Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego

Jeśli jesteś armatorem statku lub organizatorem zawodów wędkarskich i chcesz rekreacyjnie łowić ryby na polskim morzu, to musisz mieć na to pozwolenie. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O pozwolenie na rekreacyjne wykonywanie połowów ryb na polskich obszarach morskich może wystąpić:

 • organizator zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku
 • armator statku na prowadzenie połowów z jego statku

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy
 • serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer identyfikacyjny (REGON) wnioskodawcy
 • wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego
 • nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego - oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana
 • rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
 • wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru połowów
 • w przypadku organizatora zawodów sportowych - listę uczestników zawodów oraz miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Urząd sprawdzi wniosek

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w wyznaczonym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

W przypadku pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawanego armatorom, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego sprawdza czy nie została wyczerpana ogólna kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich.

 1. Wydanie pozwolenia

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:

 • wydaje w drodze decyzji pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego
 • prowadzi rejestr wydanych pozwoleń

Jeżeli gatunek organizmów morskich objęty pozwoleniem na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego został objęty planem wieloletnim, w pozwoleniu inspektor określa obowiązek sporządzenia raportów z połowów rekreacyjnych.

Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane jest na okres miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego armatorowi statku jeśli ogólna kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich została wyczerpana. Nie dotyczy to organizatora zawodów sportowych, który wnioskuje o pozwolenie na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer identyfikacyjny (REGON) wnioskodawcy;
 • wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
 • nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego - oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana;
 • rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
 • wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru połowów.

W przypadku organizatorów zawodów sportowych poza powyższymi danymi, w pozwoleniu wskazana jest także lista uczestników zawodów oraz miejsce, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów.

W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, organizatorzy zawodów sportowych oraz armatorzy muszą posiadać dokument pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.

Ile zapłacisz

 • Opłata skarbowa za pozwolenie

Okres ważności

Wnioskodawca

Kwota

miesiąc

organizator zawodów sportowych

500 zł

armator statku

11 zł

na kolejne 12 miesięcy

armator statku

42 zł

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Gdzie zapłacić: opłatę za pozwolenie oraz za ewentualne pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku.

W tytule przelewu podaj: "pozwolenie na rybołówstwo rekreacyjne na okres: ..."

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku odmowy wydania pozwolenia, możesz w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warto wiedzieć

Raport z połowów rekreacyjnych

Raport z połowów rekreacyjnych zawiera:

 • ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich
 • datę i obszar prowadzenia połowów
 • rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych

Armator statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne sporządza raport po zakończeniu tych połowów, nie później niż przed wejściem tego statku do portu.

Raport z połowów rekreacyjnych przekaż Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego:

 •  w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów - dotyczy organizatora zawodów sportowych
 •  nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego - dotyczy armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne

Rybołówstwo rekreacyjne osób fizycznych

Osoba fizyczna, która nie jest armatorem statku, ani organizatorem zawodów nie musi posiadać pozwolenia na połowy rekreacyjne ryb w polskim morzu. Na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających, wystarczy posiadać dokument tożsamości oraz dowód zapłaty odpowiedniej do okresu połowów opłaty:

 • 7 zł - w przypadku tygodniowego okresu połowów
 • 11 zł - w przypadku miesięcznego okresu połowów
 • 42 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów
 • 32 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny

Czy ta strona była przydatna?