Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz prowadzić stację kontroli pojazdów? Zanim rozpoczniesz jej prowadzenie musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Przeczytaj opis usługi – dowiesz się, jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną. Dlatego też jej prowadzenie wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Rejestr prowadzi starosta (albo prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 

Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca chcący prowadzić stację kontroli pojazdów

Stację może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6) zatrudnia uprawnionych diagnostów;

Poświadczenie o zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Wcześniej dokonuje on sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Stację kontroli pojazdów można prowadzić dopiero po uzyskaniu wpisu. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe

Wniosek możesz również złożyć w urzędzie miasta lub gminy – wystarczy, że wskażesz starostę, który prowadzi dany rejestr stacji kontroli pojazdów. Urząd miasta lub gminy przekaże twój wniosek do odpowiedniego starostwa. W przypadku, gdy wykonujesz działalność gospodarczą w kilku miejscach położonych na obszarze różnych powiatów, to musisz uzyskać odrębne wpisy w poszczególnych starostwach.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek do rejestru prowadzących stację kontroli pojazdów

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia przez urząd. Powinno ono zawierać:

 • wskazanie daty wpływu oraz przewidywany termin rozpatrzenia wniosku,
 • dane kontaktowe do urzędu,
 • informację o przysługujących ci środkach prawnych (np. prawie do odwołania).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. Oświadczenie powinno brzmieć:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”.

2. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Stację kontroli pojazdów można prowadzić dopiero po uzyskaniu wpisu. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Starostwo zweryfikuje twój wniosek

1. W przypadku braków wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd wyda ci decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

2. Jeżeli nie zapłacisz opłaty za wpis do rejestru, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to termin od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd odmówi ci wpisu.

3. Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek o wpis do rejestru.


Uwaga

Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Starostwo wpisze cię do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania to starostwo wpisze cię do rejestru. W przeciwnym razie otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Starostwo wyda ci z urzędu zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 412 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto starostwa powiatowego w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu. 

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Starosta prowadzący rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów powinien wpisać cię do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.


Ważne

Jeśli złożyłeś wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, to możesz rozpocząć działalność:

 • po uzyskaniu zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, albo
 • po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku do starostwa – jeśli w terminie 7 dni od złożenia wniosku nie wydano tobie zaświadczenia lub nie zostałeś wezwany do usunięcia braków.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Za złożenie odwołania nie płacisz opłaty skarbowej.

Warto wiedzieć

Kogo urząd poinformuje o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Urząd powiadomi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – nie później niż następnego dnia roboczego po załatwieniu sprawy.

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany danych. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru należy złożyć, gdy zmieni się:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego adres i siedziba albo miejsce zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;
 • zakres badań, jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać;
 • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

Więcej informacji znajdziesz w usłudze Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Czy ta strona była przydatna?