Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu

Chcesz otworzyć pracownię psychologiczną, która zajmuje się badaniem kierowców? Taka działalność wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. Sprawdź, jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Jeśli chcesz prowadzić pracownię psychologiczną, w której będą wykonywane badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. Działalność gospodarcza w tej dziedzinie jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jako przedsiębiorca musisz spełniać określone wymogi prawne i nie możesz działać bez ważnego wpisu do rejestru.

Rejestr prowadzą marszałkowie województwa w formie elektronicznej.

Jakie wymagania musi spełniać firma, aby uzyskać wpis

Przedsiębiorca, który chce uzyskać wpis do rejestru musi:

 • posiadać zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką
 • mieć warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce
 • być uprawnionym psychologiem lub zatrudniać co najmniej jednego uprawnionego psychologa
 • nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy to przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną lub członków organów osoby prawnej.

Kim jest uprawniony psycholog

W pracowni psychologicznej prowadzącej badania kierowców musi pracować uprawniony psycholog. Może być nim przedsiębiorca prowadzący pracownię albo osoba przez niego zatrudniona. Tylko uprawniony psycholog może wykonywać badania psychologiczne kierowców albo kandydatów na kierowców.

Uprawnionym psychologiem może być osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.

Osoba, która chce pracować jako uprawniony psycholog, musi uzyskać wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badania kierowców.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek o wpis złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania twojej działalności.

Ważne! Jeśli prowadzisz pracownie psychologiczne na obszarze różnych województw, musisz uzyskać odrębny wpis do rejestru dla każdej z tych pracowni. Złóż wnioski o wpis do marszałków województwa właściwych ze względu na lokalizację każdej z pracowni.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP właściwego marszałka województwa. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki numer jest wymagany
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada
 • numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada
 • oznaczenie i adres pracowni psychologicznej
 • imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W oświadczeniu należy napisać, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed rozpoczęciem działalności pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu.

 1. Marszałek województwa sprawdzi wniosek o wpis

Marszałek województwa sprawdzi, czy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące twojej firmie wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • twojej firmy nie wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Jeśli, któraś z tych sytuacji miała miejsce, marszałek województwa odmówi wpisania twojej firmy do rejestru.

Następnie marszałek województwa sprawdzi, czy wniosek spełnia wymogi formalne. W przypadku, gdy wniosek ma braki, marszałek wezwie cię do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

 1. Marszałek województwa wpisze twoją firmę do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, marszałek województwa wpisze twoją firmę do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Termin

W ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Po dokonaniu wpisu marszałek województwa wyda ci zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. Na twoją prośbę zaświadczenie otrzymasz w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Ile zapłacisz

 • 400 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Gdzie zapłacić: opłatę za wpis do rejestru wpłać na konto Urzędu Marszałkowskiego do którego składasz wniosek. W tytule przelewu napisz, że to opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Marszałek województwa powinien wpisać twoją firmę do rejestru w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wpis.

Ważne! Jeżeli marszałek województwa nie wpisze twojej firmy do rejestru w ciągu 7 dni, ani nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych wniosku, możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję o odmowie wpisu do rejestru, możesz złożyć odwołanie od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Złóż odwołanie za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Warto wiedzieć

Kto nie potrzebuje wpisu do rejestru

Do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną nie są wpisywane:

 • jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • jednostki sektora finansów publicznych.

W przypadku tych jednostek wystarczy zawiadomienie marszałka województwa o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznej. Zawiadomienie trzeba złożyć najpóźniej na 14 dni przed dniem terminem rozpoczęcia działania pracowni. Po otrzymaniu zawiadomienia, marszałek województwa wpisuje jednostkę do ewidencji jednostek prowadzących pracownię psychologiczną.

Jak zmienić dane we wpisie i wykreślić wpis z rejestru

Jeśli zmienią się dane wpisane do rejestru, poinformuj o tym marszałka województwa prowadzącego rejestr, do którego jest wpisana twoja pracownia. Masz na to 14 dni od dnia, w którym zaszła zmiana.

Przeczytaj, jak zgłosić zmiany w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu.

Po zakończeniu działalności w zakresie psychologii transportu, złóż wniosek do marszałka województwa o wykreślenie z rejestru.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu.

Uwaga! Nie musisz wnioskować o wykreślenie twojej pracowni z rejestru, jeśli twoja firma została wyrejestrowana z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego (CEIDG).

Czy ta strona była przydatna?