Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane przez WIJHARS

Uzyskanie pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Producent ekologiczny, który ubiega się o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, musi prowadzić działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego na terenie RP oraz być objęty systemem kontroli w zakresie rolnictwa ekologicznego przez jedną z jednostek certyfikujących.

 

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, w sprawie których producenci mogą składać wnioski do WIJHARS:

 • wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.;
 • mocowanie taśmy do ogonów owiec, przycinanie ogonów, piłowanie zębów, kształtowanie dziobów, usuwanie rogów;
 • stosowanie naturalnych barwników do tradycyjnego barwienia skorup gotowanych jaj wielkanocnych;
 • uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji;
 • prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin wieloletnich o odmianach trudnych do rozróżnienia, wymagających co najmniej 3-letniego okresu uprawy;
 • równoległy chów zwierząt tego samego gatunku metodą ekologiczną i nieekologiczną w gospodarstwie objętym badaniami rolniczymi lub formalnymi działaniami edukacyjnymi;
 • wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu;
 • użycie zwierząt nieekologicznych w celu odnowienia lub odbudowy stada w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi;
 • zastosowanie dodatku (azotyn sodu, azotan potasu);
 • prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin na obszarze przeznaczonym do badań rolniczych lub formalnych działań edukacyjnych;
 • prowadzenie równoległej produkcji nasion, wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i transplantów metodą ekologiczna i nieekologiczną;
 • odtworzenie ekologicznej pasieki przy użyciu nieekologicznych pszczół w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi;
 • użycie nieekologicznych pasz w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi;
 • dokarmianie pszczół miodem, cukrem lub syropem cukrowym uzyskanymi metodami ekologicznymi w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi;
 • wsteczne zaliczenie udokumentowanego okresu do okresu konwersji dla urządzeń wykorzystywanych w produkcji w sektorze akwakultury;
 • równoczesny chów młodych osobników zwierząt akwakultury w tych samych wylęgarniach i/lub podchowalniach, w ramach tego samego gospodarstwa, złożonego z jednostek produkcji ekologicznej i nieekologicznej;
 • równoczesny ekologiczny i nieekologiczny chów zwierząt akwakultury w etapie wzrostowym w ekologicznej i nieekologicznej jednostce produkcyjnej, w ramach tego samego gospodarstwa.

Uwaga

Od dnia 27 czerwca 2015 r., tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, producenci ekologiczni nie muszą występować do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o wydanie zgody na trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie rolnym (do 40 sztuk bydła). Jednak nadal muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 834/2007 oraz art. 39 rozporządzenia nr 889/2008. Dlatego, przed podjęciem decyzji o trzymaniu bydła na uwięzi, producent ekologiczny powinien samodzielnie ocenić, czy jego gospodarstwo ma trudności związane z klimatem lub położeniem geograficznym, lub trudności strukturalne, a trzymanie bydła na uwięzi jest niezbędne do tego, aby produkcja ekologiczna została rozpoczęta lub utrzymana oraz czy w gospodarstwie nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania się. Jeżeli producent uzna, że spełnia te wymagania, to może trzymać bydło na uwięzi, jednak tylko pod warunkiem że bydło będzie miało dostęp do pastwisk w okresie wypasania oraz dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu wtedy, gdy wypasanie nie jest możliwe.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm. wraz z opinią jednostki certyfikującej

Wnioskodawca składa do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w rolnictwie ekologicznym, wniosek o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa, wymienionego w warunkach wejściowych, wraz z opinią jednostki certyfikującej, dotyczącą spełnienia przesłanek do zastosowania wnioskowanego odstępstwa. Wniosek producenta ekologicznego może być skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do Wojewódzkiego Inspektora JHARS.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera m.in. następujące dane:

- Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy;

- Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy;

- Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta;

- Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą;

- Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera m.in. następujące dane: - Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy; - Adres zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy; - Nazwę jednostki certyfikującej kontrolującej producenta; - Numer producenta nadany przez jednostkę certyfikującą; - Adres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie ekologicznym, której dotyczy wniosek.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.

Złożony przez wnioskodawcę wniosek, analizowany jest przez WIJHARS pod względem kompletności dokumentacji niezbędnej do jego rozpatrzenia. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, i/lub wymaga postępowania wyjaśniającego Wojewódzki Inspektor wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia dodatkowych wyjaśnień/dowodów w sprawie, wyznaczając termin na ich złożenie. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Natomiast jeśli wnioskodawca nie złoży dodatkowych wyjaśnień/dowodów, o które został wezwany, umożliwiających stwierdzenie, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do uzyskania wnioskowanego odstępstwa to Wojewódzki Inspektor JHARS wydaje decyzję odmawiającą zgody na odstępstwo od warunków produkcji ekologicznej.

Termin

30 dni

 1. Wydanie pozwolenia lub odmowy wydania pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm.

Przed wydaniem zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 ze zm., Wojewódzki Inspektor JHARS zapoznaje się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta. W przypadku, gdy wniosek spełnia wymagania formalne, jest zasadny oraz spełnione są wymogi warunkujące przyznanie zgody na zastosowanie odstępstw, wydawane jest pozwolenie na wnioskowane odstępstwa. Opinia jednostki certyfikującej traktowana jest pomocniczo przez WIJHARS. Zgoda jest wydawana na czas określony.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymogów warunkujących przyznanie zgody na zastosowanie odstępstw, wydawana jest decyzja odmawiająca wydania pozwolenia - zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Pozwolenie na zastosowanie odstępstwa, jego zmiana, cofnięcie lub odmowa jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania. Odwołanie składa się do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora JHARS, który wydał decyzję.

Czy ta strona była przydatna?