Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru wytwórców biokomponentów

Chcesz wytwarzać biokomponenty? Musisz uzyskać wpis do rejestru wytwórców, który jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Poniżej dowiesz się, jak wpisać swoją firmę do rejestru wytwórców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw, jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).

Za prowadzenie rejestru wytwórców jest odpowiedzialny Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ustawa stanowi, że wytwórcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw, może wykonywać wytwórca, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te przestępstwa.

Wytwórca jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza;
 • dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej;
 • posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców

Dokumenty

WAŻNE: 

W przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o niekaralności wytwórcy wypełniają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania. Po wypełnieniu przedmiotowego oświadczenia przez każdego członka zarządu albo osobę uprawnioną do reprezentowania wytwórcy należy dołączyć je do wniosku o wpis do rejestru wytwórców.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o wpis do rejestru wytwórców

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bada, czy nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W związku z powyższym w przypadku, gdy:

 • w stosunku do wytwórcy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 8 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,

Dyrektor Generalny KOWR odmawia wpisu w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, organ przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru wytwórców nie zawiera wszystkich danych, lub do wniosku nie dołączono oświadczeń, Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia oświadczeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. Wpis do rejestru wytwórców

Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu do rejestru wytwórców w ciągu 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami.

Po dokonaniu wpisu w rejestrze wytwórców, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu, nie wezwie przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w ciągu 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru wytwórców, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Przekazanie drogą elektroniczną do CEIDG informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informację (z datą uprawomocnienia oraz znakiem sprawy) o wpisie do rejestru wytwórców.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy

Ile zapłacisz

616 zł

+ 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika lub wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola z dopiskiem “Opłata skarbowa - wpisz do rejestru wytwórców”.

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 7 dni. Jeżeli Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie wezwie przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru wytwórców, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Jak możesz się odwołać

W przypadku wydania przez Dyrektora Generalnego KOWR decyzji o odmowie wpisu do rejestru wytwórców, przedsiębiorcy służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Wytwórcy są zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

 • sprawozdań kwartalnych wytwórcy sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem – w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału;
 • informacji o biokomponentach, które zostały wytworzone przez wytwórcę a następnie rozporządzone poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad składania informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej – w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło rozporządzenie biokomponentem, wytworzonym przez wytwórcę, poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.

Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami są zobowiązani do przekazywania nabywcom tych biokomponentów Informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do Zasad składania informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktyczne j– w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło rozporządzenie biokomponentem, poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.

Odpowiedzialność karna

Wytwórca, który wytwarza biokomponenty, a następnie rozporządza nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznacza je do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych bez wpisu do rejestru zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?