Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Chcesz wykonywać działalność związaną z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego? Sprawdź, czy nie musisz uzyskać zezwolenia i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia

Działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, które wymagają zezwolenia, to:

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, transport lub stosowaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi
 • budowa, rozruch, eksploatacja lub likwidacja obiektów jądrowych
 • budowa, eksploatacja lub zamknięcie składowisk odpadów promieniotwórczych
 • obrót materiałami lub źródłami, o których mowa w punkcie 1, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi
 • przechowywanie, transport, przetwarzanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych
 • przechowywanie, transport lub przerób wypalonego paliwa jądrowego lub obrót tym paliwem
 • wzbogacanie izotopowe
 • eksploatacje lub zamknięcie kopalni rudy uranu
 • produkowanie, instalowanie, stosowanie lub obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub obrocie tymi urządzeniami
 • uruchamianie lub stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
 • uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich
 • zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym:
  • wyrobów powszechnego użytku
  • wyrobów medycznych
  • wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
  • wyposażenia wyrobów medycznych
  • wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
 • obrót wyrobami lub wyposażeniem, o których mowa w punkcie wyżej
 • przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz z tego terytorium wyrobów lub wyposażenia, o których mowa w punkcie wyżej
 • przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze
 • zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom lub zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych
 • aktywacja materiału powodująca wzrost aktywności w wyrobie powszechnego użytku, której w czasie wprowadzania tego wyrobu do obrotu nie można pominąć z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia, dokonywać zgłoszenia albo powiadomienia

Nie każda działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia. W niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie lub powiadomienie. Są również przypadki, kiedy nie musisz mieć zezwolenia, ani zgłaszać czy powiadamiać o takiej działalności.

Uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo powiadomienia nie wymaga działalność polegająca na:

 • wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie lub stosowaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi
 • obrocie tymi materiałami lub źródłami z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi, 

gdy jest jest wykonywana z:

 • materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych nie przekracza granicznej wartości lub aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością nie przekracza granicznej wartości
 • materiałami promieniotwórczymi w postaci soli potasu zawierających izotop potasu K-40, w ilości mniejszej niż 1000 kg
 • materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci stałej, w ilości większej niż 1000 kg, a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach nie przekracza granicznej wartości
 • materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci ciekłej lub gazowej, w ilości większej niż 1000 kg, a:
  • stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach nie przekracza granicznej wartości 
  • dawki promieniowania jonizującego, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności określonych
  • dawka skuteczna (efektywna) spowodowana wykonywaniem działalności, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności, nie przekracza 10 mikrosiwertów (μSv) w ciągu roku kalendarzowego.

Uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo powiadomienia nie wymaga również działalność polegająca na:

 • stosowaniu urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze o aktywności całkowitej izotopu promieniotwórczego przekraczającej graniczne wartości aktywności całkowitej stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych, które nie jest źródłem wysokoaktywnym, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
  • urządzenie zostało zainstalowane przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na instalowanie urządzeń tego typu,
  • podczas normalnej pracy urządzenia wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h)
  • nie występują przeszkody dla bezpiecznego postępowania z urządzeniem po zakończeniu jego stosowania
  • na obudowie urządzenia umieszczono informację, że zawiera ono źródło promieniotwórcze oraz że stosuje się je zgodnie z instrukcją obsługi
  • w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia są podane:
   • nazwa producenta i dystrybutora oraz numer zezwolenia na produkowanie urządzenia lub obrót tym urządzeniem
   • informacja o źródle promieniotwórczym (rodzaj i aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego oraz data określenia tej aktywności)
   • maksymalna wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h)
   • informacja, że stosowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi nie stwarza zagrożenia i nie wymaga zezwolenia
   • sposób postępowania z urządzeniem i z zawartym w nim źródłem promieniotwórczym po zakończeniu jego użytkowania
 • stosowaniu lampy służącej do odtwarzania obrazu lub urządzenia elektrycznego, pracujących przy różnicy potencjałów nie większej niż 30 kilowoltów (kV) i wytwarzających promieniowanie jonizujące, w przypadku gdy podczas normalnej pracy lampy lub urządzenia elektrycznego wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tej lampy lub tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h)
 • stosowaniu urządzenia elektrycznego wytwarzającego promieniowanie jonizujące innego niż wymienione w pkt 3, które nie jest urządzeniem radiologicznym lub urządzeniem wykorzystywanym do obrazowania pozamedycznego, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
  • urządzenie zostało uruchomione przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na uruchamianie urządzeń tego typu
  • podczas normalnej pracy urządzenia wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h).

