Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Chcesz wykonywać działalność związaną z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego? Sprawdź, czy nie musisz mieć zezwolenia i dowiedz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem działalności

Jeśli twoja firma chce prowadzić działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące, musisz najpierw sprawdzić, jakie ma obowiązki wobec Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

W zależności od rodzaju działalności:

 • może być wymagane zezwolenie Prezesa PAA
 • może być potrzebne zgłoszenie Prezesowi PAA wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
 • może wystarczyć powiadomienie Prezesa PAA o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
 • może nie być konieczne żadne działanie wobec Prezesa PAA.

Kiedy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia

Twoja firma potrzebuje zezwolenia Prezesa PAA na:

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, transport lub stosowaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi
 • budowa, rozruch, eksploatacja lub likwidacja obiektów jądrowych
 • budowa, eksploatacja lub zamknięcie składowisk odpadów promieniotwórczych
 • obrót materiałami lub źródłami, o których mowa w punkcie 1, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi
 • przechowywanie, transport, przetwarzanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych
 • przechowywanie, transport lub przerób wypalonego paliwa jądrowego lub obrót tym paliwem
 • wzbogacanie izotopowe
 • eksploatacje lub zamknięcie kopalni rudy uranu
 • produkowanie, instalowanie, stosowanie lub obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub obrocie tymi urządzeniami
 • uruchamianie lub stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
 • uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich
 • zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym:
  • wyrobów powszechnego użytku
  • wyrobów medycznych
  • wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
  • wyposażenia wyrobów medycznych
  • wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
 • obrót wyrobami lub wyposażeniem, o których mowa w punkcie wyżej
 • przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz z tego terytorium wyrobów lub wyposażenia, o których mowa w punkcie wyżej
 • przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze
 • zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom lub zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych
 • aktywacja materiału powodująca wzrost aktywności w wyrobie powszechnego użytku, której w czasie wprowadzania tego wyrobu do obrotu nie można pominąć z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

Kto wydaje zezwolenia na uruchamianie lub stosowanie aparatów rentgenowskich

Jeśli w swojej działalności zamierzasz stosować aparat rentgenowski lub uruchomić pracownię rtg, o zezwolenie zwróć się do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydaje zezwolenia na:

 • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej oraz uruchamianiu takiej pracowni
 • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz prowadzić działalność, która wymaga zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Nowy Świat 6/12, 00-400 skrytki/przegródki

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Wniosek do Prezesa PAA musi złożyć kierownik jednostki organizacyjnej, która chce prowadzić działalność.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 1a ustawy Prawo atomowe, wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia, jej siedzibę i adres;

2) w przypadku przedsiębiorców - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada;

3) określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej z narażeniem.

Ponadto, we wniosku należy wskazać:

a) przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia działalności,

b) proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności, związane z działalnością,

c) określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,

d) uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska, jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz:

 • dokument zawierający:
  • przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia tej działalności
  • ocenę narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności
  • określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem
  • jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego – uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska
  • w przypadku działalności, w której w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska – proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i ich stężenie promieniotwórcze w momencie odprowadzania do środowiska, proponowany sposób odprowadzania odpadów, ich skład izotopowy i tempo odprowadzania do środowiska, uzasadnienie wykazujące, że proponowane wartości i sposób odprowadzania odpadów promieniotwórczych są zgodne z zasadą optymalizacji, a także proponowany sposób monitoringu uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska
  • w przypadku działalności mogącej prowadzić do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska – kryteria wyboru grup odniesienia, cechy charakterystyczne tych grup oraz proponowaną częstotliwość wyznaczania dawek dla grup odniesienia
  • określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania
  • w przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego – proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycja innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym
  • opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych
  • w przypadku działalności polegających na wytwarzaniu, przetwarzaniu, stosowaniu lub przechowywaniu materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego lub innych źródeł promieniowania jonizującego, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, oraz w przypadku działalności polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych – opis sposobu transportu na terenie jednostki organizacyjnej, odpowiednio: materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego lub innych źródeł promieniowania jonizującego
 • program zapewnienia jakości
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych oraz działalności polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych
 • dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych.

Termin

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz prowadzić działalność, która wymaga zezwolenia.

