Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na podjęcie działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń

Chcesz prowadzić działalność ubezpieczeniową w Polsce, ale twoja firma ma siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej? W takim razie postaraj się o odpowiednie zezwolenie. Zezwolenie umożliwia zagranicznemu zakładowi oferowanie usług w Polsce. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej zamierzający świadczyć usługi na terenie RP, zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na podjęcie działalności ubezpieczeniowej. Zagraniczny zakład ubezpieczeń może podejmować i wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział.

Zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej może też wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium RP, jeżeli uzyskał zezwolenie na wykonywanie tej działalności w państwie, w którym ma swoją siedzibę (swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

Zagraniczny zakład ubezpieczeń składa wniosek wraz z załącznikami do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz nazwę państwa, w którym znajduje się jego siedziba;

2) siedzibę oraz rzeczowy zakres działalności głównego oddziału;

3) imiona i nazwiska osób proponowanych na stanowiska dyrektora głównego oddziału, jego zastępców, osób nadzorujących inne kluczowe funkcje, osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradcy inwestycyjnego, w przypadku gdy obowiązek zatrudnienia doradcy inwestycyjnego wynika z ustawy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Spełniający warunki, o których mowa w art. 163, obejmujący okres pierwszych 3 lat obrotowych działalności.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

W tym kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie może być sporządzone wyłącznie przez tłumacza przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem wymagają zalegalizowania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
 • Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone za okres ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku działalności zagranicznego zakładu ubezpieczeń.
 • Do wniosku można załączyć zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób proponowanych na stanowiska dyrektora głównego oddziału i jego zastępców oraz osób przewidzianych do nadzorowania innych kluczowych funkcji. Oświadczenie o niekaralności, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 • Oświadczenie doradcy inwestycyjnego o wyrażeniu zgody na zatrudnienie należy dołączyć w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • Listę ustanowionych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej reprezentantów do spraw roszczeń należy dołączyć w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
 • Wymóg załączenia dowodu, że krajowe zakłady ubezpieczeń mogą wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium państwa, w którym zagraniczny zakład ubezpieczeń ma siedzibę, nie dotyczy państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy międzynarodowe zapewniające zasadę wzajemności.
 • Bilans dla celów wypłacalności powinien obejmować okres ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku działalności zagranicznego zakładu ubezpieczeń.
 1. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

Organ nadzoru sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury. W przypadku stwierdzenia braków formalnych organ nadzoru wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków formalnych dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 1. Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń

Zezwolenie może być wydane, jeżeli w państwie, w którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zakład ten posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej we wnioskowanym zakresie i wykonuje działalność w formie organizacyjno-prawnej odpowiadającej spółce akcyjnej albo towarzystwu ubezpieczeń wzajemnych. Wymóg co do formy organizacyjno-prawnej nie dotyczy podmiotów zagranicznych wykonujących działalność ubezpieczeniową, których siedziba znajduje się w państwach należących do Światowej Organizacji Handlu, lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych zawartych przez Unię Europejską.

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje, w drodze decyzji, zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez główny oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej jest wydawane w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, o których mowa w załączniku do ustawy.

Organ odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) wniosek zagranicznego zakładu ubezpieczeń nie spełnia warunków określonych w ustawie lub

2) osoby proponowane na stanowiska dyrektora głównego oddziału i jego zastępców lub osoby przewidziane do nadzorowania innych kluczowych funkcji nie spełniają wymogów określonych w ustawie, lub

3) zagraniczny zakład ubezpieczeń nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) zagraniczny zakład ubezpieczeń nie spełnia wymogów wypłacalności, lub

5) zagraniczny zakład ubezpieczeń nie posiada środków finansowych w wysokości równej co najmniej funduszowi organizacyjnemu i środków własnych głównego oddziału ustalonych w planie działalności, lub

6) zagraniczny zakład ubezpieczeń nie posiada środków finansowych niezbędnych do zapewnienia pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności głównego oddziału lub środków finansowych niezbędnych do zapewnienia pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego głównego oddziału, lub

7) zagraniczny zakład ubezpieczeń posługuje się wartościami majątkowymi pochodzącymi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub mającymi związek z finansowaniem terroryzmu, lub

8) plan działalności nie zapewnia zdolności do wykonywania zobowiązań głównego oddziału, lub

9) w stosunku odpowiednio do akcjonariuszy albo udziałowców zagranicznego zakładu ubezpieczeń zaistnieją następujące przesłanki:
a) bliskie powiązania między zagranicznym zakładem ubezpieczeń i inną osobą fizyczną lub prawną stanowiłyby dla organu nadzoru przeszkodę w sprawowaniu nadzoru,
b) przepisy obowiązujące w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, a także trudności w stosowaniu tych przepisów, mające zastosowanie do osoby fizycznej lub prawnej, z którą zagraniczny zakład ubezpieczeń posiada bliskie powiązania, stanowiłyby dla organu nadzoru przeszkodę w sprawowaniu nadzoru.

Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, nie może być wydane, jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń nie przedłoży listy reprezentantów do spraw roszczeń.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

12750 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Załącznik, cz. III, pkt 19).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono wydania zezwolenia może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wnioskodawca, któremu odmówiono wydania zezwolenia, może też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Ponadto wnioskodawca może zrezygnować ze składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tym celu składa w urzędzie, który wydał zezwolenie, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Może to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania zezwolenia. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni, a wnioskodawca może rozpocząć działalność.

Warto wiedzieć

 • Zagraniczny zakład ubezpieczeń rozpoczyna wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez główny oddział.

 • Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być rozpoczęte po złożeniu kaucji w celu zabezpieczenia przyszłych zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez główny oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kaucja jest równa co najmniej równowartości w złotych 25% nieprzekraczalnego dolnego progu minimalnego wymogu kapitałowego, o którym mowa w art. 272 ust. 1.

 • Zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wykonywać działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział po powiadomieniu odpowiedniego organu państwa, w którym znajduje się siedziba zakładu ubezpieczeń.

 • Zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wykonywać działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w inny sposób niż przez oddział w ramach swobody świadczenia usług, po otrzymaniu przez organ nadzoru od właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na terenie którego znajduje się siedziba zakładu ubezpieczeń:

1) zaświadczenia potwierdzającego, że zakład ubezpieczeń posiada środki na pokrycie marginesu wypłacalności;

2) informacji o grupach ubezpieczeń, na wykonywanie których posiada on zezwolenie;

3) informacji o rodzaju ryzyk, które taki zakład ubezpieczeń zamierza ubezpieczać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy ta strona była przydatna?