy, który przekaże go do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
 • zakres prowadzonych kursów;
 • datę i podpis wnioskodawcy.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.”

Oświadczenie powinno zawierać też: 1) imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu; 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3) podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Oświadczenie o niekaralności w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej powinno zawierać następującą treść: "Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek oraz oświadczenia

Urząd prowadzący rejestr sprawdza zgodność złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w art. 50 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz bada czy wniosek wraz z oświadczeniami są poprawnie wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby. Urząd bada m.in., czy nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem lub czy nie wykreślono przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami nie spełniają warunków formalnych, urząd wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Ważne! Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin na uzupełnienie braków jest niewystarczający.

Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji we wskazanym terminie, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Jeżeli minęło 14 dni od daty wpływu wniosku do urzędu prowadzącego rejestr oraz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru:

 • nie wezwano cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku,
 • nie wydano decyzji o odmowie wpisu,

możesz podjąć wykonywanie działalności objętej wpisem.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie wpisu do rejestru

Jeżeli nie zachodzi żaden z przypadków wskazanych w art. 43 ustawy - Prawo przedsiębiorców, a wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, lub minęło 7 dni od dnia wpływu do urzędu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, urząd jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Urząd właściwy:

 • dokonuje wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku i wydaje zaświadczenie potwierdzające ten wpis, albo
 • wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w przypadku niespełnienia warunków wejściowych.

Dokumenty

Termin

7 dni.

 1. Marszałek przekaże informację o dokonaniu wpisu Dyrektorowi TDT

Marszałkowie niezwłocznie przekazują do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego informację o dokonaniu wpisu albo wykreśleniu z rejestru podmiotu prowadzącego kursy.

Dyrektor TDT prowadzi ewidencję podmiotów prowadzących kursy.

Ile zapłacisz

600 zł

Ile będziesz czekać

Marszałek województwa wpisze cię do rejestru w ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzyma twój wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Pamiętaj, że możesz też rozpocząć działalność, jeśli:

 • marszałek województwa nie wpisze ciebie do rejestru w ciągu 7 dni, a od daty otrzymania twojego wniosku upłynęło przynajmniej 14 dni;
 • marszałek województwa nie wpisze ciebie do rejestru po tym, jak dostaniesz wezwanie do uzupełnienia wniosku, a od daty dostarczenia przez ciebie brakujących danych minie przynajmniej 14 dni.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podmiot może również zrezygnować z prawa do składania odwołania od decyzji. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z odwołania. W ten sposób decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Kontrolę podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, przeprowadza marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu.

Czy ta strona była przydatna?