 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki sprawdzi wniosek pod względem formalnym i merytorycznym

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki sprawdzi poprawność złożonych dokumentów.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne – na przykład nie ma wszystkich wymaganych informacji, albo dokumentów – urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzi kontrolę spełniania warunków lub zleci wykonanie badań lub ekspertyz

Prezes PAA sprawdzi, czy wnioskująca jednostka wykazała, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione.

Jeśli treść przedstawionych dokumentów jest niewystarczająca, Prezes PAA może:

 • przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej u wnioskodawcy
 • zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej
 • zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej przez wnioskodawcę.

 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wyda zezwolenie

Jeśli Prezes PAA potwierdzi, że twoja firma spełnia wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wyda zezwolenie.

Ważne! Jeśli zezwolenie ma dotyczyć wykonywania działalności ze źródłem wysokoaktywnym, wnioskująca jednostka musi spełnić dodatkowe warunki.

Jednostka taka musi zawrzeć:

 • umowę z wytwórcą lub dostawcą źródła wysokoaktywnego zawierającą zobowiązanie wytwórcy lub dostawcy do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem albo
 • umowę z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, zawierającą zobowiązanie tego przedsiębiorstwa do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem.

Zezwolenie jest wydawane na czas nieoznaczony. Można zawnioskować o wydanie zezwolenia na czas oznaczony.

Prezes PAA może określić w zezwoleniu warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem.

Prezes PAA prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność wymaga zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przekaże kopię wydanej decyzji do ABW

Prezes PAA przekaże kopię decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące różni się w zależności od rodzaju zezwolenia.

209,00 zł – opłata skarbowa za zezwolenie:

 • na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub
 • na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz
 • na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo
 • na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich.

514,00 zł – opłata skarbowa za zezwolenie:

 • na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo
 • na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz
 • na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek) oraz
 • na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

1023,00 zł – opłata skarbowa za zezwolenie:

 • na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz
 • na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również
 • na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz
 • na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego.

100% stawki określonej od zezwolenia, za każdy rodzaj działalności – obowiązuje w przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji.

Gdzie zapłacić: opłatę za zezwolenie wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o odmowie przyznania zezwolenia, możesz:

 • zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Skargę do WSA złóż w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o odmowie udzielenia ci zezwolenia albo decyzji wydanej na skutek ponownego rozstrzygnięcia sprawy.

Warto wiedzieć

Kiedy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zgłoszenia

Na podstawie zgłoszenia może być wykonywana działalność:

 • dotycząca wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi oraz obrotu tymi materiałami lub źródłami, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi:
  • w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, w przypadku gdy aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością lub stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach przekracza graniczną wartość, ale nie więcej niż 100-krotnie
  • w ilości większej niż 1000 kg, w przypadku gdy stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach przekracza graniczną wartość stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych, ale nie
   przekracza granicznej wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych
 • polegająca na stosowaniu urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze, które nie jest źródłem wysokoaktywnym, w przypadku gdy:
  • urządzenie jest stosowane przez jednostkę organizacyjną na terenie tej jednostki
  • stosowanie urządzenia nie wymaga zastosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym
  • urządzenie zostało zainstalowane przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na instalowanie urządzeń tego typu
 • polegająca na stosowaniu urządzenia rentgenowskiego, które nie jest urządzeniem radiologicznym, w przypadku gdy:
  • urządzenie jest stosowane przez jednostkę organizacyjną na terenie tej jednostki
  • stosowanie urządzenia nie wymaga zastosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym
  • urządzenie zostało uruchomione przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na uruchamianie urządzeń tego typu.

Kiedy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga powiadomienia

Na podstawie powiadomienia może być wykonywana działalność:

 • dotycząca wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi oraz obrotu tymi materiałami lub źródłami, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, w przypadku gdy stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych przekracza graniczną wartość, ale nie przekracza granicznej wartości stężenia promieniotwórczego izotopu promieniotwórczego, a aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością przekracza graniczną wartość
 • polegająca na stosowaniu mikroskopu elektronowego w przypadkach innych niż graniczne wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych jako kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia.

Na podstawie powiadomienia może być wykonywana również działalność dotycząca:

 • wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi
 • obrotu tymi materiałami lub źródłami, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi,

wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości jest większa niż 1
 • suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1
 • suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości jest większa niż 1.

