Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu towarów niebezpiecznych

Masz pojazd, którym chcesz przewozić paliwa, gazy, chemikalia lub inne towary niebezpieczne? Aby to robić musisz najpierw uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, które potwierdzi, że twój pojazd spełnia wymagania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych po drogach. Poniżej dowiesz się jakie pojazdy wymagają świadectwa ADR oraz jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest ADR

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Polska również uczestniczy w tej konwencji.

Jeśli jesteś przewoźnikiem, właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, którym chcesz przewozić towary niebezpieczne, to musisz posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Świadectwo to wymagane jest dla pojazdów typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU. Kategoria pojazdu OX nie występuje w ADR2017 i świadectwa dla tego typu pojazdów OX będą wydawane zgodnie z ADR2015.

Twój pojazd, którym masz zamiar przewozić towary niebezpieczne powinien być przystosowany, wyposażony i oznakowany zgodnie z ADR.

Jakie pojazdy wymagają świadectwa ADR

Są to np. cysterny, autocysterny, cysterny naczepy, cysterny przyczepy, pojazdy MEMU, zespoły cystern, pojazdy baterie, ciągniki samochodowe służące do ciągnięcia przyczep/naczep do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdy przewożące gaz, pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Opis pojazdów, które wymagają świadectwa ADR znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Gdzie szukać informacji

Zakres, definicje i wymagania dotyczące dopuszczenia pojazdów znajdziesz w dziale 9 umowy ADR, oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia pojazdu ADR.

Chcesz samodzielnie przewozić towary niebezpieczne

Jeśli jesteś kierowcą i chcesz samodzielnie przewozić towary niebezpieczne, to oprócz świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR musisz posiadać także zaświadczenie ADR dla kierowcy. Jak uzyskać zaświadczenie ADR dowiesz się z opisu usługi Uzyskaj zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Transportowego Dozoru Technicznego

Wniosek złóż do dowolnego Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) lub Zespołu Inspektorów. Listę i adresy Oddziałów Terenowych oraz Zespołów Inspektorów znajdziesz na stronie TDT.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przedstaw pojazd do badania technicznego

Przedstaw pojazd do dodatkowego badania technicznego w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie takie może być także przeprowadzone podczas okresowego badania technicznego twojego pojazdu. Uprawniony diagnosta sprawdzi czy twój pojazd spełnia dodatkowe wymagania techniczne, określone w ADR, dotyczące wyposażenia lub przystosowania pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Na podstawie pozytywnych wyników tych badań, uzyskasz zaświadczenie, które potwierdza, że twój pojazd odpowiada warunkom technicznym zgodnie z umową ADR dla określonego typu pojazdu (FL, OX, AT, EX/II, EX/III, MEMU).

Jeśli chcesz uzyskać świadectwo ADR dla pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, np. pojazdu MEMU, cysterny lub pojazdu baterii, to umów się na badanie w zakładzie uprawnionym przez TDT do wykonywania tego typu badań. Informacje o uprawnionych zakładach otrzymasz także w Oddziałach Terenowych TDT. Po przygotowaniu cysterny do badań przez zakład, uprawniony inspektor TDT wykona badanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostaniesz protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR. Z tym protokołem udaj się do okręgowej stacji kontroli pojazdów, gdzie wykonane zostaną dodatkowe badania techniczne pojazdu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Protokół inspektora TDT z przeprowadzonego badania potwierdza, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR.

Uzyskaj kopię protokołu z badania poświadczoną przez TDT lub notariusza, która będzie ci potrzebna przy składaniu wniosku o świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Złóż, oddzielnie na każdy pojazd, wniosek do Oddziału Terenowego TDT. Zespoły Inspektorów TDT działają tylko w niektórych Oddziałach Terenowych. Dowiedz się w Oddziale Terenowym, gdzie najbliżej znajduje się Zespół Inspektorów, który wystawia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu:

 • nazwa producenta pojazdu,
 • typ pojazdu,
 • nr podwozia pojazdu (VIN),
 • nr rejestracyjny pojazdu.

Dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów MEMU, należy również podać nr ewidencyjny Transportowego Dozoru Technicznego.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dowód rejestracyjny powinien zawierać aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz:

 • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
 • kopie dokumentów upoważniających cię do użytkowania pojazdu, w przypadku gdy nie jesteś właścicielem, a tylko przewoźnikiem lub użytkownikiem pojazdu,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie świadectwa ADR,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydane jest po raz pierwszy).

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku dołącz pełnomocnictwo do składania wniosku i/lub odbioru świadectwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Ponadto w przypadku pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU do wniosku dołącz:

 • kopię protokołu z badania potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w ADR – poświadczoną przez TDT, notariusza lub organ samorządowy,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego.

W szczególnych przypadkach, TDT może wymagać od ciebie dostarczenia dodatkowych dokumentów np.:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu,
 • wyciąg ze świadectwa zgodności typu pojazdu,
 • kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
 • kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego,
 • poświadczenie od producenta pojazdu potwierdzające fakt wytworzenia w ilości jednej sztuki rocznie.
 1. Dostaniesz świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR

Jeśli twój pojazd uzyskał pozytywny wynik badania technicznego, to dostaniesz świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu określonych towarów niebezpiecznych. Świadectwo to potwierdza, że twój pojazd odpowiada wymaganiom określonym w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Świadectwo jest ważne maksymalnie rok od dnia badania technicznego pojazdu wykonanego przez okręgową stację kontroli pojazdu lub badania wykonanego przez inspektora TDT.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór świadectwa określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Ile zapłacisz

150 zł

Zapłać 150 zł za każde świadectwo ADR. Pieniądze wpłać na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego. Zaznacz na przelewie, że wpłata dotyczy wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz podaj numer rejestracyjny pojazdu, którego ta wpłata dotyczy.
Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dodatkowo zapłać 17 zł opłaty skarbowej na konto wskazane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona jak najszybciej. W przypadkach wymagających dodatkowego wyjaśnienia w ciągu miesiąca. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

Co jeśli zgubisz świadectwo ADR

W przypadku, gdy zgubisz świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, możesz wystąpić do Oddziału Terenowego TDT o wydanie wtórnika. Koszt wydania wtórnika wynosi 20 zł. Pieniądze wpłać na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

Czy ta strona była przydatna?