Ponadto nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia:

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, transport lub stosowaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi
 • obrót tymi materiałami lub źródłami z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi,

wykonywane z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, w przypadku gdy działalność jest wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi:

 • w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych lub suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości jest mniejsza lub równa 1
 • w ilości większej niż 1000 kg, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości jest mniejsza lub równa 1, a w przypadku działalności wykonywanej z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci ciekłej lub gazowej dodatkowo:
  • dawki promieniowania jonizującego, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych dla osób z ogółu ludności oraz
  • dawka skuteczna (efektywna) spowodowana wykonywaniem działalności, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności, nie przekracza 10 mikrosiwertów (μSv) w ciągu roku kalendarzowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące składa kierownik jednostki organizacyjnej, która taką działalność chce prowadzić.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 1a ustawy Prawo atomowe, wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia, jej siedzibę i adres;

2) w przypadku przedsiębiorców - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada;

3) określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej z narażeniem.

Ponadto, we wniosku należy wskazać:

a) przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia działalności,

b) proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności, związane z działalnością,

c) określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,

d) uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska, jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku należy załączyć:

 • dokument zawierający:
  • przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia tej działalności
  • ocenę narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności
  • określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem
  • jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego – uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska
  • w przypadku działalności, w której w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska – proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i ich stężenie promieniotwórcze w momencie odprowadzania do środowiska, proponowany sposób odprowadzania odpadów, ich skład izotopowy i tempo odprowadzania do środowiska, uzasadnienie wykazujące, że proponowane wartości i sposób odprowadzania odpadów promieniotwórczych są zgodne z zasadą optymalizacji, a także proponowany sposób monitoringu uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska
  • w przypadku działalności mogącej prowadzić do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska – kryteria wyboru grup odniesienia, cechy charakterystyczne tych grup oraz proponowaną częstotliwość wyznaczania dawek dla grup odniesienia
  • określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania
  • w przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego – proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycja innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym
  • opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych
  • w przypadku działalności polegających na wytwarzaniu, przetwarzaniu, stosowaniu lub przechowywaniu materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego lub innych źródeł promieniowania jonizującego, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, oraz w przypadku działalności polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych – opis sposobu transportu na terenie jednostki organizacyjnej, odpowiednio: materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego lub innych źródeł promieniowania jonizującego
 • program zapewnienia jakości
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych oraz działalności polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych.
 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki sprawdzi wniosek pod względem formalnym i merytorycznym

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki weryfikuje poprawność złożonych dokumentów.

Jeśli wniosek jest niekompletny (pod względem formalnym) wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w wyznaczonym terminie 7 dni.

 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzi kontrolę spełniania warunków lub zleci wykonanie badań lub ekspertyz

Jeżeli treść przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione organ wydający zezwolenie może:

 • przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej u wnioskodawcy
 • zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej
 • zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej przez wnioskodawcę.

