Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – uzyskanie uprawnień

Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być nadane osobie, która:

 • ukończyła wyższe studia techniczne
 • legitymuje się co najmniej 5-letnią praktyką zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów
 • ukończyła kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, przeprowadzony przez podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora Pracy, według programu zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Pracy
 • złożyła, z wynikiem pozytywnym, egzamin przed Komisją
   

WYKAZ GRUP PROJEKTOWYCH I OZNACZEŃ GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Rodzaje budownictwa

Grupy projektowe

Oznaczenia grup uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Budownictwo powszechne i komunalne

Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele, obiekty handlu hurtowego i detalicznego, małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, budownictwo rolne

1.0

Budownictwo przemysłowe

Górnictwo

Hutnictwo

Energetyka

Przemysł materiałów budowlanych

Przemysł metalowy, elektromaszynowy

Przemysł chemiczny

Przemysł lekki

Przemysł drzewny i papierniczy

Przemysł elektroniczny i teletechniczny

Inne niż wyżej wymienione

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Budownictwo rolno-spożywcze

Przemysł rolno-spożywczy i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

3.0

Budownictwo specjalistyczne

Łączność, radio, telewizja

Komunikacja i transport 

Gospodarka morska i rzeczna 

Zakłady opieki zdrowotnej 

Inne niż wyżej wymienione

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zgłoszenia / wniosku do Głównego Inspektoratu Pracy o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Zalecane jest, aby przed przystąpieniem do kursu, kandydat lub kierownik jednostki w której kandydat jest zatrudniony, przesłał do Głównego Inspektoratu Pracy wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wyższe wykształcenie techniczne oraz wymagane doświadczenie zawodowe kandydata.
Wypełniony i podpisany wniosek powinien być przesłany w oryginale, natomiast dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe mogą byś przesłane: w oryginale, w formie odpisów dokumentów lub w formie kopii poświadczonych notarialnie.
Zgłoszenie / Wniosek należy przesłać na adres:
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
W przypadku wątpliwości, związanych z przygotowaniem wniosku, w szczególności w zakresie wykształcenia kandydata lub wymaganej praktyki zawodowej, należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców, którego dane teleadresowe zamieszczono na stronie internetowej PIP.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy zawiera:

- adres zamieszkania,

- numer telefonu,

- adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,

- adres e-mail (fakultatywnie),

- opis wykształcenia kandydata,

- opis dodatkowych uprawnień kandydata,

- opis doświadczenia zawodowego kandydata,

- informację określającą grupy uprawnień, o które kandydat się ubiega.

Ponadto, kandydat na rzeczoznawcę do wniosku dołącza:
- dokument potwierdzający wyższe wykształcenie techniczne
- dokumenty potwierdzające odbycie co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w zakresie ukończonego kierunku studiów
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu (zaświadczenie jest dostarczane na dalszym etapie procedury po ukończeniu kursu dla kandydatów na rzeczoznawców ds. bhp)

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej muszą potwierdzać posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w zakresie ukończonego kierunku studiów, w szczególności w zakresie proektowania, sprawdzania projektów, wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub opiniowania projektów w innych dziedzinach.

 1. Odbycie kursu dla rzeczoznawców

Kandydat na rzeczoznawcę musi odbyć kurs dla rzeczoznawców ds. bhp, który jest organizowany przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu zwany dalej OSPIP. Na podstawie wszystkich zgłoszeń / wniosków złożonych do Głównego Inspektoratu Pracy przez kandydatów, tworzona jest lista uczestników kursu, która przekazywana jest do OSPIP. W dalszym etapie, Ośrodek Szkolenia PIP przesyła do kandydata druk zgłoszenia na kurs, które po wypełnieniu i podpisaniu kandydat odsyła, wyrażając tym samym chęć uczestnictwa w kursie.

Kurs trwa 10 dni i obejmuje 69 godzin lekcyjnych.

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

 • podstawy prawne ochrony pracy
 • wymagania projektowe wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymagania projektowe wynikające z ochrony środowiska
 • człowiek w środowisku pracy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rozwiązaniach funkcjonalnych obiektów budowlanych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w wybranych zagadnieniach
 • ergonomia w projektowaniu
 • tryb opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie bhp

Koszty związane z odbyciem kursu oraz uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy, ponosi kandydat na rzeczoznawcę.

Ile zapłacisz

Wg informacji Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 5, oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „działalność szkoleniowa / szkolenia dla rzeczoznawców”, obecnie koszty szkolenia wynosi: 2 900,00 zł (kwota zwolniona z VAT)

Koszt szkolenie nie obejmuje wyżywienia i nie obejmuje noclegów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, przed egzaminem pobierana jest opłata egzaminacyjna, która nie jest zawarta w kosztach szkolenia kandydata.

