Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie indywidualne na import towarów o znaczeniu strategicznym

Chcesz importować towary o znaczeniu strategicznym? Chcesz przywozić uzbrojenie spoza Unii Europejskiej? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. O tym, jak je zdobyć przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są towary o znaczeniu strategicznym

Towary o znaczeniu strategicznym to towary szczególnie istotne dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wśród nich można wyróżnić:

 • uzbrojenie - broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologia, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
 • produkty podwójnego zastosowania - produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego.

Na czym polega przywóz (import)

Przywóz polega na wprowadzeniu na terytorium Polski z kraju trzeciego towaru o znaczeniu strategicznym.

Kiedy wymagane jest zezwolenie

Przywóz produktów podwójnego zastosowania na teren Polski z kraju trzeciego, nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenia wymaga przywóz na teren Polski uzbrojenia. 

Na przywóz uzbrojenia wydawane jest zezwolenie indywidualne, które udzielane jest jednemu podmiotowi w odniesieniu do jednego odbiorcy w innym państwie i dotyczy określonej ilości i wartości jednoznacznie określonych towarów o znaczeniu strategicznym.

Ważne! Zamiar dokonania przywozu produktów podwójnego zastosowania na terytorium Polski, które są wykorzystywane w telekomunikacji lub do ochrony informacji, należy zgłaszać Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chodzi tu o towary wymienione w części 1 „Telekomunikacja” poz. 5A001a lub 5A001b4 lub w części 2 „Ochrona informacji” kategorii 5 załącznika nr I do unijnego rozporządzenia nr 428/2009 dotyczącego kontroli obrotu towarami podwójnego zastosowania. Zgłoszenia należy dokonać na 14 dni przed planowanym przywozem. 

Kto może starać się o zezwolenie

Zezwolenie wydaje się na wniosek:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Wnioskodawcą może być osoba mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Na import uzbrojenia może być wydane także krajowe zezwolenie generalne. Udziela, go Minister do spraw gospodarki w formie rozporządzenia, określając w nim kraje, podmioty oraz towary o znaczeniu strategicznym, w odniesieniu do których udziela tego zezwolenia. W zakresie, w którym zostało udzielone krajowe zezwolenie generalne nie jest wymagane zezwolenie indywidualne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami

Zezwolenie indywidualne jest decyzją administracyjną, którą uzyskasz na wniosek. We wniosku podaj:

 • oznaczenie wnioskodawcy w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli jest przedsiębiorcą
 • oznaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy przy realizacji wnioskowanego obrotu, w tym ich nazwy, adresy siedzib albo adresy zamieszkania, oraz ich roli w tym obrocie
 • określenie towarów o znaczeniu strategicznym będących przedmiotem obrotu, w tym ich wartość i ilość
 • oświadczenie, że wnioskodawca podejmie niezbędne działania, aby towary o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu, dotarły do końcowego użytkownika
 • oznaczenie producenta towarów o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu oraz końcowych użytkowników, w tym ich nazw i adresów
 • informację o sposobie wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez końcowego użytkownika.

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie o posiadaniu koncesji lub zezwoleń uprawniających do posiadania towaru o znaczeniu strategicznym lub prowadzenia działalności związanej z wnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz z dokładnymi cechami identyfikacyjnymi tych dokumentów
 • projekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe
 • certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika
 • certyfikat zgodności
 • zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody.

Dokumenty

Jeśli któryś z dołączonych do wniosku dokumentów jest sporządzony w języku obcym, do wniosku trzeba dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 1. Weryfikacja danych zawartych we wniosku

Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać od ciebie dodatkowych informacji umożliwiających weryfikację danych zawartych we wniosku. Musisz więc zgłaszać organowi kontroli obrotu wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 1. Organy opiniujące zajmą stanowisko

Przed wydaniem zezwolenia minister właściwy do spraw gospodarki występuje do organów opiniujących z prośbą o poinformowanie, czy istnieją przeciwskazania do wydania takiego zezwolenia. Organy opiniujące przedstawiają swoje stanowiska w ciągu 14 dni. Te stanowiska nie podlegają zaskarżeniu.

