Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Zmiana wpisu w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych - wydawane na wniosek przedsiębiorcy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać marszałkowi województwa:

 • wszelkie zmiany danych, np.:
  • firma przedsiębiorcy oraz jego siedziba i adres,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy,
  • określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem,
  • określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wykonywana działalność objęta wpisem i daty jej rozpoczęcia,
 • informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Przedsiębiorca zgłaszający zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej składa wniosek, odpowiadający wymogom ustawowym, do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy;

5) określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem;

6) określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wykonywana działalność objęta wpisem i daty jej rozpoczęcia;

7) informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o zmianę wpisu

W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku o zmianę danych braków formalno-prawnych, marszałek województwa niezwłocznie przesyła do wnioskodawcy wezwanie do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wniosek powinien zostać uzupełniony w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy przedsiębiorca:

1) nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we wniosku z zachowaniem 7-dniowego terminu, bądź

2) mimo terminowego uzupełnienia braków formalno-prawnych, wniosek nadal nie spełnia wymogów,

wówczas marszałek województwa pozostawi wniosek bez rozpoznania (informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania).

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, organ jest obowiązany dokonać zmiany danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jej załatwienie następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tych terminach urząd zawiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej

Marszałek województwa prowadzący rejestr, dokonuje zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej bez zbędnej zwłoki.

Termin

Bez zbędnej zwłoki.

 1. Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Marszałek województwa prowadzący rejestr działalności regulowanej, wydaje na wniosek przedsiębiorcy, zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze. Wydanie zaświadczenia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 • firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
 • zakres działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany wpisu.

 1. Przekazanie drogą elektroniczną do CEIDG informacji o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej

Marszałek województwa prowadzący rejestr, przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informacje o zmianie wpisu w rejestrze.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

 1. Zawiadomienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Marszałek województwa zawiadamia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o zmianie danych w terminie miesiąca od dnia powzięcia o nich wiadomości, przekazując następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) zakres i miejsce (miejsca) wykonywania działalności;

3) informacje o wykreśleniu wpisu z rejestru oraz o zawieszeniu lub zakończeniu wykonywania działalności objętej wpisem;

4) informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.

Termin

W terminie miesiąca od dnia powzięcia informacji o zmianie danych.

 1. Wpisanie zmiany danych przedsiębiorcy do ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych

Na podstawie informacji uzyskanych od marszałków województw i przedsiębiorców, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych. Ewidencja jest jawna. Do ewidencji wpisuje się odpowiednie dane uwzględniając zmiany zgłoszone we wniosku.

Ile zapłacisz

17,00 zł

Ile będziesz czekać

Zmiana wpisu w rejestrze dokonywana jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie, urząd zawiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie urząd zawiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

Jak możesz się odwołać

Odmowa wpisu do rejestru zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę następuje w formie decyzji administracyjnej. Stronie służy odwołanie za pośrednictwem organu (marszałka województwa), który wydał decyzję do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Czy ta strona była przydatna?