Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Wykreślenie wpisu z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, chcąc wykreślić się z rejestru, składa w tym celu wniosek do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności przez przedsiębiorcę.

Uwaga

Jeśli złożyłeś wniosek o wykreślenie z KRS – to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Przedsiębiorca zgłaszający wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, składa wniosek do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek przedsiębiorcy o wykreślenie wpisu z rejestru zawiera następujące dane:

• firmę przedsiębiorcy;

• siedzibę i adres przedsiębiorcy;

• numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS);

• numer w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych, pod którym został dokonany wpis;

• prośbę o wykreślenie;

• datę wykreślenia, jeśli jest późniejsza niż dzień złożenia wniosku.

 1. Weryfikacja formalno-prawna wniosku o wykreślenie z rejestru

Marszałek województwa dokonuje weryfikacji formalnej wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych, marszałek województwa wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, marszałek województwa pozostawia wniosek bez rozpoznania.

 1. Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Marszałek województwa prowadzący rejestr wydaje decyzję o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorcy.

Dokumenty

Termin

Wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu z rejestru dokonywane jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie urząd zawiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie urząd zawiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy.

 1. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

Marszałek województwa prowadzący rejestr, dokonuje wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej.

Termin

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o wykreśleniu. Wykreślenie może też nastąpić w dacie wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku o ile nie koliduje to z ww. terminami.

 1. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu wpisu z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Marszałek województwa prowadzący rejestr działalności regulowanej, wydaje na wniosek przedsiębiorcy zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z rejestru.

Dokumenty

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

 1. Przekazanie drogą elektroniczną do CEIDG informacji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Marszałek województwa prowadzący dany rejestr, przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informacje o wykreśleniu wpisu z rejestru.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

 1. Zawiadomienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

O wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, marszałek województwa zawiadamia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w terminie miesiąca od dnia dokonania wykreślenia.

Termin

W terminie miesiąca od dnia dokonania wykreślania wpisu z rejestru.

 1. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych

Na podstawie informacji uzyskanych od marszałków województw i przedsiębiorców, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych. Ewidencja jest jawna. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dokonuje wykreślenia wpisu z prowadzonej ewidencji.

Ile zapłacisz

17,00 zł

Ile będziesz czekać

Wykreślenie wpisu z rejestru dokonywane jest bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie, urząd zawiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie urząd zawiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy. Wykreślenie może też nastąpić w dacie wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku o ile nie koliduje to z ww. terminami.

Jak możesz się odwołać

Stronie służy odwołanie za pośrednictwem organu (marszałka województwa, który wydał decyzję) do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy ta strona była przydatna?