Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aktuariusz – wpis do rejestru

Uzyskaj wpis do rejestru aktuariuszy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aktuariuszem jest osoba fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy.

Do rejestru aktuariuszy może być wpisana osoba fizyczna, spełniająca następujące wymagania:

1)   ukończyła studia wyższe;

2)   przez okres co najmniej roku wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza;

3)   złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny;

4)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

5)   korzysta z pełni praw publicznych;

6)   nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.

Wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego nie stosuje się do osoby fizycznej, która:

1)   uzyskała zwolnienie z egzaminu aktuarialnego*;

2)   posiada pozytywną opinię aktuariusza, pod kierunkiem którego wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.

* Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy, na wniosek kandydata na aktuariusza, zwalnia go z wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego, jeżeli ukończył on uznane przez Komisję studia wyższe, o których mowa w art. 70 ust. 5 pkt 4, oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na tych studiach przeprowadzone w formie pisemnej, a od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3 lata.

Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego, po uzyskaniu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, może zwolnić od wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego osobę, która uzyskała uprawnienia aktuarialne w innym państwie i która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru aktuariuszy

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Jeśli skorzystasz z gotowego formularza wniosku o wpis do rejestru aktuariuszy (pobierzesz go w sekcji Dokumenty), to nie musisz składać odrębnych oświadczeń o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, gdyż te oświadczenia są już we wniosku.
 • Dowodem złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu aktuarialnego jest zaświadczenie wydane przez Komisję Egzaminacyjną dla Aktuariuszy.
 • Egzaminu aktuarialnego nie muszą zdawać kandydaci na aktuariusza, których Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy zwolniła z wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego, jeżeli ukończyli oni uznane przez Komisję studia wyższe, o których mowa w art. 70 ust. 5 pkt 4, oraz złożyli z wynikiem pozytywnym egzaminy na tych studiach przeprowadzone w formie pisemnej, a od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3 lata.
  Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego, po uzyskaniu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, może zwolnić od wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego osobę, która uzyskała uprawnienia aktuarialne w innym państwie i która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.
 • Wszelkie dokumenty dołączane do wniosku powinny być przekazane w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach (zgodnie z art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Wskazane dokumenty, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczypospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
 1. Weryfikacja złożenia opłaty skarbowej

Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza, czy wnioskodawca uiścił opłatę skarbową tytułem złożonego wniosku.

1. W przypadku stwierdzenia braku uiszczenia opłaty skarbowej, KNF wyznacza termin na wniesienie stosownej opłaty. Termin wyznaczony przez organ nadzoru nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 14 dni.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie wniesie należnej opłaty w terminie wskazanym przez organ nadzoru zgodnie z art. 261 § 2 KPA, wniosek podlega zwrotowi z wyjątkiem przepisów art. 261 § 4 KPA.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

1. Sprawdzenie, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, KNF wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków formalnych, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ciągu 7 dni, zgodnie z art. 64 § 1 i 2 KPA, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 1. Merytoryczna analiza wniosku

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje analizy całokształtu materiału dowodowego, w oparciu o który wydana zostanie decyzja w sprawie.

1. W przypadku, gdy organ nadzoru uzna, iż dotychczasowo zebrane dowody wymagają dodatkowych wyjaśnień – może on wezwać stronę do złożenia takowych wyjaśnień w dowolnym terminie, z uwzględnieniem art. 50 § 2 KPA (organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe).

2. Przy udzielaniu wyjaśnień, bądź odmowie ich udzielenia należy pamiętać o treści art. 80 KPA, zgodnie z którym organ administracji ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

 1. Wpis do rejestru aktuariuszy

Organ nadzoru wydaje decyzję o wpisie do rejestru aktuariuszy bądź o odmowie wpisu do rejestru aktuariuszy.

Wpis aktuariusza do rejestru aktuariuszy obejmuje:

1)   imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania;

2)   numer zaświadczenia Komisji o złożeniu egzaminu aktuarialnego albo informację o zwolnieniu z wymogu złożenia egzaminu;

3)   datę wpisu.

Rejestr aktuariuszy jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Rejestr aktuariuszy jest dostępny również na stronie KNF.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

10 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez KNF nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Aktuariusz niezwłocznie zgłasza organowi nadzoru zmianę danych podlegających wpisowi.

Czy ta strona była przydatna?