Termin

Kurs obejmuje dwie pięciodniowe sesje, z których pierwsza odbywa się w październiku, a druga w listopadzie.

 1. Przeprowadzanie egzaminu

Po odbyciu kursu, kandydat przekazuje Głównemu Inspektorowi Pracy kompletny wniosek wraz z określonymi dokumentami zawierającymi w szczególności kopię zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie kursu. Na podstawie kompletu dokumentów (wniosku i załączników) Komisja przeprowadza egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny obejmuje test ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowanie opinii o projekcie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii. Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu pisemnego może przystąpić do egzaminu ustnego. 

Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, obowiązujących przy projektowaniu.

Egzaminy pisemny i ustny odbywają się w siedzibie Głównego Inspektora Pracy w Warszawie w terminie uzgodnionym z kandydatami.

Ogólna ocena wyniku egzaminu każdego z kandydatów jest ustalana podczas posiedzenia Komisji, bezpośrednio po egzaminie ustnym. O wyniku egzaminu kandydata decyduje Komisja zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw - rozstrzyga głos przewodniczącego lub jego zastępcy.

Z przebiegu egzaminu pisemnego i ustnego sporządza się protokoły. Protokoły podpisują członkowie Komisji przeprowadzający egzamin.

Uzyskanie wyników pozytywnych z obu części egzaminu (przy jednoczesnym spełnianiu wymagań formalnych określonych powyżej) skutkuje otrzymaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. bhp, nadawanych przez Głównego Inspektora Pracy na wniosek Komisji.

Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z egzaminu, może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniego egzaminu i po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. W przypadku, gdy kandydat nie zaliczył jednej z części egzaminu, uiszcza opłatę jedynie za niezdaną część egzaminu.

Warunkiem ubiegania się o uprawnienia dotyczące budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego jest wcześniejsze uzyskanie uprawnień dotyczących budownictwa powszechnego i komunalnego ( grupa nr 1.0 ). Rzeczoznawcy ds. bhp w grupach projektowych dotyczących budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego przystępują tylko do egzaminu ustnego.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty za egzamin ustny i pisemny jest ustalana przez Głównego Inspektora Pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokość opłaty egzaminacyjnej jest zależna od:
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy
- liczby kandydatów biorących udział w egzaminie

Termin

Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca. Kandydat może ubiegać się o zmianę terminu egzaminu, jeżeli przemawiają za tym ważne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy, określone w przepisach prawa pracy.

 1. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Główny Inspektor Pracy nadaje uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. Nadane uprawnienia upoważniają rzeczoznawcę do opiniowania projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Główny Inspektor Pracy prowadzi centralny rejestr wydanych uprawnień.

Wzór uprawnienia rzeczoznawcy został określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie jest wskazany.
Średni czas realizacji całej procedury trwa około 3 miesiące liczone od ukończenia kursu dla rzeczoznawców ds. bhp do wydania uprawnień rzeczoznawcy kandydatowi, który zdał egzamin.
Średni czas wydania uprawnień rzeczoznawcy kandydatowi, który zdał egzamin wynosi około 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Brak środków odwoławczych.

Warto wiedzieć

 • Warunkiem ubiegania się o uprawnienia dotyczące budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego jest wcześniejsze uzyskanie uprawnień dotyczących budownictwa powszechnego i komunalnego ( grupa nr 1.0 )
 • Rzeczoznawca jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez:
  • udział, nie rzadziej niż co 5 lat, w okresowych szkoleniach organizowanych dla rzeczoznawców w jednostce organizacyjnej upoważnionej przez Głównego Inspektora Pracy
  • zaznajamianie się z nowo wydanymi przepisami, z Polskimi Normami i wydawnictwami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • Rzeczoznawca opiniuje projekty, biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu budowlanego lub jego części, a zwłaszcza warunki wynikające z części technologicznej projektu. Opiniowanie polega w szczególności na sprawdzeniu przez rzeczoznawcę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz z Polskimi Normami, a także na sprawdzeniu, czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny. Rzeczoznawca, po analizie projektu, umieszcza na rzucie podstawowym obiektu pieczęć zawierającą klauzulę z opinią oraz pieczęć imienną. Wzór klauzuli i pieczęci imiennej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rzeczoznawca prowadzi rejestr opiniowanych projektów, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rzeczoznawca będący jednocześnie projektantem nie może opiniować projektów przez niego opracowanych

Czy ta strona była przydatna?