Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na dystrybucję paliw gazowych (DPG)

Prowadzisz firmę? Chcesz zajmować się dystrybucją paliw gazowych? Jeśli tak, to najpierw musisz uzyskać koncesję.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-puap

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dystrybucja paliw gazowych to transport paliw gazowych sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom (z wyłączeniem sprzedaży tego gazu).

Koncesję na dystrybucję paliw gazowych wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Możesz otrzymać koncesję, jeśli

 • masz siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji
 • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania
 • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności
 • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji
 • masz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskasz zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego.

Dystrybucja paliw gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s nie wymaga koncesji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wydanie koncesji

Wniosek o udzielenie koncesji na dystrybucję paliw gazowych (DPG) złóż do Urzędu Regulacji Energetyki. Każdy podmiot zainteresowany uzyskaniem koncesji w zakresie paliw gazowych przygotowuje wniosek we własnym zakresie - nie ma oficjalnego wzoru wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium Polski lub miejsca zamieszkania oraz ich adres oraz imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy
 • określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja, oraz oraz projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię
 • informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą
 • określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności
 • określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o nadaniu NIP
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak uzyskać dokument?
Zarejestruj się jako podatnik VAT
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W przypadku, dużej liczby pracowników lub ilości informacji wykaz możesz złożyć w formie elektronicznej na płycie CD. Jeśli nie zatrudniłeś jeszcze osób, o których mowa powyżej, to wraz z ww. wykazem infrastruktury złóż oświadczenie o zapewnieniu ich zatrudnienia.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności ich lokalizacja (schematy), parametry techniczne, długość, przepustowość w MJ/s).

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zawiadomienia opracowany został przez Punkt Kontaktowy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnoprawnych oraz organizacyjnych:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (jeśli masz obowiązek wpisu do KRS)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeśli brakuje informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach
 • jeśli wnioskodawcą jest spółka – umowa spółki lub statut spółki
 • jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna (np. spółka akcyjna lub spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) albo przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność w Polsce w ramach oddziału:
  • wykaz członków rady nadzorczej oraz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, a także członków rady nadzorczej. Jeśli członkiem rady nadzorczej lub osobą uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy jest osoba nie będąca obywatelem Polski, to złóż zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, którego ta osoba jest obywatelem wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa jako podmiotu zbiorowego. Jeśli wnioskodawcą jest podmiot zarejestrowany zagranicą, należy złożyć zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • jeśli wniosek składa osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą: zaświadczenie o jej niekaralności
 • wykaz wszystkich podmiotów posiadających znaczący wpływ na twoją firmę lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f ustawy o rachunkowości 
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich podmiotów posiadających znaczący wpływ na twoją firmę lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f ustawy o rachunkowości. W przypadku podmiotów zarejestrowanych za granicą lub niebędących obywatelami Polski, należy nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju rejestracji lub obywatelstwa tych podmiotów, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z powodu wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem (w przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników)
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji (w przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników)
 • dokument potwierdzający zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku VAT 
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, faktury zakupu). W niektórych przypadkach urząd pozwoli ci na złożenie odpowiedniego oświadczenia zamiast dokumentów
 • informacja przedsiębiorcy o sieciach oraz urządzeniach i instalacjach, które będą wykorzystywane do wykonywania działalności objętej wnioskiem.
 • wykaz pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe do eksploatacji urządzeń energetycznych. Wykaz powinien zawierać informację o liczbie osób, które są/będą zatrudnione przy eksploatacji  urządzeń. Podaj numery świadectw kwalifikacyjnych tych osób (w przypadku spółek cywilnych każdego ze wspólników). Jeśli jeszcze nie zatrudniłeś takich osób, to złóż oświadczenie o zapewnieniu zatrudnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe
 • plan finansowania działalności koncesjonowanej wraz z analizą opłacalności finansowej działalności
 • pełnomocnictwo – jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika – wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie koncesji.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych:

 • opis sieci gazowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności powinien zawierać np.: lokalizację (schematy), parametry techniczne, długość, ciśnienie (w kPa), przepustowość (w MJ/s)
 • charakterystyka podmiotów, do których dystrybuowane będą paliwa gazowe
 • projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe
 • decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzja udzielająca pozwolenia na budowę urządzeń, instalacji i sieci gazowych
 • dołącz dokumenty informujące o zakończeniu budowy oraz rozpoczęciu eksploatacji obiektu. Może to być pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z twoim oświadczeniem lub informacją organu o braku wniesienia sprzeciwu wobec tego zawiadomienia. Konieczne jest także przedłożenie protokołu sprawdzenia technicznego dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów złóż decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo informację o zgodności  inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dołącz wtedy informację uzyskaną od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub gminy, o dacie powstania obiektu i braku możliwości uzyskania kopii ww. decyzji lub informacji o jej wydaniu. Ponadto, w takim przypadku dołącz informację organu nadzoru budowlanego potwierdzającą, iż przedmiotowy obiekt nie jest samowolą budowlaną i spełnia wymagania stawiane mu przepisami prawa
 • złóż warunki przyłączenia przedsiębiorcy do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych lub umowę przyłączeniową.

Dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi:

 • zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, za okres minimum 3 pełnych lat kalendarzowych
 • zestawienie planowanych dostaw paliw gazowych w jednostkach fizycznych za okres minimum 3 pełnych lat kalendarzowych
 • sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż 3 lata – dołącz dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności
 • dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe)
 • zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy. Powinno ono określać wielkość obrotów oraz zawierać informację, o udzielonych przedsiębiorcy kredytach i informacje, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi
 • zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne. Ewentualnie dołącz zaświadczenie, że przedsiębiorca nie figuruje w ewidencji płatników składek. Będzie tak, gdy prowadzona działalność nie wymagała zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Zaświadczenie powinno być uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa (względnie stwierdzające stan ewentualnych zaległości). W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informacje:
  • o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
  • dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości.

Informacje dla przedsiębiorców zagranicznych, składających wniosek o udzielenie koncesji

 • przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Turcji mogą prowadzić działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio - bez zakładania oddziału. W takim przypadku przedsiębiorcy składają odpis z właściwego odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców w kraju rejestracji spółki
 • zaświadczenia o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego oraz członków rad nadzorczych, powinny pochodzić z:
  • polskiego Krajowego Rejestru Karnego
  • odpowiednika Krajowego Rejestru Karnego prowadzonego w kraju rejestracji spółki lub z Krajowego Rejestru Karnego w ramach systemu ECRIS,

jeśli osoby te nie są obywatelami kraju rejestracji spółki, to zaświadczenia powinny być wydane przez właściwe organy krajów, których te osoby są obywatelami

 • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinno pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki
 • zaświadczenie o niekaralności podmiotów posiadających wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę, powinno pochodzić z
  • polskiego Krajowego Rejestru Karnego
  • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji twojej firmy (o ile takie rejestry istnieją) oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji lub obywatelstwa ww. podmiotów
 • decyzja organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej może pochodzić z kraju rejestracji spółki (akceptowany będzie również dokument nadania numeru NIP w Polsce). Tak samo jest w przypadku dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT
 • zgodność złożonych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona zgodnie z klauzulą apostille.

Dokumenty składane w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty dostarczone do URE powinny być oryginałami. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć odpis dokumentu, ale jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusz albo pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jako dowód możesz złożyć kserokopię dokumentu podpisaną przez przedsiębiorcę albo osoby upoważnione do jego reprezentowania. Wyjątkiem są dokumenty, co do których URE sformułowało żądanie przedłożenia ich w oryginale.

W razie wątpliwości Prezes URE może wezwać stronę do przedstawienia oryginału dokumentu lub jego odpisu poświadczonego w sposób wskazany w art. 76a § 1 lub 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Na usunięcie braków będziesz mieć co najmniej 21 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci koncesji.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie koncesji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji

Urząd Regulacji Energetyki rozpoczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, jeśli złożony przez ciebie wniosek nie posiadał braków formalnych lub je uzupełniłeś. URE może wezwać cię do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd sprawdzi, czy może wydać ci koncesję

Urząd uzyska opinię dotyczącą koncesji

Urząd Regulacji Energetyki występuje do właściwego ze względu na miejsce lokalizacji sieci gazowych Zarządu Województwa o opinię dotyczącą wydania ci koncesji. Zarząd ma 14 dni na wydanie opinii w formie postanowienia. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, to Urząd Regulacji Energetyki uzna, że Zarząd wydał opinię pozytywną.

Urząd oceni twój wniosek

Urząd Regulacji Energetyki oceni złożone dokumenty. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji, Urząd Regulacji Energetyki sprawdza, czy spełniasz ustawowe przesłanki umożliwiające jej udzielenie oraz czy nie zachodzą określone przepisami prawa okoliczności uniemożliwiające jej udzielenie.

Dodatkowe zabezpieczenie majątkowe dla zaspokojenia roszczeń innych osób

Urząd Regulacji Energetyki może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Ma ono zaspokoić ewentualne roszczenia innych osób. Mogą one powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, np. szkód w środowisku. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie nie możesz złożyć zażalenia. Możesz je jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji w sprawie koncesji.

Urząd zawiadomi strony o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Organ koncesyjny informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Wskazuje również ewentualne przesłanki, jakie nie zostały spełnione lub wykazane na dzień wysłania tej informacji oraz których nieuzupełnienie może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy.

