Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru wytwórców biokomponentów

Twoja firma chce wytwarzać biokomponenty? Pamiętaj, że aby prowadzić taką działalność trzeba uzyskać wpis do rejestru wytwórców, który jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dowiedz się, jak to zrobić

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Elektroniczna skrzynka podawcza KOWR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru wytwórców

Działalność gospodarcza obejmująca wytwarzanie biokomponentów, rozporządzanie nimi i wytwarzanie przez siebie paliw z tych biokomponentów jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru wytwórców.

Rejestr prowadzi Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Przejdź do rejestru wytwórców na stronie KOWR.

Uwaga! Prowadzenie działalności, jako wytwórca biokomponentów bez wpisu do rejestru jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Przeczytaj więcej na temat rejestru wytwórców i procedury wpisu na stronie KOWR.

Jakie wymagania musi spełniać firma, aby uzyskać wpis

Przedsiębiorca, który chce zostać wpisany do rejestru wytwórców:

 • nie może być karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu. W przypadku wytwórcy, który nie jest osobą fizyczną wymóg niekaralności dotyczy członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy
 • musi posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza
 • musi dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej
 • musi posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności jako wytwórca biokomponentów.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru wytwórców

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Ważne! Oświadczenie o niekaralności wytwórcy, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, składają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania przedsiębiorcy.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności jako wytwórca biokomponentów.

 1. KOWR sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawdzi, czy:

 • w stosunku do twojej firmy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • w stosunku do twojej firmy Dyrektor Generalny KOWR wydał decyzję zakazującą wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR stwierdzi, że takie zakazy zostały wydane, odmówi wpisu do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Następnie wniosek zostanie sprawdzony pod kątem wymagań formalnych. W przypadku, gdy wniosek ma braki (na przykład nie wpłacono opłaty skarbowej albo nie dołączono oświadczeń), Dyrektor Generalny KOWR wezwie twoją firmę do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

 1. Dyrektor Generalny KOWR wpisze twoją firmę do rejestru wytwórców

Jeśli twój wniosek będzie kompletny oraz prawidłowo opłacony, a twoja firma spełnia wszystkie wymogi, Dyrektor Generalny KOWR wpisze twoją firmę do rejestru wytwórców.

Po dokonaniu wpisu w rejestrze, Dyrektor Generalny KOWR wyda twojej firmie zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców.

Dyrektor Generalny KOWR przekaże do CEIDG informację o wpisie twojej firmy do rejestru wytwórców.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

Ile zapłacisz

616 zł – opłata za wniosek o wpis do rejestru wytwórców

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową z wpis wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, że to opłata za wpis do rejestru wytwórców biokomponentów.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 7 dni.

Ważne! Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wyda decyzji w terminie, ani nie wezwie twojej firmy do uzupełnienia braków formalnych wniosku, twoja firma może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu, możesz się od niej odwołać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złóż odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jak zgłosić zmianę danych we wpisie i zakończenie działalności

Wytwórca biokomponentów ma obowiązek zgłaszać do KOWR wszelkie zmiany w danych, które są wpisane do rejestru. Zgłoszenie należy zrobić w ciągu 14 dni od powstania zmiany. W tym samym terminie trzeba zgłosić do KOWR zakończenie i zawieszenie działalności jako wytwórca biokomponentów.

Przeczytaj, jak zgłosić zmianę danych do rejestru wytwórców.

Przeczytaj, jak wykreślić firmę z rejestru wytwórców.

Jakie obowiązki ma wytwórca biokomponentów

Wytwórcy muszą przekazywać Dyrektorowi Generalnemu KOWR:

 • sprawozdanie kwartalne wytwórcy – w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału
 • informacje o biokomponentach, które zostały wytworzone, a następnie rozporządzono nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej – w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło rozporządzenie. Informacje te wytwórca musi przekazać również nabywcom biokomponentów.

Przeczytaj, jak złożyć sprawozdanie kwartalne wytwórcy biokomponentów.

Czy ta strona była przydatna?