Organami opinuiującymi są między innymi: ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych i zagranicznych i finansów publicznych, szefowie służby kontrwywiadu wojskowego, wywiadu wojskowego, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Minister ustala również, czy w ciągu ostatnich 3 lat właściwy organ innego państwa lub państw członkowskich Unii Europejskiej odmówił wydania zezwolenia na obrót towarem o znaczeniu strategicznym o zasadniczo identycznych parametrach oraz do tego samego końcowego użytkownika lub odbiorcy co we wniosku o zezwolenie. W takim przypadku minister konsultuje się z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który odmówił wydania takiego zezwolenia, a jeżeli mimo to wyda zezwolenie - informuje o tym ten organ UE, dołączając szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji.

 1. Wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej

Minister właściwy do spraw gospodarki  wydaje zezwolenie na przywóz uzbrojenia na teren Polski z kraju trzeciego, w formie decyzji administracyjnej.  

W zezwoleniu indywidualnym określa się termin jego ważności. Zezwolenie nie może być wydane na okres dłuższy niż rok.

Minister odmawia udzielenia zezwolenia na przywóz uzbrojenia, jeżeli: 

 • istnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie mogłoby zostać użyte do represji wojennych lub działań stanowiących naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego
 • istnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie mogłoby zostać użyte w celu wywołania lub przedłużenia konfliktu zbrojnego lub zaostrzenia istniejących napięć lub konfliktów w państwie końcowego użytkownika
 • istnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie będzie używane przez państwo zagranicznego odbiorcy przeciwko innemu państwu, w szczególności gdy istnieje konflikt zbrojny między państwem zagranicznego odbiorcy a innym państwem lub istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia takiego konfliktu, lub państwo zagranicznego odbiorcy ma roszczenia terytorialne przeciwko innemu państwu, które w przeszłości próbowało zrealizować lub groziło ich zrealizowaniem za pomocą siły
 • jego udzielenie byłoby niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającymi z umów i porozumień międzynarodowych, a w szczególności z międzynarodowymi zobowiązaniami.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Ministra Rozwoju i Technologii nie przysługuje odwołanie. Możesz zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Zezwolenia indywidualne oraz uprawnienia z nich wynikające są niezbywalne

Wewnętrzny system kontroli 

Jeśli wnioskujesz o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystasz z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem pamiętaj, że musisz utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem. W tego systemu musisz określić w szczególności zadania organów przedsiębiorstwa, podstawowe zadania na stanowiskach pracy w zakresie kontroli i zarządzania obrotem, zasady doboru pracowników, archiwizacji danych, kontroli wewnętrznej, realizacji zamówień oraz szkolenia.

Cofnięcie zezwolenia

Minister właściwy do spraw gospodarki może w drodze decyzji administracyjnej cofnąć lub zmienić indywidualne zezwolenie, jeżeli:

 • obrót dokonywany jest wbrew warunkom określonym w zezwoleniu indywidualnym lub zezwoleniu globalnym

 • podmiot utracił rękojmię zgodnego z prawem prowadzenia obrotu
 • wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • wymagają tego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych i porozumień sojuszniczych.

Odprawa celna 

Odprawy celne towarów o znaczeniu strategicznym mogą się odbywać tylko w wyznaczonych urzędach celno-skarbowych. Ich wykaz określa specjalne rozporządzenie Ministra Finansów.

Rejestr udzielonych zezwoleń

Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr udzielonych zezwoleń, do którego niezwłocznie po wydaniu zezwolenia wpisuje dane zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia, w szczególności rodzaj udzielonego zezwolenia oraz ilość i wartość towarów o znaczeniu strategicznym objętych zezwoleniem.

Czy ta strona była przydatna?