Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu

Chcesz otworzyć pracownię psychologiczną, która zajmuje się badaniem kierowców? Taka działalność wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. Sprawdź poniżej, jak możesz uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej (wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu) jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

 

Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce

 • zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest takim psychologiem

 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną składa wniosek wraz z załącznikami do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z załącznikami, do urzędu gminy, wskazując organ prowadzący dany rejestr działalności regulowanej. W takim przypadku urząd gminy przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego marszałka województwa.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, to jest on obowiązany uzyskać odrębny wpis dla pracowni psychologicznej znajdującej się na terenie innego województwa.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki numer jest wymagany;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada;

4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

5) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;

6) imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać następującą treść:

Oświadczam, że:

1)         dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;

2)         znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Oświadczenie powinno również zawierać:

1)         firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2)         oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)         podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Weryfikacja wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

1. Marszałek województwa prowadzący rejestr bada i odmawia dokonania wpisu, gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

2. W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, organ właściwy przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku.

3. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia wniosku organ nie podejmuje żadnych czynności, a wnioskodawca nie może legalnie działać.

4. Jeżeli wnioskodawca nie uiścił należności tytułem opłaty za wpis do rejestru, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ prowadzący postępowanie wyznaczy mu termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

5. W przypadku, gdy: nie zachodzi jeden z przypadków do odmowy dokonania wpisu, opłata za wpis została wpłacona, a wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, lub minęło 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to marszałek województwa wpisuje wnioskodawcę do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Po dokonaniu wpisu marszałek województwa wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. Zaświadczenie wydaje się też w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Ile zapłacisz

Przy składaniu wniosku wnosi się opłaty za wpis. Wynoszą one:

 • 400 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;

Gdzie zapłacić: Opłatę wpłać na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę.

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Marszałek województwa prowadzący rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

Jeżeli marszałek nie dokona wyżej wymienionego wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może złożyć odwołanie od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Według art. 127a § 1 i 2, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do odwołania oznacza, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Warto wiedzieć

Kto nie potrzebuje wpisu

 

Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną nie muszą uzyskać jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostka sektora finansów publicznych, które zamierzają prowadzić pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu. Jednostki te zawiadamiają marszałka województwa o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznej najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia i wpisywane są do ewidencji jednostek (zgodnie z art. 86 ust. 1-7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

Czy ta strona była przydatna?