Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Farmaceuta – skreślenie z rejestru

Zaprzestanie wykonywania zawodu przez farmaceutę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotem uprawnionym do realizacji usługi jest farmaceuta, który chce zaprzestać wykonywania zawodu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby aptekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu

W celu zaprzestania wykonywania zawodu farmaceuty oraz wykreślenia się z rejestru farmaceutów należy złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu do okręgowej rady aptekarskiej. Do wniosku należy dołączyć dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko farmaceuty,

- adres zamieszkania,

- datę zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu.

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Okręgowa rada aptekarska dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia oświadczenia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

  1. Skreślenie z rejestru farmaceutów

Na podstawie złożonych dokumentów okręgowa rada aptekarska wykreśla farmaceutę z rejestru farmaceutów w terminie 30 dni od złożenia przez farmaceutę oświadczenia. Adnotacji o skreśleniu z rejestru w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (s. 4-9) dokonuje ORA prowadząca w danym czasie listę członków OIA.

Do wykreśleń w rejestrze stosuje się odpowiednio przepis § 1 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

Termin

30 dni.

  1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Farmaceutów

Okręgowa rada aptekarska po wykreśleniu farmaceuty z rejestru farmaceutów, niezwłocznie przekazuje Naczelnej Radzie Aptekarskiej dane objęte wykreśleniem do centralnego rejestru. Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust 2 ustawy o izbach aptekarskich. Aktualizacja danych w rejestrze jest dokonywana automatycznie przez wpisanie danych do okręgowego rejestru farmaceutów i uruchomienie funkcji „synchronizuj”.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Czy ta strona była przydatna?