Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w ewidencji przedszkoli niepublicznych

Zmieniasz lokalizację przedszkola, a może ktoś inny będzie prowadzić przedszkole? Jeśli tak, to masz obowiązek powiadomienia o tym urzędu miasta lub gminy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli prowadzisz przedszkole niepubliczne, masz obowiązek zgłosić wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta), który dokonywał wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych, każdą zmianę danych zawartych w zgłoszeniu.

Zmiany zgłoś w ciągu 14 dni od dnia ich zajścia.

W przypadku zmiany organu prowadzącego przedszkole, wniosek musisz złożyć nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem wprowadzenia zmiany.

Wniosek składa osoba dotychczas prowadząca przedszkole.

W przypadku śmierci osoby dotychczas prowadzącej przedszkole wniosek składa  osoba wskazana w oświadczeniu poprzedniej osoby prowadzącej o przeniesieniu praw i obowiązków w zakresie prowadzenia przedszkola na rzecz nowej osoby prowadzącej, w terminie 14 dni od śmierci.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od zmiany danych zawartych w zgłoszeniu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Zgłoszenie złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się przedszkole.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś zmiany do organu, który dokonał wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zmian do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby prowadzącej przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) nazwę przedszkola;

3) miejsce prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) statut przedszkola, potwierdzający zmianę.

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu (jeżeli się zmieniły);

6)  dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (aktualizacja danych RSPO);

7) numer wpisu do ewidencji;

8) wskazanie zmian.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Statut przedszkola  wymagany przy wpisie do ewidencji powinien określać:

 1. nazwę i typ przedszkola oraz jego zadania;
 2. osobę prowadzącą przedszkole;
 3. organy przedszkola oraz zakres ich zadań;
 4. organizację przedszkola;
 5. prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci i ich rodziców, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przedszkola;
 6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola;
 7. zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu (nazwa uczelni, kierunek studiów). Wykaz powinien być podpisany przez osobę zamierzającą prowadzić przedszkole niepubliczne.

Do wykazu nie należy załączać kopii dyplomów i świadectw.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja o warunkach lokalowych powinna potwierdzać:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- możliwość realizacji innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W informacji o warunkach lokalowych należy również zawrzeć szczegółowe informacje na temat posiadanego tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzone przedszkole (jeśli wnioskodawca dysponuje, np. umową najmu to powinien szczegółowo opisać kiedy ta umowa została zawarta). Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do lokalu jest np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp. - dokumenty te również można załączyć do zgłoszenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz zawiera dane uzupełniające, niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ta opinia dotyczy spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W zależności od rodzaju dokonywanych zmian dołącz:

 • aktualny statut przedszkola z naniesionymi zmianami, podanymi w zgłoszeniu (tekst jednolity) lub aneks do obowiązującego statutu, wprowadzający zmiany opisane w zgłoszeniu
 • aktualny wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji
 • dokument potwierdzający osobowość prawną (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osoby prawnej lub kopia aktualnego dokumentu tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, można także dołączyć zaświadczenie o niekaralności, które jest wymagane w niektórych urzędach miast i gmin)
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. nowa umowa najmu lub aneks do obecnie obowiązującej umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) - w przypadku zmiany miejsca prowadzenia przedszkola
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych - w przypadku zmiany osoby prowadzącej lub zmiany miejsca prowadzenia przedszkola;
 • pozytywne opinie właściwego inspektora sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej - w przypadku zmiany miejsca prowadzenia przedszkola lub uruchomienia dodatkowych miejsc prowadzenia zajęć
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach, które  dotychczas nie były wykorzystywane na cele oświatowe) - w przypadku zmiany miejsca prowadzenia przedszkola
 • oświadczenie poprzedniej osoby prowadzącej o przeniesieniu praw i obowiązków w zakresie prowadzenia przedszkola na rzecz nowej osoby prowadzącej - w przypadku zmiany osoby prowadzącej. Oświadczenie podpisuje poprzednia i nowa osoba prowadząca.

Termin

14 dni od zmiany danych zawartych w zgłoszeniu.

 1. Weryfikacja formalna zgłoszenia

W przypadku braków w dokumentach lub sprzeczności statutu z obowiązującym prawem, zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

Jeżeli nie uzupełnisz zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda decyzję o odmowie wpisania zmiany do ewidencji.

 1. Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia dokona zmiany wpisu przedszkola do ewidencji niepublicznych przedszkoli oraz doręczy ci nowe zaświadczenie o wpisie do ewidencji z uwzględnieniem niezbędnych zmian lub zaświadczenie o uaktualnieniu wpisu do ewidencji. Kopię zaświadczenia przekaże właściwemu kuratorowi oświaty oraz urzędowi skarbowemu.

Dostaniesz decyzję odmowną, jeżeli:

 • twoje zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych
 • podane dane są błędne i mimo wezwania nie zostały uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie
 • statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji przedszkola;

2) datę i numer wpisu do ewidencji;

3) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj przedszkola;

4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą przedszkole;

5) adres przedszkola.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmownej możesz się odwołać do kuratora oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie złóż za pośrednictwem organu, który wydał ci decyzję odmowną.

Warto wiedzieć

Jeżeli prowadzisz przedszkole to pamiętaj, że możesz je zlikwidować z końcem roku szkolnego. Musisz co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona placówka.

Czy ta strona była przydatna?