Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Chcesz otworzyć szpital, gabinet fizjoterapii lub gabinet lekarski? Zanim rozpoczniesz działalność, musisz się wpisać do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy.

W przypadku podmiotów leczniczych organem tym jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu.

Sprawdź listę organów rejestrowych dla podmiotów leczniczych wraz z ich danymi teleadresowymi w poszczególnych województwach

Kto może się wpisać do rejestru

Do rejestru mogą się wpisać wyłącznie podmioty lecznicze, czyli podmioty, które mogą wykonywać działalność leczniczą.

Sprawdź, jakie podmioty mogą wykonywać działalność leczniczą

Jakie warunki trzeba spełnić przed wpisem 

 • musisz mieć odpowiednie pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym dostosowane do rodzaju wykonywanej działalności
 • wyroby medyczne używane do działalności medycznej muszą spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa i działania
 • w twojej firmie udzielaniem świadczeń zdrowotnych mają zajmować się wyłącznie osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają wymagania zdrowotne
 • musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Umowa powinna obejmować szkody, które wynikają z udzielania albo niezgodnego z prawem nieudzielania świadczeń zdrowotnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Do rejestru musisz się wpisać przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek możesz złożyć po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się do RPWDL. Rejestrując konto zaznacz opcję "Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą". Dzięki temu twoje konto zostanie założone we właściwej aplikacji.

Po zalogowaniu się do systemu, po wybraniu z menu głównego "Wnioski" a następnie "Utwórz wniosek", będziesz miał możliwość wyboru opcji "Utwórz wniosek o rejestrację Podmiotu Leczniczego". Wypełnij wszystkie pola we wniosku oraz dodaj załączniki.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

Do rejestru musisz się wpisać przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

Jeżeli złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników. W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Wniosek zwrócony do uzupełniania braków znajdziesz w systemie w zakładce "Komunikaty".

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie.

Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekaże ci, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Pamiętaj! Zaświadczenie będziesz mógł pobrać po uzyskaniu uprawnień do swojej księgi rejestrowej w systemie. W tym celu wypełniej i wyślij  "Wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej". Numer swojej księgi rejestrowej znajdziesz w wyszukiwarce sytemu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru.

Pamiętaj, że urząd może odmówić ci wpisu do rejestru. Stanie się tak, gdy:

 • masz prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono ciebie z rejestru dlatego, że złożyłeś nieprawdziwe oświadczenie dołączane do wniosku, poważnie złamałeś warunki wymagane do wykonywania działalności albo nie przestrzegałeś zaleceń pokontrolnych
 • nie spełniasz warunków prowadzenia działalności.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze decyzji organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru zawiera:

 1. numer zaświadczenia;
 2. oznaczenie organu prowadzącego rejestr;
 3. numer księgi rejestrowej;
 4. firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 5. oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;
 6. adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;
 7. datę wystawienia.

Ile zapłacisz

666 zł

666 zł – opłata od wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wysokość opłaty to 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, które ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Tak wyliczoną opłatę trzeba zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby Urzędu Wojewódzkiego, do którego składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jeżeli nie dokona wpisu w tym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 40 dni, możesz rozpocząć działalność po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym organu prowadzącego rejestr. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał cię do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji o odmowie wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Czy ta strona była przydatna?