Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Prowadzisz instytucję szkoleniową? Chcesz szkolić osoby bezrobotne lub poszukujące pracy ze środków publicznych? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

STOR – System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Musisz wpisać swoją instytucję do rejestru instytucji szkoleniowych, jeśli chcesz prowadzić szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych. Rejestry instytucji szkoleniowych prowadzą  wojewódzkie urzędy pracy.

2. Do rejestru instytucji szkoleniowych mogą wpisać się nie tylko przedsiębiorcy. Możliwość wpisu mają:

 • osoby fizyczne,
 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • szkoły wyższe lub kolegia,
 • placówki kształcenia ustawicznego lub placówki kształcenia praktycznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • placówki naukowe, naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • zakłady pracy,
 • stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne (w tym Zakład Doskonalenia Zawodowego),
 • inne formy organizacyjne, np. spółki cywilne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie urzędy pracy

Wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania albo siedzibę twojej firmy.

Jeśli twoja instytucja szkoleniowa nie ma siedziby w Polsce to wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu pracy znajdującego się na obszarze województwa, gdzie głównie działasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis powinien zawierać informacje o:

1) tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

2) kadrze dydaktycznej; 3) bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;

4) metodach oceny jakości szkoleń;

5) liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym w okresie ostatniego roku;

6) pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny

1. Możesz dołączyć kopię (skan) aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzisz edukację pozaszkolną.

2. Jeśli masz to dołącz kopie dokumentów potwierdzających posiadaną akredytację lub certyfikaty jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych np. (ISO, PASE, akredytacja kuratora oświaty). Nawet jeśli nie masz tego rodzaju dokumentu to nie może to być podstawą, aby urząd nie załatwił twojego wniosku.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

1. Wojewódzki urząd pracy sprawdza, czy we wniosku zawarłeś wymagane informacje i złożyłeś dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu.

2. Urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku w przypadku:

 • niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku;
 • braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej i braku kopii aktualnego dokumentu, na którego podstawie twoja instytucja prowadzi edukację pozaszkolną;
 • niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania twojej instytucji szkoleniowej;
 • nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

3. Jeśli nie uzupełnisz braków w ciągu miesiąca od otrzymania wezwania to wniosek pozostanie bez rozpoznania – czyli nie uzyskasz wpisu.

 1. Urząd wpiszę cię do rejestru instytucji szkoleniowych

Swój wpis znajdziesz na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia. Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i każdy może go przejrzeć.

 1. Otrzymasz zawiadomienie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie o wpisie do instytucji szkoleniowych zawiera:

 • nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej,
 • datę wpisania do rejestru,
 • numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze (składający się z trzycyfrowego kodu województwa określonego w przepisach o nomenklaturze jednostek terytorialnych dla celów statystycznych oraz kolejnego numeru porządkowego w rejestrze).

Zawiadomienie o wpisie do rejestru możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania. Jeśli zauważysz nieprawidłowości w trakcie postępowania to możesz zgłosić swoje uwagi właściwemu wojewodzie.

Warto wiedzieć

Zmiana danych

Musisz poinformować wojewódzki urząd pracy, jeśli zmienisz siedzibę, otworzysz lub zlikwidujesz filię lub oddział swojej instytucji szkoleniowej. Masz na to 30 dni – licząc od dnia tych zmian. Przeczytaj opis usługi jak zmienić dane w rejestrze instytucji szkoleniowych.

Kontynuacja działalności

Musisz poinformować wojewódzki urząd pracy, jeśli chcesz kontynuować działalność szkoleniową w kolejnym roku kalendarzowym. Do 31 stycznia złóż wniosek o kontynuowaniu działalności szkoleniowej. Jeżeli nie zrobisz tego to twoja instytucja szkoleniowa zostanie wykreślona z rejestru instytucji szkoleniowych.

Czy ta strona była przydatna?