 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wyda zezwolenie

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wyda zezwolenia po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Ponadto, warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ze źródłem wysokoaktywnym, jest zawarcie przez jednostkę organizacyjną składającą wniosek o wydanie zezwolenia:

 • umowy z wytwórcą lub dostawcą źródła wysokoaktywnego zawierającej zobowiązanie wytwórcy lub dostawcy do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem albo
 • umowy z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, zawierającej zobowiązanie tego przedsiębiorstwa do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że jednostka organizacyjna ubiegająca się o wydanie zezwolenia złoży wniosek o wydanie zezwolenia na czas oznaczony. Zezwolenie zawiera, jeżeli jest to niezbędne, określenie warunków wykonywania działalności związanej z narażeniem.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność wymaga zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przekaże kopię wydanej decyzji ABW

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przekazuje niezwłocznie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopie wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania albo odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Dokumenty

Ile zapłacisz

W zależności od rodzaju zezwolenia:

 • 209,00 zł - w przypadku zezwolenia na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich.
 • 514,00 zł - w przypadku zezwolenia na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w punkcie wyżej) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.
 • 1023,00 zł - w przypadku zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego.
 • 100% stawki określonej od zezwolenia, za każdy rodzaj działalności - w przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji.

Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia może zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki  w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu ponownego rozstrzygnięcia.

Warto wiedzieć

Kiedy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zgłoszenia

Na podstawie zgłoszenia może być wykonywana działalność:

 • dotycząca wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi oraz obrotu tymi materiałami lub źródłami, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi:
  • w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, w przypadku gdy aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością lub stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach przekracza graniczną wartość, ale nie więcej niż 100-krotnie
  • w ilości większej niż 1000 kg, w przypadku gdy stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach przekracza graniczną wartość stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych, ale nie
   przekracza granicznej wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych
 • polegająca na stosowaniu urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze, które nie jest źródłem wysokoaktywnym, w przypadku gdy:
  • urządzenie jest stosowane przez jednostkę organizacyjną na terenie tej jednostki
  • stosowanie urządzenia nie wymaga zastosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym
  • urządzenie zostało zainstalowane przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na instalowanie urządzeń tego typu
 • polegająca na stosowaniu urządzenia rentgenowskiego, które nie jest urządzeniem radiologicznym, w przypadku gdy:
  • urządzenie jest stosowane przez jednostkę organizacyjną na terenie tej jednostki
  • stosowanie urządzenia nie wymaga zastosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym
  • urządzenie zostało uruchomione przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na uruchamianie urządzeń tego typu.

Kiedy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga powiadomienia

Na podstawie powiadomienia może być wykonywana działalność:

 • dotycząca wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi oraz obrotu tymi materiałami lub źródłami, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, w przypadku gdy stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych przekracza graniczną wartość, ale nie przekracza granicznej wartości stężenia promieniotwórczego izotopu promieniotwórczego, a aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością przekracza graniczną wartość
 • polegająca na stosowaniu mikroskopu elektronowego w przypadkach innych niż graniczne wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych jako kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia.

Na podstawie powiadomienia może być wykonywana również działalność dotycząca:

 • wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi
 • obrotu tymi materiałami lub źródłami, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi,

wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości jest większa niż 1
 • suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1
 • suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości jest większa niż 1.

Zmiana danych

Jeżeli zmienią się dane jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące określone w zezwoleniu kierownik jednostki musi zgłosić ich zmianę. 

Zezwolenia na uruchamianie lub stosowanie aparatów rentgenowskich

W zakresie:

 • uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej oraz uruchamianiu takiej pracowni
 • uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską

właściwi do wydania zezwolenia są wojewódzcy inspektorzy sanitarni lub odpowiednie służby podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Cofnięcie zezwolenia

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki może cofnąć zezwolenie, w przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące jednostce organizacyjnej wykonywania objętej zezwoleniem działalności związanej z narażeniem
 • jednostka organizacyjna przestała spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu
 • jednostka organizacyjna nie usunęła, w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w zezwoleniu lub z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem
 • jednostka organizacyjna nie wykonała sankcji nałożonych na nią przez Komisję Europejską na podstawie art. 83 Traktatu Euratom
 • jednostka organizacyjna nie zastosowała się do nakazów lub zakazów wydanych przez organy dozoru jarowego i zapewniających usunięcie zagrożenia stwierdzonego podczas kontroli
 • jednostka organizacyjna nie zastosowała się do decyzji nakazującej usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Czy ta strona była przydatna?