Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Chcesz urządzać loterię fantową lub grę bingo fantowe? Musisz uzyskać zezwolenie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawne na podstawie udzielonego zezwolenia

Ważne! Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe mogą być urządzane jednorazowo w skali krajowej lub lokalnej zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterię fantową lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii fantowej lub gry bingo fantowe podmiot, który uzyskał zezwolenie powinien zagwarantować jej bezpośrednie prowadzenie oraz nadzorowanie przez osoby, które przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków odbyły szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.

Osoby te ponadto muszą mieć nienaganną opinię, posługiwać się językiem polskim w stopniu wystarczającym do wykonywania wskazanych czynności oraz nie mogą być skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podmiot ubiegający się o zezwolenie musi udokumentować:

 • legalność źródeł pochodzenia kapitału
 • niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych
 • niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 • dla loterii fantowej - 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem loterii
 • dla gry bingo fantowe - 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem gry

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
 • Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 • Wniosek należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej będą urządzane i prowadzone gry
 • W przypadku urządzania gry na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej, wniosek należy złożyć do dyrektora izby właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez przedstawiciela
 • W innych przypadkach, gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem właściwym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

Procedura uzyskania zezwolenia realizowana jest w przypadku, gdy wartość puli wygranych przekracza kwotę bazową, która dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego.

Kwota bazowa w 2023 roku wynosi 6565,44 zł.

W przypadku, gdy wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, a także w przypadku gdy wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej oraz nie przekracza 15-krotności tej kwoty i loteria fantowa lub gra bingo fantowe ma być urządzana przez organizację pożytku publicznego, możliwe jest prowadzenie gry na podstawie zgłoszenia.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1) określenie rodzaju gry;

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;

6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;

7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;

8) gwarancje wypłacalności nagród.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka handlowa,

b) sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach - w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą prawną, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka handlowa,

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadkach innych niż wskazane w lit. a i b.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • dokumenty dołączone do wniosku powinny zostać przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub doradcy podatkowego.
 • dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą należności celnych oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.

W przypadku podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski przedkładają one również wystawione przez właściwe władze państwa ich siedziby lub miejsca zamieszkania aktualne dokumenty dotyczące:

 • legalności źródeł pochodzenia kapitału
 • niezalegania z zapłatą należności stanowiących w tym państwie odpowiednik należności stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie przewiduje sporządzania dokumentów, o których mowa powyżej, można zamiast tych dokumentów przedłożyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących legalności źródeł pochodzenia kapitału, niezalegania z należnościami stanowiącymi dochód budżetu państwa, należnościami celnymi, składkami na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Termin

 • dla loterii fantowej - 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem loterii
 • dla gry bingo fantowe - 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem gry
 1. Weryfikacja wymagań

Dyrektor izby administracji skarbowej sprawdza spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dyrektor izby administracji skarbowej wzywa podmiot wnioskujący do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna wymagań na podstawie treści złożonej dokumentacji. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, dyrektor izby administracji skarbowej wzywa podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

Dyrektor izby administracji skarbowej może zażądać, by osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterię fantową lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot przedstawiły aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 1. Zapłać za zezwolenie

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed odbiorem zezwolenia.

 1. Wydanie zezwolenia

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, dyrektor izby administracji skarbowej podejmuje decyzję o wydaniu zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe. Zezwolenie udzielane jest na okres trwania loterii lub gry, nie dłużej jednak niż na 2 lata.

Do zezwolenia dołącza się zatwierdzony regulamin loterii lub gry.

Zezwolenie może być wysłane podmiotowi pocztą. W takim przypadku podmiot musi dostarczyć dowód wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga! Podmiot, który otrzymał zezwolenie podlega obowiązkom określonym w rozdziale 7 (obowiązki podatkowe) i rozdziale 8 (sprawozdawczość) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie obejmuje:

1) nazwę podmiotu urządzającego grę;

2) nazwę gry;

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym grę;

4) obszar, na którym gra będzie urządzana;

5) czas urządzania gry;

6) cel, na który przeznacza się dochód;

7) planowaną wielkość sprzedaży losów lub kartonów;

8) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie obejmuje:

1) nazwę podmiotu urządzającego grę;

2) nazwę gry;

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym grę;

4) obszar, na którym gra będzie urządzana;

5) czas urządzania gry;

6) cel, na który przeznacza się dochód;

7) planowaną wielkość sprzedaży losów lub kartonów;

8) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłata za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe wynosi 100% kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa - 50% kwoty bazowej.

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.


Kwota bazowa wynosi 6652,73 zł.

Ile będziesz czekać

6 miesięcy dla zezwolenia na urządzenie gry bingo fantowe oraz 2 miesiące dla zezwolenia na urządzenie loterii fantowej.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Podmiot, który uzyskał zezwolenie ma obowiązek:

 • dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii fantowej lub gry bingo fantowe właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego
 • przedstawić w ciągu 30 dni od zakończenia gry, właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacje, zawierające wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości, informacje o uzyskanym dochodzie i jego przeznaczeniu, zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej
 • przedstawić w ciągu 30 dni od zakończenia urządzanej gry organowi, który udzielił zezwolenia szczegółową informację o realizacji obowiązku przeznaczenia w całości dochodu z loterii fantowej lub gry bingo fantowe na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych
 • zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zamiar zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w grze na 7 dni przed planowanym terminem dokonaniem czynności

Czy ta strona była przydatna?