Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj opinię komendanta Policji do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Chcesz zorganizować imprezę masową? Pamiętaj, że do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie takiej imprezy musisz dołączyć opinię komendanta Policji dotyczącą zabezpieczenia imprezy, stanu technicznego obiektu lub terenu imprezy oraz o przewidywanych zagrożeniach. Sprawdź jak ją uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz zorganizować imprezę masową, na przykład mecz piłki nożnej albo koncert, musisz uzyskać odpowiednie zezwolenie. Wydaje je wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy.

Podstawą do udzielenia zezwolenia są między innymi opinie miejscowych służb o wymaganym zabezpieczeniu imprezy, o zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach. Takie opinie muszą wydać: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) i pogotowie ratunkowe.

Sprawdź, jak uzyskać:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o opinię komendanta policji nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Będzie tak przykładowo, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy powiatowe policji
 • komendy miejskie policji

Złóż wniosek do komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce planowanej imprezy masowej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie opinii

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy

2) żądanie wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, powinien mieć postać graficzną i powinien zawierać:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art.6 ust. 4  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Szczegółowy zakres instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku  imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera:

 • liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej,
 • liczbę miejsc stojących - jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera dane dotyczące służby porządkowej oraz informacyjnej obejmujące:

 • liczba osób danej służby,
 • organizacja służby,
 • oznakowanie służby,
 • wyposażenie służby,
 • sposób rozmieszczenia służby.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dane obejmujące:

 • imię, nazwisko,
 • numer PESEL - o ile został nadany,
 • numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo
 • dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument jest wymagany w odniesieniu do:

 • stadionów umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe
 • w przypadku organizacji imprezy masowej podwyższonego ryzyka

Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

 Rozporządzenie określa  w szczególności:

  1)  miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, w których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe

  2)  minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

  3)  sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument wymagany tylko w odniesieniu do imprezy masowej odbywającej się w strefie nadgranicznej.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument wymagany w odniesieniu do  imprez organizowanych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Harmonogram jest konieczny, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Harmonogram jest konieczny, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno dotyczyć wyposażenia wykorzystywanego do organizacji meczu piłki nożnej w elektroniczny system –  kompatybilny z systemami zainstalowanymi w innych tego typu obiektach – służący do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu do określonych miejsc.

System powinien również umożliwiać weryfikację informacji umożliwiających identyfikację:

 • osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie: 
  • zakazujące wstępu na imprezę masową
  • zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego
 • osoby, wobec której został wydany zakaz zagraniczny
 • osoby, wobec której został wydany zakaz klubowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Złóż wniosek o opinię komendanta policji nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Będzie tak przykładowo, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

 1. Komendant Policji sprawdzi wniosek i dołączone dokumenty

Komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji sprawdzi wniosek i dołączoną dokumentację. Jeśli stwierdzi, że brakuje wymaganych informacji lub załączników albo nie została wniesiona opłata za wydanie opinii (jeśli obowiązuje), wezwie cię do usunięcia braków. Będziesz mieć na to 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz wniosku zgodnie z wezwaniem, opinia nie zostanie wydana.

 1. Komendant Policji sprawdzi obiekt lub teren na którym ma być przeprowadzona impreza

Komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji ustali z organizatorem imprezy termin i sprawdzi obiekt lub teren przeznaczony na organizację imprezy

Termin

Do 14 dni od otrzymania wniosku.

 1. Komendant Policji wyda opinię

Po sprawdzeniu informacji zawartych w złożonej dokumentacji, obejrzeniu obiektu lub terenu, na którym ma się odbyć impreza, przeprowadzeniu analizy ryzyka bezpieczeństwa i porządku publicznego, komendant Policji wyda opinię.

Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia jej wydania.

Uwaga! Komendant Policji może stwierdzić w opinii, że jest to impreza podwyższonego ryzyka, to znaczy, że istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. Jeśli impreza zostanie zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, musisz jako organizator spełnić surowsze wymagania przy jej organizacji, niż w przypadku imprezy, która nie ma takiego statusu. Oznacza to między innymi konieczność zapewnienia większej liczebności służby porządkowej i informacyjnej. Możesz jednak zawnioskować o zezwolenie na zapewnienie mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona dla imprez masowych podwyższonego ryzyka. Wniosek ten dołącz do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Dokumenty

Termin

Komendant Policji wyda opinię w ciągu 14 dni, a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach – 7 dni od dnia złożenia wniosku,

 1. Dołącz opinię komendanta Policji do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Po otrzymaniu opinii komendanta Policji dostarcz ją do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, do którego złożyłeś wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Termin

Dołącz opinię do wniosku o przeprowadzenie imprezy masowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed planowaną imprezą.

Ile zapłacisz

Dowiedz się w komendzie Policji, do której składasz wniosek, czy w sprawie obowiązuje opłata.

Ile będziesz czekać

Komendant Policji wyda opinię w ciągu 14 dni, a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach – 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Ponieważ opinia jest wydawana w formie zwykłego pisma, a nie postanowienia, zażalenie na nią nie przysługuje.

Czy ta strona była przydatna?