Kiedy nie musisz uzyskiwać zezwolenia, dokonywać zgłoszenia ani powiadomienia

Bez zezwolenia, zgłoszenia i powiadomienia można prowadzić działalność polegającą na:

 • wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie lub stosowaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi
 • obrocie tymi materiałami lub źródłami z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi, 

gdy jest wykonywana z:

 • materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych nie przekracza granicznej wartości lub aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością nie przekracza granicznej wartości
 • materiałami promieniotwórczymi w postaci soli potasu zawierających izotop potasu K-40, w ilości mniejszej niż 1000 kg
 • materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci stałej, w ilości większej niż 1000 kg, a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach nie przekracza granicznej wartości
 • materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci ciekłej lub gazowej, w ilości większej niż 1000 kg, a:
  • stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach nie przekracza granicznej wartości 
  • dawki promieniowania jonizującego, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności określonych
  • dawka skuteczna (efektywna) spowodowana wykonywaniem działalności, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności, nie przekracza 10 mikrosiwertów (μSv) w ciągu roku kalendarzowego.

Bez zezwolenia, zgłoszenia i powiadomienia można prowadzić również działalność polegającą na:

 • stosowaniu urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze o aktywności całkowitej izotopu promieniotwórczego przekraczającej graniczne wartości aktywności całkowitej stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych, które nie jest źródłem wysokoaktywnym, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
  • urządzenie zostało zainstalowane przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na instalowanie urządzeń tego typu,
  • podczas normalnej pracy urządzenia wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h)
  • nie występują przeszkody dla bezpiecznego postępowania z urządzeniem po zakończeniu jego stosowania
  • na obudowie urządzenia umieszczono informację, że zawiera ono źródło promieniotwórcze oraz że stosuje się je zgodnie z instrukcją obsługi
  • w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia są podane:
   • nazwa producenta i dystrybutora oraz numer zezwolenia na produkowanie urządzenia lub obrót tym urządzeniem
   • informacja o źródle promieniotwórczym (rodzaj i aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego oraz data określenia tej aktywności)
   • maksymalna wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h)
   • informacja, że stosowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi nie stwarza zagrożenia i nie wymaga zezwolenia
   • sposób postępowania z urządzeniem i z zawartym w nim źródłem promieniotwórczym po zakończeniu jego użytkowania
 • stosowaniu lampy służącej do odtwarzania obrazu lub urządzenia elektrycznego, pracujących przy różnicy potencjałów nie większej niż 30 kilowoltów (kV) i wytwarzających promieniowanie jonizujące, w przypadku gdy podczas normalnej pracy lampy lub urządzenia elektrycznego wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tej lampy lub tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h)
 • stosowaniu urządzenia elektrycznego wytwarzającego promieniowanie jonizujące innego niż wymienione w pkt 3, które nie jest urządzeniem radiologicznym lub urządzeniem wykorzystywanym do obrazowania pozamedycznego, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
  • urządzenie zostało uruchomione przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na uruchamianie urządzeń tego typu
  • podczas normalnej pracy urządzenia wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h).

Ponadto nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia:

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, transport lub stosowaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi
 • obrót tymi materiałami lub źródłami z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi,

​wykonywane z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, w przypadku gdy działalność jest wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi:

 • w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych lub suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości jest mniejsza lub równa 1
 • w ilości większej niż 1000 kg, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości jest mniejsza lub równa 1, a w przypadku działalności wykonywanej z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci ciekłej lub gazowej dodatkowo:
  • dawki promieniowania jonizującego, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych dla osób z ogółu ludności oraz
  • dawka skuteczna (efektywna) spowodowana wykonywaniem działalności, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności, nie przekracza 10 mikrosiwertów (μSv) w ciągu roku kalendarzowego.

Jakie są obowiązki w przypadku zmiany danych

Każdą zmianę danych określonych w zezwoleniu, kierownik jednostki organizacyjnej musi zgłosić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 

Kiedy zezwolenie może zostać cofnięte

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki może cofnąć zezwolenie, w przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące jednostce organizacyjnej wykonywania objętej zezwoleniem działalności związanej z narażeniem
 • jednostka organizacyjna przestała spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu
 • jednostka organizacyjna nie usunęła, w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w zezwoleniu lub z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem
 • jednostka organizacyjna nie wykonała sankcji nałożonych na nią przez Komisję Europejską na podstawie art. 83 Traktatu Euratom
 • jednostka organizacyjna nie zastosowała się do nakazów lub zakazów wydanych przez organy dozoru jarowego i zapewniających usunięcie zagrożenia stwierdzonego podczas kontroli
 • jednostka organizacyjna nie zastosowała się do decyzji nakazującej usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

 

Czy ta strona była przydatna?