Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne

Aktualizacja danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców skupiających produkty rybne.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących produkty rybne, zgłasza w formie pisemnej, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianę danych dotyczących:

  • imienia, nazwiska i adresu albo nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy;
  • określenia rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
  • weterynaryjnego numer identyfikacyjnego nadanego zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoszenie zmiany danych w rejestrze skupujących produkty rybne

Przedsiębiorca, wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne, ma obowiązek zgłoszenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany następujących danych podlegających wpisowi do rejestru:

- imienia, nazwiska i adresu albo nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy;

- rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

- weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

W celu spełnienia powyższego obowiązku, przedsiębiorca składa do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisemne zgłoszenie zmiany danych, wraz z załącznikami - dokumentami potwierdzającymi tę zmianę.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie  zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) wskazanie zgłaszanych danych, które uległy zmianie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia załączany jest tylko w przypadku zmiany danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu albo nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Termin

W terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych.

  1. Weryfikacja wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza, czy wniosek jest wypełniony prawidłowo oraz czy dostarczone zostały wymagane załączniki i czy została wniesiona opłata skarbowa (o ile jest ona wymagana).

Jeśli wniosek o zmianę wpisu do rejestru skupujących nie spełnia wymagań, wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa w formie pisemnej przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

  1. Usunięcie braków we wniosku

Przedsiębiorca usuwa braki we wniosku o zmianę danych lub załącznikach wskazane w wezwaniu i przekazuje dokumenty w terminie określonym w wezwaniu ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Termin

W terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

  1. Ponowna weryfikacja wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie sprawdza, czy wniosek o zmianę danych spełnia wymagania ustawowe.

Jeśli przedsiębiorca nie usunął w terminie wszystkich braków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej do usunięcia pozostałych braków w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia. Jeżeli wnioskodawca mimo ponownego wezwania do usunięcia braków nie usunął wszystkich braków w terminie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsij odmawia, w drodze decyzji, dokonania zmiany danych w rejestrze skupujących produkty rybne.

  1. Zmiana wpisu w rejestrze

W przypadku, gdy wniosek o zmianę danych został zweryfikowany pozytywnie i przedsiębiorca spełnia wymagania ustawowe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje zmiany danych we wpisie do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.

W przypadku zmiany danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu albo nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy oraz wniesienia opłaty skarbowej, przedsiębiorcy wydawane jest uaktualnione zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany danych w rejestrze skupujących produkty rybne nie są dokonywane.

Dokumenty

Uaktualnione zaświadczenie wydawane jest tylko w przypadku zmiany danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu albo nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

17,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w przypadku zmiany danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu albo nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku odmowy dokonania zmiany wpisu, przedsiębiorca może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy ta strona była przydatna?