Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru biur usług płatniczych

Chcesz otworzyć biuro usług płatniczych, w którym można opłacać bieżące rachunki - np. za prąd, wodę, internet? Musisz najpierw uzyskać odpowiedni wpis do rejestru takich biur. O tym jak to zrobić, przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest działalnością regulowaną i może być wykonywana wyłącznie na terytorium RP.

Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie.

Osoba zarządzająca biurem usług płatniczych nie może być osobą prawomocnie skazaną za:

 • przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
 • przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
 • przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, lub
 • przestępstwo skarbowe.

Biuro usług płatniczych jest poza tym obowiązane do zapewnienia rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Biura usług płatniczych są podmiotami, których działalność w zakresie usług płatniczych polega wyłącznie na świadczeniu usługi przekazu pieniężnego. Usługa przekazu pieniężnego oznacza usługę płatniczą świadczoną bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika, polegającą na transferze do odbiorcy lub do innego dostawcy przyjmującego środki pieniężne dla odbiorcy, środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub polegającą na przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy.

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych może być wykonywana dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru biur usług płatniczych. Z tym, że za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze biura usług płatniczych uważa się dzień dokonania wpisu do tego rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru biur usług płatniczych. Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru biur usług płatniczych składa wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.).”.

Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wnioskodawca dołącza listę agentów oraz listę oddziałów, o ile dotyczy.

Ustanowienie pełnomocnika

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do występowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie wniosku o wpis do rejestru biur usług płatniczych wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Przy czym powyższa sytuacja nie dotyczy przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Weryfikacja formalno-prawna wniosku o wpis

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadza weryfikację formalno-prawną wniosku:

 • w przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru lub oświadczenie nie spełniają warunków formalnych, Komisja Nadzoru Finansowego wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia, nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania
 • w sytuacji, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty skarbowej, brak ten powinien być usunięty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania
 • w przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez organ terminie. podanie podlega zwrotowi (postanowienie o zwrocie wniosku) lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (zgodnie z art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego)

W sytuacji gdy wniosek jest kompletny Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru biur usług płatniczych.

Komisja Nadzoru Finansowego odmawia dokonania wpisu, w przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące osobie fizycznej prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru biur usług płatniczych,
 • wnioskodawcę wykreślono z rejestru biur usług płatniczych ,zgodnie z przepisem art. 142 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić dokonania wpisu do rejestru biur usług płatniczych, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie lub dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym.

Odmowa jest dokonywana w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Wpis do rejestru biur usług płatniczych

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru biur usług płatniczych. Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich przez stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego. Rejestr biur usług płatniczych zawiera:

1) numer wpisu do rejestru;

2) dane dotyczące biura usług płatniczych, obejmujące:

a) nazwę (firmę),

b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile biuro usług płatniczych taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) siedzibę i adres (jeśli dotyczy) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności,

d) wskazanie świadczonej usługi płatniczej;

3) dane dotyczące agentów biura usług płatniczych, obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,

b) siedzibę i adres albo adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

4) dane dotyczące oddziałów biura usług płatniczych, obejmujące:

a) nazwę (firmę) oddziału,

b) adres oddziału.

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru biur usług płatniczych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu umieszczane są następujące dane:

• Firma (nazwa) przedsiębiorcy oraz siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności;

• numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile biuro usług płatniczych taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

• dane dotyczące agentów biura usług płatniczych (jeśli dotyczy);

• dane dotyczące oddziałów biura usług płatniczych (jeśli dotyczy);

• data dokonania wpisu do rejestru.

Termin

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu biura usług płatniczych w terminie 7 dni od dnia wpływu do Komisji Nadzoru Finansowego kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem.

 1. Przekazanie drogą elektroniczną do CEIDG informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Organ prowadzący dany rejestr przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informacje o wpisie do rejestru.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

616 zł

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z wydanej decyzji, to możesz:

 • zwrócić się do urzędu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji)

albo

 • złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Zmiana danych

Biuro usług płatniczych jest zobowiązane poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru biur usług płatniczych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie, składając stosowny wniosek.

Ubezpiecz się

Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy usług płatniczych, w celu wykonania transakcji płatniczych. W tym celu musi zawrzeć odpowiednio z bankiem krajowym, instytucją kredytową, oddziałem banku zagranicznego albo zakładem ubezpieczeń, które nie należą do tej samej grupy co dane biuro usług płatniczych umowę gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia. Nie może być ona zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy. Dokument potwierdzający zawarcie pierwszej takiej umowy należy w terminie 7 dni od jej zawarcia złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie składać do Komisji Nadzoru Finansowego dokumenty potwierdzające każdorazowe zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Szczegółowe informacje na temat ochrony środków pieniężnych otrzymanych przez biuro usług płatniczych od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych znajdziesz w:

W przypadku naruszenia obowiązku, przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego dokumentów potwierdzających zawarcie pierwszej i kolejnych umów, o których mowa powyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100 000 zł.

