Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Chcesz świadczyć usługi telekomunikacyjne? Działalność telekomunikacyjna jest działalnością regulowaną i aby ją prowadzić trzeba uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jak uzyskać wpis do rejestru dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność telekomunikacyjna jest regulowaną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że jej wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przez ustawę Prawo telekomunikacyjne. Podstawą rozpoczęcia działalności jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wniosek o wpis może obejmować działalność telekomunikacyjną polegającą na:

 • świadczeniu usług telekomunikacyjnych – tj. wykonywaniu usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług – przedsiębiorca zwany jest dostawcą usług
 • dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych – tj. przygotowaniu sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego – przedsiębiorca zwany jest operatorem
 • dostarczaniu udogodnień towarzyszących – tj. dodatkowych możliwości funkcjonalnych lub usługowych związanych z siecią telekomunikacyjną, umożliwiających lub wspierających świadczenie w nich usług telekomunikacyjnych lub związanych z usługą telekomunikacyjną - przedsiębiorca zwany jest operatorem

Kto podlega wpisowi do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych może złożyć:

 • przedsiębiorca
 • inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów
 • przedsiębiorca telekomunikacyjny z państwa członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który czasowo świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Działalność w zakresie telekomunikacji mogą prowadzić także jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem zarejestrowania się w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonym przez Prezesa UKE. Wpis do tego rejestru odbywa się na tych samych zasadach jak dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności telekomunikacyjnej.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej ze względu na twoją siedzibę.

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego oraz przedsiębiorcy zagraniczni składają wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji.

W formularzu wniosku zawarte jest oświadczenie  następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych są zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.".

Oświadczenie ponadto zawiera:

1)   firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jego siedzibę i adres;

2)   oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia;

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności telekomunikacyjnej.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

UKE sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie usuniesz braków w terminie, urząd nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

Jeśli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, UKE bada czy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez urząd terminie
  • stwierdzenia przez urząd rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę

Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków spowoduje odmowę dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Po pozytywnej weryfikacji wniosku Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, UKE przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr obejmuje następujące dane:

 • kolejny numer wpisu do rejestru
 • datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania wpisu
 • dane, podane we wniosku wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne
 • inne informacje wskazane w ustawie

Odmowa wpisu do rejestru

Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru, Prezes UKE wyda decyzję o odmowie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Uwaga

Jeżeli urząd nie dokona wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas wnioskodawca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 1. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W terminie 7 dni od dnia wpisu w rejestrze, Prezes UKE wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno zawierać:

1) numer z rejestru;

2) dane, o których mowa w art. 10 ust. 13 pkt 2 i 3;

3) informację o prawach przysługujących przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na podstawie ustawy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Prezesa UKE, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostępny jest na stronie UKE oraz na stronie Centralnego Repozytorium Danych Publicznych.

Czy ta strona była przydatna?