Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Upoważnienie jednostek certyfikujących do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych

Uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Stosownie do art. 41 ust 1. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, jednostka certyfikująca ubiegająca się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem w tym zakresie.

Przed wystąpieniem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o upoważnienie do certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, jednostka certyfikująca musi wystąpić do Polskiego Centrum Akredytacji o udzielenie akredytacji w tym zakresie. Akredytacja jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne umożliwia potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 - Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych

Jednostka certyfikująca ubiegająca się o wydanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych składa wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We wniosku jednostka wskazuje zakres wnioskowanego upoważnienia oraz załącza dokumenty zawierające dane podlegające weryfikacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednostka ma obowiązek zapłaty opłaty skarbowej z chwilą złożenia wniosku, dołączając do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera: - zakres wnioskowanego upoważnienia, - dane adresowe i teleadresowe jednostki certyfikującej oraz filii, jeśli istnieje/-ją, - wykaz załączników.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Z wyraźnym wskazaniem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzanie kontroli, wydawanie i cofanie certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia

Wnioskodawca dołącza jeden z wymienionych dokumentów: zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.

  1. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych

Złożony przez jednostkę certyfikującą wniosek, analizowany jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem kompletności dokumentacji niezbędnej do jego rozpatrzenia.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa jednostkę certyfikującą do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeśli jednostka certyfikująca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

  1. Wydanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia, w drodze decyzji administracyjnej, jednostkę certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją w zakresie określonym w punkcie 5 dokumentu DAC-06 Akredytacja jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne (wyd. 4 z dnia 10.09.2015 r.).

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych obejmuje następujące produkty:

I. Chroniona nazwa pochodzenia i chronione oznaczenie geograficzne:

— mięso świeże (i podroby),

— produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.),

— sery,

— inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyjątkiem masła itp.),

— oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.),

— owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone,

— świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich,

— piwo,

— czekolada i produkty pochodne,

— chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze,

— napoje z ekstraktów roślinnych,

— makarony,

— sól,

— naturalne gumy i żywice,

— pasta musztardowa,

— siano, olejki eteryczne, korek, koszenila,

— kwiaty i rośliny ozdobne,

— bawełna, wełna, wiklina, len międlony, skóra, futro, pierze,

— inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (przyprawy itd.).

II. Gwarantowane tradycyjne specjalności:

— mięso świeże (i podroby),

— produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.),

— sery,

— inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyjątkiem masła itp.),

— oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.),

— owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone,

— świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich,

— dania gotowe,

— piwo,

— czekolada i produkty pochodne,

— chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze,

— napoje z ekstraktów roślinnych,

— makarony,

— sól,

— inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (przyprawy itd.).

Minister wydaje upoważnienie na czas nieokreślony. W decyzji jest nadawany numer identyfikacyjny jednostce certyfikującej. Zakres upoważnienia jest zgodny z zakresem akredytacji udzielonym przez Polskie Centrum Akredytacji.

UWAGA: Jednostka certyfikująca może wydawać certyfikaty zgodności w zakresie zgodnym z zakresem akredytacji udzielonym przez PCA.

Upoważniona jednostka certyfikująca informuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianie danych i informacji zawartych we wniosku o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności oraz w dokumentach dołączonych do wniosku.

Minister, w drodze decyzji, odmawia jednostce certyfikującej, ubiegającej się o upoważnienie do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych udzielenia tego upoważnienia, jeżeli podmiot ten nie spełnia wymagań określonych w art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 1151/2012.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

10,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważniająca jednostkę certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych nie jest decyzją ostateczną. Stosownie do art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka.

Warto wiedzieć

Polskie Centrum Akredytacji, jako sygnatariusz Wielostronnego Porozumienia EA w zakresie laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością (QMS), Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (IAF Multilateral Recognition Arrangement) oraz Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu (ILAC Mutual Recognition Arrangement) w zakresie laboratoriów badawczych i wzorcujących jest zobowiązane do uznawania wyników ocen innych jednostek akredytujących, będących sygnatariuszami tych porozumień, jako równoważne ze swoimi. Ponadto, PCA rekomenduje uznawanie wyników działalności jednostek i laboratoriów akredytowanych przez sygnatariuszy ww. porozumień, w ramach ich zakresów akredytacji, jako równoważnych z wynikami uzyskanymi przez jednostki/laboratoria akredytowane przez PCA.

Czy ta strona była przydatna?