W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia tych przesłanek (art. 79a k.p.a.).

Strony:

 • mają prawo do udziału w każdym etapie sprawy i do wypowiedzenia się – przed udzieleniem koncesji – co do zebranych materiałów i dowodów
 • mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia (zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.). 

Jeśli w trakcie załatwiania koncesji postawiony zostanie ci zarzut popełniania przestępstwa mającego związek z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą, to URE zawiesi postępowanie. Zawieszenie trwa do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Zawieszenie również nastąpi, gdy zarzuty dostaną członkowie rady nadzorczej lub osoby upoważnione do reprezentowania twojej firmy.

Dokumenty

 1. Otrzymasz koncesję na dystrybucję paliw gazowych

Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, urząd wyda ci koncesję. Dostaniesz ją w formie decyzji.  

Po uzyskaniu koncesji urząd wpiszę twoją firmę do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję na dystrybucję paliw gazowych. Rejestr prowadzi Urząd Regulacji Energetyki.


Urząd Regulacji Energetyki wyda ci decyzję o odmowie udzielenia koncesji, gdy nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej urząd – za pośrednictwem Ministra Energii – poinformuje Komisję Europejską. W tej informacji będą zawarte przyczyny odmowy udzielenia ci koncesji.

Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci koncesji, gdy:

 • twoja firma znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
 • w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto ci koncesję na działalność prowadzoną na podstawie ustawy Prawo energetyczne z powodu:
  • rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej określonych przepisami prawa
  • nie usunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono cię z rejestru działalności regulowanej po otrzymaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. Zakaz wynika z:
  • złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności
  • nieusunięcia w terminie naruszeń warunków wykonywania tej działalności
  • rażącego naruszenia warunków wykonywania tej działalności
 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli wnioskodawcą jest spółka, przedsiębiorca zagraniczny lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów czy też członkowie ich rad nadzorczych również nie mogą być skazane
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku VAT
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujący nad nią kontrolę albo współkontrolę, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą określoną ustawą Prawo energetyczne. Kwestie sprawowania kontroli regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Koncesja nie zostanie ci udzielona również wtedy, gdy nie spełniasz warunków niezbędnych do uzyskania koncesji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja powinna określać:

1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:

 • zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8 ustawy Prawo Energetyczne,
 • powiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;

6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;

7) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile przedsiębiorca posiada taki numer.

Koncesja powinna ponadto określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po wygaśnięciu koncesji lub po jej cofnięciu.

Ile zapłacisz

616 zł

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o wydanie koncesji. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji w sprawie udzielenia koncesji na dystrybucję paliw gazowych. Masz na to 2 tygodnie licząc od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz wskazanie dowodów.

Ponadto w odwołaniu napisz, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części. Za odwołanie zapłacisz 1000 zł opłaty sądowej. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Uzyskanie innych dokumentów i zezwoleń

Uzyskanie koncesji na dystrybucję paliw gazowych nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi.. W szczególności należy mieć na uwadze, że świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych może być wykonywane wyłącznie przez  wyznaczonego przez Prezesa URE operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Zatem samo uzyskanie koncesji DPG nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej nią objętej. Konieczne jest jeszcze uzyskanie statusu OSD zgodnie z trybem wskazanym w art. 9h ustawy – Prawo energetyczne.

Jak długo ważna jest koncesja

Koncesję dostaniesz na czas oznaczony – nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesję możesz otrzymać na krótszy okres – ale musisz to zaznaczyć we wniosku. Urząd Regulacji Energetyki może nakazać ci dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją – pomimo jej wygaśnięcia – jeśli wymaga tego interes społeczny. Koncesja może zostać przedłużona w ten sposób przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeśli twoja działalność prowadzona z tego tytułu przynosi straty, to należy ci się pokrycie strat.

Możesz złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji. Wniosek o przedłużenie złóż nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Opłaty koncesyjne

Po otrzymaniu koncesji na dystrybucję paliw gazowych masz obowiązek obliczania i zapłaty corocznej opłaty koncesyjnej. Opłatę wpłacaj do 15 kwietnia każdego roku.

Jak obliczyć opłatę dowiesz się z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie opłaty koncesyjnej.

Zmiany koncesji

Złóż wniosek o zmianę koncesji, jeśli zmieni się:

 • nazwa twojej firmy
 • adres jej siedziby albo twój adres zamieszkania
 • ewentualnie numer w KRS albo w odpowiedniku tego rejestru w innych państwach
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Wniosek złóż najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Urząd Regulacji Energetyki może na twój wniosek zmienić warunki koncesji, np. w inny sposób dokonywać dystrybucji paliw gazowych.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w pakiecie informacyjnym opublikowanym na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?