Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja przewoźnika kolejowego

Chcesz wykonywać przewozy kolejowe osób lub towarów? A może chcesz świadczyć usługi trakcyjne? Musisz uzyskać licencję przewoźnika kolejowego. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Warunkiem koniecznym prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób, wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, świadczeniu usług trakcyjnych, jest posiadanie licencji potwierdzającej zdolność przedsiębiorcy do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Licencja udzielana jest w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkowi uzyskania licencji nie podlegają przedsiębiorcy wykonujący przewozy wyłącznie koleją wąskotorową na lokalnych i regionalnych sieciach kolejowych oraz na infrastrukturze prywatnej, w tym na bocznicach kolejowych.

2. Licencję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób, wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, świadczeniu usług trakcyjnych może uzyskać – po złożeniu odpowiedniego wniosku – przedsiębiorca spełniający wymagania dotyczące:

 • dobrej reputacji,
 • wiarygodności finansowej,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia wyżej wymienione wymagania, to Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie może odmówić udzielenia licencji. Wyjątkiem jest zagrożenie obronności lub bezpieczeństwo państwa albo inny ważny interes publiczny.

3. Wymagania dotyczące dobrej reputacji uznaje się za spełnione, jeżeli:

 1.  nie została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy;
 2. przedsiębiorca nie poniósł odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 3. przedsiębiorca nie został ukarany za poważne naruszenia prawa określone w przepisach szczególnych mających zastosowanie do transportu;
 4. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, wspólnik, komplementariusz w spółce jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, powtarzające się nieumyślne naruszenie praw osób wykonujących pracę zarobkową lub poważne naruszenia prawa dotyczące obowiązków wynikających z układów zbiorowych pracy.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. wymogów przedsiębiorca ubiegający się o licencję przedstawia zaświadczenia albo oświadczenia.

4. Wymagania dotyczące wiarygodności finansowej uznaje się za spełnione, gdy przedsiębiorca jest w stanie wykazać, że jest zdolny do wypełnienia rzeczywistych i potencjalnych zobowiązań finansowych przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia licencji. W tym celu przedsiębiorca powinien przedstawić:

 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego badania, albo bilans, gdy przedsiębiorca nie może okazać sprawozdania finansowego;
 • zestawienie przepływów pieniężnych dla roku, w którym ubiega się o licencję i planowane zestawienie przepływów dla roku kolejnego;
 • potwierdzenie stanu rachunku bankowego oraz pozostałe zabezpieczenia majątkowe zobowiązań;
 • dane dotyczące wydatków związanych z wykonywaniem działalności, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w tym informacje o zakupie pojazdów, gruntów, budynków, instalacji i taboru kolejowego;
 • informację o zabezpieczonym limicie przekroczenia stanu konta rachunku bankowego;
 • informację o obciążeniach na aktywach przedsiębiorstwa

Wymagania dotyczące wiarygodności finansowej uznaje się za niespełnione w przypadku przedsiębiorcy, w którego działalności występują znaczne lub powtarzające się zaległości publicznoprawne 

5. Wymaganie dotyczące kwalifikacji zawodowych uważa się za spełnione, gdy przedsiębiorca posiada lub zobowiąże się do posiadania organizacji zarządzania, która zapewni kontrolę bezpieczeństwa, niezawodność i nadzorowanie licencjonowanej działalności.

W tym celu przedsiębiorca ubiegający się o licencję przedstawia:

 1. dokumenty dotyczące kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów kolejowych oraz szczegółowe dane dotyczące szkolenia tych pracowników lub
 2. oświadczenie dotyczące planowanego zatrudnienia i przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów kolejowych.

6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej uznaje się za spełnione, gdy przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji wykaże, że zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej na warunkach rynkowych w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, swojej działalności cywilnej od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich (art. 46 ust. 10 ustawy o transporcie kolejowym, art. 5 ust. 4-5 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, zwanego dalej rozporządzeniem KE.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego, określa termin powstania obowiązku ubezpieczenia przewoźnika kolejowego oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę zakres działalności wykonywanej przez przewoźnika kolejowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie oraz złożenie wniosku

1. Wniosek o wydanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób, wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, świadczeniu usług trakcyjnych, wraz z załącznikami, należy wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Transportu Kolejowego

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Kosztów i Licencji

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

W przypadku złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego oraz bezpośrednio w siedzibie urzędu wnioskodawca otrzyma pokwitowanie.

