Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową

Uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mogą być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz:

 • leżą w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
 • wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
 • leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
 • są niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
 • umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub
 • w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub
 • w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 – wynikają ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową wydaje się w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu.

Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową mogą być wydane, jeżeli nie spowodują zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.

Kto może skorzystać z usługi

Podmiotem uprawnionym do realizacji procedury są osoby fizyczne lub przedsiębiorcy.

Szczegółowe kompetencje organów właściwych w zakresie udzielenia zezwoleń określone są w ustawie o ochronie przyrody w stosunku do:

 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Regionalnego dyrektora ochrony środowiska
 • Ministra właściwego do spraw środowiska

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do rozpatrzenia sprawy na obszarze swojego działania oraz obszarach morskich w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną częściową lub ochroną ścisłą.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest właściwy do rozpatrzenia sprawy w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną ochroną ścisłą oraz ochroną ścisłą i częściową  częściową na obszarze wykraczającym poza obszar dwóch województw.

Minister Klimatu i Środowiska jest właściwy do rozpatrzenia sprawy w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt na obszarze parku narodowego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

Wnioskodawca przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową i składa wniosek do organu właściwego (tj. do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub do ministra właściwego do spraw środowiska).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 56 ust 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenia zezwolenia zawiera:

1)    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2)    cel wykonania wnioskowanych czynności;

3)    opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie;

4)    nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

5)    liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia;

6)    wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;

7)    wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii należy wnieść dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

 1. Weryfikacja formalna wniosku

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Termin

7 do 14 dni.

 1. Weryfikacja merytoryczna wniosku

Organ bada czy zostają spełnione przesłanki: brak rozwiązań alternatywnych, brak szkodliwego wpływu dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz:

 • leżą w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
 • wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
 • leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
 • są niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
 • umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub
 • w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub
 • w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 - wynikają ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska

Zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową wydaje się w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu.

 1. Wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową

Po spełnieniu warunków ustawowych organ właściwy (tj. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub minister właściwy do spraw środowiska) wydaje zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie spełniają wymogów ustawowych - właściwy organ odmawia udzielenia zezwolenia w drodze decyzji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 56 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody  zezwolenie zawiera

1)    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2)    nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

3)    liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest to możliwe do ustalenia;

4)    opis czynności, na które wydaje się zezwolenie;

5)    wskazanie dozwolonych metod i sposobów chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt albo sposobów zbioru roślin i grzybów lub sposobów wykonania innych czynności, na które wydaje się zezwolenie;

6)    określenie czasu i miejsca wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie;

7)    wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta;

8)    określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia;

9)    warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów i ich siedlisk.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

82,00 zł

Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 82,00 zł – (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej załącznik część III pkt. 44 ust. 2)

Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub świadectwa.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek wskazany przez organ właściwy do realizacji procedury.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej - (art. 2 i 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (załącznik część IV).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub ministra właściwego do spraw środowiska przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych dostępne są na stronie internetowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Czy ta strona była przydatna?