Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Zajmujesz się turystyką górską i chciałbyś prowadzić szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich. Taka działalność wymaga wpisu do rejestru organizatorów szkoleń. Jak uzyskać wpis do rejestru dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może prowadzić szkolenia dla przewodników górskich

Szkolenia kandydatów na przewodników górskich mogą prowadzić:

 • osoby fizyczne
 • inne jednostki (np. organizacje turystyczne, stowarzyszenia, szkoły, firmy szkoleniowe)

którzy uzyskali wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.

Kiedy trzeba uzyskać wpis do rejestru

Musisz uzyskać wpis do rejestru, jeśli planujesz:

 • zorganizować tylko jedno szkolenie
 • organizować i prowadzić działalność szkoleniową na stałe

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek złóż do:

 • marszałka województwa właściwego dla twojego miejsca zamieszkania albo siedziby – jeśli mieszkasz albo masz siedzibę w Polsce
 • dowolnego marszałka województwa – jeśli mieszkasz albo masz siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń zawiera następujące dane:

 • nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w wypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną - imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania
 • wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej
 • określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym wskazanie:
  • czy szkolenie ma mieć charakter podstawowy czy uzupełniający
  • obszaru górskiego, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników górskich
 • wskazanie, czy wpis do rejestru organizatorów szkoleń ma dotyczyć zorganizowania jednego szkolenia, czy organizowania szkoleń na stałe
 • wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania wobec marszałka województwa w sprawach związanych ze szkoleniem
 • informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca prowadził uprzednio szkolenia
 • opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów i zajęć praktycznych, a także określenie miejsca przechowywania dokumentacji szkolenia i archiwum wydanych dokumentów
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Treść oświadczenia:

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.".

Oświadczenie ponadto zawiera:

 1. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 2. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdza kompletność dokumentów i poprawność zawartych w nich danych.

Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz wymaganych dokumentów), urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia braków. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

 1. Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich i wydanie zaświadczenia

W przypadku poprawności i kompletności danych, urząd w ciągu 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku, wpisze cię do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

17 zł

Zapłać opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru, na konto wskazane przez urząd marszałkowski.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich daje ci prawo do legalnego prowadzenia szkoleń dla przewodników górskich w Polsce.

Na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki  znajduje się Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS).

Obowiązki organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Organizatorzy szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich muszą:

 • zapewnić kadrę:
  • wykładowców posiadających wykształcenie wyższe – do prowadzenia zajęć teoretycznych
  • instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń – do prowadzenia zajęć praktycznych
 • zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych, oraz odpowiednią obsługę biurową, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji szkolenia
 • realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich
 • przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczania

Wymagania dla instruktorów prowadzących szkolenia

Potwierdzeniem posiadania praktyki przez instruktorów do prowadzenia zajęć praktycznych jest zaświadczenie wydane przez organizatora turystyki, z którym współpracował.

Program szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Program szkolenia kandydatów na przewodników górskich określa:

 • minimalnym wymiar godzin zajęć dla poszczególnych przedmiotów
 • zakres zajęć teoretycznych i praktycznych, właściwy dla klasy uprawnień oraz obszaru górskiego

Czy ta strona była przydatna?