2. Jeżeli wnioskodawca chce, aby opłata za udzielenie licencji była podzielona na raty, to wraz z wnioskiem o udzielenie licencji, powinien złożyć wniosek o rozłożenie opłaty na dwie raty. Uiszczane są one w następujący sposób:

 • 50% opłaty – po doręczeniu zawiadomienia o udzieleniu licencji albo licencji tymczasowej;
 • 50% opłaty – w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia licencji, a w przypadku udzielenia licencji tymczasowej – nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności tej licencji.

Opłatę (albo jej pierwszą ratę) za udzielenie licencji, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o udzieleniu licencji lub licencji tymczasowej. Zawiadomienie informuje o dacie udzielenia licencji oraz o wysokości opłaty (ustalonej przy zastosowaniu obowiązującego w dniu udzielenia licencji kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski). Termin uiszczenia opłaty za wydanie licencji uważa się za zachowany, jeżeli opłata zostanie wpłacona na rachunek Urzędu Transportu Kolejowego nie później niż w ostatnim dniu terminu.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty ustala urząd. Dowiedz się w swoim urzędzie ile zapłacisz.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o udzielenie licencji powinien zawierać:

 • nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • imiona i nazwiska osób uprawnionych do występowania w imieniu przedsiębiorcy;
 • określenie przedmiotu i zakresu wykonywania działalności, na którą ma być udzielona licencja.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Na stronach internetowych Urzędu Transportu Kolejowego zamieszczone są wykazy i wzory dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie licencji dla przewoźnika kolejowego. Zgodnie z nimi do wniosku należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania dotyczącego dobrej reputacji:

 • Zaświadczenie lub oświadczenie, że nie została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie, że  przedsiębiorca nie poniósł odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie, że przedsiębiorca nie został ukarany za poważne naruszenia prawa określone w przepisach szczególnych mających zastosowanie do transportu. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie przedsiębiorstwa oraz osób nim zarządzających o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie lub powtarzające się nieumyślne naruszenie praw osób wykonujących pracę zarobkową. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania dotyczącego wiarygodności finansowej:

 • Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (zawierające minimum informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego badania.
 • Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy w przypadku gdy przedsiębiorca nie może okazać sprawozdania finansowego za ten rok.
 • Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych dla roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o licencję oraz dla roku kolejnego, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Sprawozdanie F-01 sporządzone za ostatni kwartał obrazujące aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa.
 • Dostępne środki finansowe, w tym potwierdzony stan rachunku bankowego i informacja o zabezpieczonym limicie przekroczenia stanu konta rachunku bankowego.
 • Oświadczenie o posiadanych i udzielonych zabezpieczeniach majątkowych, w tym gwarancje, wpisy do hipoteki i inne obciążenia na aktywach przedsiębiorstwa.
 • Dane dotyczące planowanych do poniesienia kosztów związanych z podjęciem licencjonowanej działalności, z wyszczególnieniem m.in. informacji o opłacie za wydanie licencji oraz certyfikatu lub świadectwa bezpieczeństwa, zakupie na rachunek pojazdów, terenów, budynków, instalacji i taboru kolejowego stosownie do rodzaju działalności przewoźnika kolejowego.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania dotyczącego kwalifikacji zawodowych:

 • Oświadczenie o posiadaniu lub zobowiązanie, że z chwilą rozpoczęcia licencjonowanej działalności przedsiębiorca będzie posiadać organizację zarządzania, która zapewni kontrolę bezpieczeństwa, niezawodność i nadzorowanie licencjonowanej działalności.
 • Dokumenty dotyczące kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów kolejowych oraz szczegółowe dane dotyczące szkolenia tych pracowników

lub

oświadczenie dotyczące planowanego zatrudnienia i przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów kolejowych.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania dotyczącego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej :

 • Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich, lub
 • Gwarancja na warunkach rynkowych w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, swojej odpowiedzialności cywilnej od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich, albo
 • Umowa wystawiona przez ubezpieczyciela z zawartą klauzulą o terminie obowiązywania ubezpieczenia OC.