Na podstawie wskazanych powyżej rozporządzeń obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatniczych. Pamiętać należy, że na podstawie art. 119a ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze biura usług płatniczych uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru biur usług płatniczych.

Informacja o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych

Biuro usług płatniczych jest obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o łącznej wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych, w tym także przez jego agentów:

1) w danym kwartale – w terminie do końca pierwszego miesiąca następnego kwartału;

2) w danym roku – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;

3) w danym miesiącu w okresie, o którym mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – w terminie do piętnastego dnia następnego miesiąca.

Obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego kwartalnie i rocznie informacji o łącznej wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych, w tym także przez jego agentów, istnieje także, gdy biuro usług płatniczych, w tym także przez swoich agentów, w danym okresie nie wykonało żadnej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą w charakterze biura usług płatniczych w danym okresie miała zawieszoną działalność gospodarczą.

Koszty nadzoru

Biura usług płatniczych są obowiązane do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych w kwocie stanowiącej iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym także przez jego agentów, i stawki nieprzekraczającej 0,025%. Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru, oraz sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu tych wpłat zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych. Należności z tytułu wpłat na pokrycie kosztów nadzoru podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nadzór

Działalność w zakresie usług płatniczych prowadzona przez biura usług płatniczych podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

I. W ramach nadzoru Komisja Nadzoru Finansowego może wydawać biurom usług płatniczych zalecenia w zakresie:

1) zapewnienia zgodności działalności biura usług płatniczych z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

2) podjęcia środków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom interesów użytkowników.

II. W razie stwierdzenia, że biuro usług płatniczych:

1) nie wykonuje albo nieprawidłowo wykonuje obowiązek:

 • udzielenia Komisji Nadzoru Finansowego informacji niezbędnych dla realizacji celów nadzoru, o których mowa w art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, lub
 • przekazywania danych niezbędnych do oceny sytuacji finansowej biura usług płatniczych;

2) nie wykonało w wyznaczonym terminie zaleceń w zakresie:

 • zapewnienia zgodności działalności biura usług płatniczych z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 • podjęcia środków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom interesów użytkowników;

3) nie wykonało w wyznaczonym terminie nakazu opracowania i wykonania planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych;

4) utrudnia albo uniemożliwia przeprowadzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli działalności i sytuacji finansowej biura usług płatniczych;

5) wykonuje działalność z naruszeniem prawa albo prowadzi działalność stwarzając zagrożenie dla interesów użytkowników,

Komisja Nadzoru Finansowego może:

1) wystąpić do organu biura usług płatniczych z wnioskiem o odwołanie osoby zarządzającej bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości;

2) zawiesić w czynnościach osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości, do czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o jej odwołanie przez organy biura usług płatniczych na najbliższym posiedzeniu;

3) ograniczyć zakres działalności biura usług płatniczych lub jego jednostek organizacyjnych;

4) nałożyć na osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości karę pieniężną do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary;

5) nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

III. Komisja Nadzoru Finansowego może także wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie biura usług płatniczych, w przypadku gdy:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 119a ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym;

2) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do prowadzenia działalności w charakterze biura usług płatniczych lub wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych.

IV. W przypadku niewykonania przez biur usług płatniczych:

1) zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zapewnienia zgodności działalności biura usług płatniczych z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych dotyczącego zaprzestania  rozpowszechniania informacji o biurze usług płatniczych oraz o świadczonej przez nie usłudze przekazu pieniężnego, w tym informacji reklamowych, publikowanych przez biuro usług płatniczych, na zlecenie biura usług płatniczych lub na rzecz biura usług płatniczych, wprowadzających lub mogących wprowadzać w błąd, lub

2) nakazu, wydanego biuru usług płatniczych przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze decyzji, ogłoszenia sprostowania we wskazanej formie oraz w wyznaczonym terminie, w związku z wprowadzaniem lub możliwością wprowadzania w błąd przez informacje o biurze usług płatniczych oraz o świadczonych przez nie usłudze przekazu pieniężnego, w tym informacje reklamowe, publikowane przez biuro usług płatniczych, na zlecenie biura usług płatniczych lub na rzecz biura usług płatniczych,

Komisja Nadzoru Finansowego może:

1) nałożyć na osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości karę pieniężną do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary;

2) nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

3) wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie biura usług płatniczych

V. Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do zgłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego:

1) każdego przekroczenia poziomu 500 000 euro:

a) całkowitej kwoty transakcji płatniczych, w tym wykonanych przez agentów, za pośrednictwem których biuro usług płatniczych świadczy usługi płatnicze, w danym miesiącu,

b) średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych, w tym wykonywanych przez agentów, za pośrednictwem których biuro usług płatniczych świadczy usługi płatnicze, za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy;

2) o wszczęciu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 119b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie zarządzającej.

W przypadku naruszenia obowiązków o których mowa wyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?