Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Chcesz otworzyć szpital, gabinet fizjoterapii lub gabinet lekarski? Zanim rozpoczniesz działalność, musisz się wpisać do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy. W przypadku podmiotów leczniczych organem tym jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu. Listę organów rejestrowych dla podmiotów leczniczych wraz z ich danymi teleadresowymi w poszczególnych województwach znajdziesz tutaj

Żeby wpisać się do rejestru musisz być podmiotem leczniczym. Warunek ten spełnisz jeśli jesteś przedsiębiorcą (masz jednoosobową działalność gospodarczą albo prowadzisz firmę w formie spółki np. jawnej,  z o. o. czy akcyjnej) i chcesz wykonywać działalność leczniczą.

Warunki jakie musisz spełnić przed wpisem 

 • musisz mieć odpowiednie pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym dostosowane do rodzaju wykonywanej działalności,
 • wyroby medyczne używane do działalności medycznej muszą spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa i działania,
 • w twojej firmie udzielaniem świadczeń zdrowotnych mają zajmować się wyłącznie osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają wymagania zdrowotne,
 • musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Umowa powinna obejmować szkody, które wynikają z udzielania albo niezgodnego z prawem nieudzielania świadczeń zdrowotnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Do rejestru musisz się wpisać przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Co musi zawierać wniosek o wpis

 • imię i nazwisko, nazwę albo firmę
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 • formę organizacyjno-prawną
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • nazwę zakładu leczniczego oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 • numer REGON
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

do wniosku należy załączyć oświadczenie, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą
 • podmiot zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem
 • nie prowadzi hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących taki obrót.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego albo działają poza jednostką organizacyjną tego przedsiębiorstwa.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

Do rejestru musisz się wpisać przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

 • organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów
 • w przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania
 • po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekaże ci, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Pamiętaj, że urząd może ci odmówić wpisu do rejestru. Stanie się tak, gdy:

 • masz prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności,
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono ciebie z rejestru dlatego, że złożyłeś nieprawdziwe oświadczenie dołączane do wniosku, poważnie złamałeś warunki wymagane do wykonywania działalności albo nie przestrzegałeś zaleceń pokontrolnych,
 • nie spełniasz warunków prowadzenia działalności.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru zawiera:

 1. numer zaświadczenia;
 2. oznaczenie organu prowadzącego rejestr;
 3. numer księgi rejestrowej;
 4. firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 5. oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;
 6. adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;
 7. datę wystawienia.

Ile zapłacisz

542 zł – opłata od wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wysokość opłaty to 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, które ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Tak wyliczoną opłatę trzeba zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby Urzędu Wojewódzkiego, do którego składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli nie dokona wpisu w tym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 40 dni, możesz rozpocząć działalność po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym organu prowadzącego rejestr. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał cię do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały o odmowie wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę.

Czy ta strona była przydatna?