Powyższe dokumenty powinny zawierać informacje o przedmiocie ubezpieczenia, który powinien być odpowiedni do zakresu działalności przedsiębiorstwa kolejowego (tj. wskazywać w sposób jednoznaczny, że ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną od wypadku w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich), a także informacje dotyczące wyznaczonego okresu ważności, zakresu geograficznego oraz kwotę ubezpieczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego:

 • obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej licencją,
 • minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika kolejowego, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:
  • 100 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych;
  • 250 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;
  • 2 500 000 euro w odniesieniu do pozostałych przewoźników.
 •  Zobowiązanie, że w przypadku gdy przedsiębiorstwo znacząco rozszerzy swoją działalność, przedłoży Prezesowi UTK aneks do posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający objęcie rozszerzonego zakresu działalności przewoźnika kolejowego.

UWAGA:

1. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wystawione przez wnioskodawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy zgodnie z aktualnym KRS.

2. Wszystkie odpisy dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (art. 76a § 2, 2a oraz 2b  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „k.p.a.”).

Od 1 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 76a § 2b k.p.a. - upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia.

 1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany.

2. Urząd Transportu Kolejowego w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku informuje wnioskodawcę o kompletności dokumentów lub występuje o informacje uzupełniające. W wyjątkowych sytuacjach termin ten można wydłużyć o dwa tygodnie, o czym wnioskodawcę należy poinformować. Po otrzymaniu informacji uzupełniających organ wydający licencje w terminie maksymalnie jednego miesiąca informuje wnioskodawcę o tym, czy dokumentacja jest kompletna. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia KE, w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku organ wydający licencje informuje przedsiębiorstwo o kompletności dokumentów lub występuje o informacje uzupełniające. W wyjątkowych sytuacjach termin ten można wydłużyć o dwa tygodnie, o czym należy poinformować przedsiębiorstwo. Po otrzymaniu informacji uzupełniających organ wydający licencje w terminie maksymalnie jednego miesiąca informuje przedsiębiorstwo, czy dokumentacja jest kompletna.

 1. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób, wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, świadczeniu usług trakcyjnych nie posiadał braków formalnych lub też zostały one uzupełnione, Prezes UTK ustala strony postępowania administracyjnego. Strony ustalane są na podstawie art. 28 k.p.a., który stanowi, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W procedurze udzielania licencji, stroną postępowania jest przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji (wnioskodawca).

2. Strony postępowania informowane są o wszczęciu postępowania i zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed udzieleniem licencji.

3. Na każdym etapie postępowania Prezes UTK ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Ocena merytoryczna wniosku

1. W przypadku stwierdzenia zgodności wniosku pod względem formalnym (ewentualnie poprawnym usunięciu braków wniosku), Prezes UTK dokonuje, na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, oceny spełnienia wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności objętej licencją zezwalającą na wykonywanie przewozów kolejowych osób, wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, świadczeniu usług trakcyjnych.

2. Jeżeli w toku postępowania stwierdzone zostaną nieprawidłowości we wniosku o udzielenie licencji lub w załącznikach do wniosku,  Prezes UTK wzywa wnioskodawcę do przedłożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień lub uzupełnień (art. 50 § 1 k.p.a.). Nieprzedłożenie wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż wniosek rozpatrywany jest na podstawie posiadanych dokumentów.

 1. Przygotowanie i przedłożenie właściwie sporządzonej dokumentacji

Wnioskodawca przygotowuje i składa do Urzędu Transportu Kolejowego dokumenty, które powinny być sporządzone zgodnie z wezwaniem Prezesa UTK.

Termin

Dokumenty powinny zostać przedłożone w terminie wyznaczonym przez Prezesa UTK.

