Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Ustawa - Prawo atomowe określa następujące działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, które wymagają zezwolenia lub zgłoszenia:

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, składowanie, transport lub stosowanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego i obrót nimi, a także wzbogacanie izotopowe,
 • budowa, rozruch, próbna i stała eksploatacja oraz likwidacja obiektów jądrowych,
 • budowa, eksploatacja, zamknięcie i likwidacja składowisk odpadów promieniotwórczych i składowisk wypalonego paliwa jądrowego oraz budowa i eksploatacja przechowalników wypalonego paliwa jądrowego,
 • produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami
 • uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
 • uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich (innych niż nadzorowane przez służby sanitarne),
 • zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, obrót tymi wyrobami przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze,
 • zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, jeżeli aktywności i stężenia promieniotwórcze substancji, których te czynności dotyczą, przekraczają wartości określone w przepisach szczegółowych (przepisy te określają również wartości aktywności lub stężeń, w przypadku których zamiast zezwolenia wymagane jest tylko zgłoszenie danej działalności) i jeżeli nie dotyczy to działalności zabronionych ustawą (dodawanie substancji promieniotwórczych do żywności, zabawek, osobistych ozdób i kosmetyków).

Prezes PAA wydaje zezwolenia i przyjmuje zgłoszenia dotyczące ww. działalności z wyłączeniem: stosowania aparatów rentgenowskich w diagnostyce medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, które są nadzorowane przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (lub odpowiednie służby podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych).

Przypadki, w których działalność nie wymaga zezwolenia lub zgłoszenia oraz w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia.

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Jednostka organizacyjna (każdy podmiot wykonujący działalność związaną z narażeniem) ubiegająca się o wydanie zezwolenia wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na podstawie wniosku od kierownika jednostki organizacyjnej, która taką działalność chce prowadzić.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 1a ustawy Prawo atomowe, wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia, jej siedzibę i adres;

2) w przypadku przedsiębiorców - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada;

3) określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej z narażeniem.

Ponadto, we wniosku należy wskazać:

a) przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia działalności,

b) proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności, związane z działalnością,

c) określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,

d) uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska, jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Składając wniosek o wydanie zezwolenia do wniosku należy dołączyć:

 • dokument zawierający:
  • przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony także okres prowadzenia tej działalności
  • ocenę narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności
  • określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem
  • jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego–uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska
  • w przypadku działalności, w której w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska-proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i ich stężenie promieniotwórcze w momencie odprowadzania do środowiska, proponowany sposób odprowadzania odpadów, ich skład izotopowy i tempo odprowadzania do środowiska, uzasadnienie wykazujące, że proponowane wartości i sposób odprowadzania odpadów promieniotwórczych są zgodne z zasadą optymalizacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, a także proponowany sposób monitoringu uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska
  • w przypadku działalności mogącej prowadzić do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska kryteria wyboru grup odniesienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy, cechy charakterystyczne tych grup oraz proponowaną częstotliwość wyznaczania dawek dla grup odniesienia
  • określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania
  • w przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycja innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym
  • opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy
  • w przypadku działalności polegających na wytwarzaniu, przetwarzaniu, stosowaniu lub przechowywaniu materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego lub innych źródeł promieniowania jonizującego, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, oraz w przypadku działalności polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych opis sposobu transportu na terenie jednostki
   organizacyjnej, odpowiednio: materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego lub innych źródeł promieniowania jonizującego
 • program zapewnienia jakości
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych oraz działalności polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych.

Dokonując zgłoszenia należy przedstawić dokument zawierający:

 • określenie rodzaju i zakresu planowanej działalności związanej z narażeniem, z podaniem maksymalnej aktywności lub stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych, typu urządzeń zawierających źródło promieniotwórcze lub typu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, będących przedmiotem działalności objętej zgłoszeniem
 • określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio wykonywać działalność objętą zgłoszeniem, wraz z podaniem jej siedziby i adresu oraz określeniem miejsca wykonywania działalności objętej zgłoszeniem
 • przewidywany termin rozpoczęcia działalności objętej zgłoszeniem, a jeżeli działalność ma być wykonywana przez czas oznaczony także okres wykonywania tej działalności
 • jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego uzasadnienie podjęcia tej działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku jej wykonywania korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia
  człowieka i stanu środowiska
 • jeżeli działalność jest związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego w celu obrazowania pozamedycznego z wykorzystaniem urządzeń niebędących urządzeniami radiologicznymi cel działalności, o którym mowa w art. 33zg ust. 3 ustawy, i uzasadnienie, o którym mowa w art. 33zh ust. 1 i 2 ustawy
 • jeżeli działalność jest związana ze stosowaniem urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze lub urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące informację dotyczącą jednostki organizacyjnej przewidzianej do zainstalowania urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze lub do uruchomienia urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące, która posiada zezwolenie na instalowanie lub uruchamianie urządzeń będących przedmiotem zgłoszenia.
 1. Sprawdzenie kompletności wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Prezes PAA weryfikuje poprawność złożonych dokumentów. Jeśli wniosek jest niekompletny (pod względem formalnym) wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w wyznaczonym terminie 7 dni.

 1. Kontrola spełniania warunków lub wykonanie badań lub ekspertyz

Jeżeli treść przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione organ wydający zezwolenie może:

 • przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej u wnioskodawcy. Z przeprowadzonej kontroli organ sporządza protokół i przekazuje go kierownikowi jednostki, lub
 • zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, lub
 • zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej przez wnioskodawcę.

 1. Wydanie zezwolenia

Wydanie zezwolenia następuje po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w przepisach o opłacie skarbowej.

Ponadto, warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ze źródłem wysokoaktywnym, jest zawarcie przez jednostkę organizacyjną składającą wniosek o wydanie zezwolenia:

 • umowy z wytwórcą lub dostawcą źródła wysokoaktywnego zawierającej zobowiązanie wytwórcy lub dostawcy do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem albo
 • umowy z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, zawierającej zobowiązanie tego przedsiębiorstwa do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że jednostka organizacyjna ubiegająca się o wydanie zezwolenia złoży wniosek o wydanie zezwolenia na czas oznaczony. Zezwolenie zawiera, jeżeli jest to niezbędne, określenie warunków wykonywania działalności związanej z narażeniem.

Prezes PAA prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność wymaga zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Przekazanie kopii wydanej decyzji

Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopie wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania albo odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

Dokumenty

Ile zapłacisz

W zależności od rodzaju zezwolenia:

 • 209,00 zł - w przypadku zezwolenia na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich.
 • 514,00 zł - w przypadku zezwolenia na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.
 • 1023,00 zł - w przypadku zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego.
 • W przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu ponownego rozstrzygnięcia.

Warto wiedzieć

Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani zgłaszać organowi wydającemu zezwolenie wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Czy ta strona była przydatna?