 1. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Strony postępowania zawiadamiane są o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie oraz możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń (zgodnie z art. 10 §1 k.p.a.). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów, przed wydaniem decyzji w sprawie licencji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych. Zgodnie z art. 79a. § 1 k.p.a. w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej wskazuje przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Dokumenty

 1. Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie licencji

1. W przypadku, gdy z analizy złożonych dokumentów wynika, iż wnioskodawca spełnia wymagania dotyczące:

 • dobrej reputacji,
 • wiarygodności finansowej,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej,

to Prezes Urzędu Transportu Kolejowego udziela mu w drodze decyzji licencji potwierdzającej zdolność przedsiębiorcy do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymagań wymienionych w przepisach prawa to Prezes UTK wydaje decyzję o odmowie udzielenia licencji przewoźnika kolejowego. Licencja nie zostanie udzielona, gdy zagrażałaby ona obronności lub bezpieczeństwu państwa albo innemu ważnemu interesowi publicznemu.

3. W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części – art. 105 § 1 k.p.a.. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym – art. 105 § 2 k.p.a..

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W licencji określa się w szczególności:

 • numer ewidencyjny licencji;
 • organ, który udzielił licencji;
 • datę udzielenia licencji;
 • podstawę prawną udzielenia licencji;
 • przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres;
 • rodzaj przewozów.

 

 1. Wydanie licencji wnioskodawcy oraz dokonanie wpisu do Wykazu licencjonowanych przewoźników kolejowych

1. Zgodnie z obecną praktyką Urzędu Transportu Kolejowego, decyzja o udzieleniu licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych jest wydawana i doręczana wnioskodawcy pocztą wraz z zawiadomieniem o obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie licencji w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską o wydaniu licencji.

2. Przedsiębiorstwo, które uzyskało licencję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych, zostaje wpisane do Wykazu licencjonowanych przewoźników kolejowych.

Dokumenty

Termin

Zgodnie z art. 25 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podejmuje decyzję w sprawie złożonego wniosku w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie później niż w 3 miesiące po przedłożeniu wszystkich istotnych informacji.

 1. Uregulowanie opłaty za udzielenie licencji

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania opłaty za udzielenie licencji w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej udzieleniu. Wysokość opłaty to równowartość w złotych 1750 euro (albo 875 euro, gdy do wniosku o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób, wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, świadczeniu usług trakcyjnych dołączono wniosek o rozłożenie na raty przedmiotowej opłaty). Opłatę ustala się przy zastosowaniu obowiązującego kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia licencji. Termin na uregulowanie opłaty uznaje się za dochowany, jeżeli zostanie ona wpłacona na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego nie później niż w ostatnim dniu terminu.

2. W przypadku, niezapłacenia opłaty w terminie, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W przypadku wystąpienia zaległości, stosownie do art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Jeżeli upłynie wskazany 7 dniowy termin na uiszczenie opłaty, UTK dochodzi przedmiotowej opłaty w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ile zapłacisz

1750 euro albo 875 euro (jeżeli opłata podzielona jest na raty). Wnioskodawca powinien uregulować opłatę w złotych, po średnim kursie obowiązującym w dniu udzielenia licencji, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o udzieleniu licencji.

 1. Uregulowanie drugiej raty opłaty za udzielenie licencji

W przypadku, gdy opłata za udzielenie licencji została podzielona na dwie raty, to drugą z nich należy uiścić w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia licencji (w przypadku licencji tymczasowej – nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności tej licencji). Drugą ratę należy także wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego. Termin na uregulowanie opłaty uznaje się za dochowany, jeżeli zostanie ona wpłacona nie później niż w ostatnim dniu terminu.

Ile zapłacisz

875 EUR

Należy uregulować równowartość tej kwoty w złotych ustaloną przy zastosowaniu obowiązującego w dniu udzielenia licencji kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Drugą ratę opłaty za udzielenie licencji należy wnieść w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia licencji (w przypadku licencji tymczasowej – nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności tej licencji).

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Licencja powinna być wydana w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie później niż w 3 miesiące po przedłożeniu wszystkich istotnych informacji (zgodnie z art. 25 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego).

Jak możesz się odwołać

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawa prawna – art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 129 § 2 k.p.a.

2. Po wyczerpaniu środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, stronie (wnioskodawcy) przysługuje prawo wniesienia skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podstawa prawna – art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czy ta strona była przydatna?