Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na utworzenie towarzystwa emerytalnego

Utworzenie towarzystwa emerytalnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W związku z tym, że towarzystwo prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwo musi spełnić procedurę założenia w/w spółki. Firma powszechnego towarzystwa musi zawierać oznaczenie "powszechne towarzystwo emerytalne", a akcje towarzystwa mogą być wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, a także towarzystwo nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach. Ten sam podmiot może być akcjonariuszem wyłącznie jednego powszechnego towarzystwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego wraz z załącznikami

Założyciel towarzystwa emerytalnego składa wniosek wraz z załącznikami do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
W tym dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty muszą potwierdzać sytuację finansową akcjonariuszy w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Określający w szczególności sposób zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes członków funduszu, lub która po takim ujawnieniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych lub powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

KNF jako organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, KNF wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 KPA, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

  1. Wydanie zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego

Komisja Nadzoru Finansowego, wydaje zezwolenie na utworzenie towarzystwa w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie jest równoznaczne z zatwierdzeniem statutu towarzystwa.

Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jeżeli:

1) wniosek i dołączone do niego dokumenty nie spełniają warunków określonych w przepisach prawa;

2) w statucie towarzystwa są zamieszczone postanowienia mogące zagrażać bezpieczeństwu aktywów funduszu albo w inny sposób naruszać interes członków funduszu;

3) przedstawiony przez założycieli plan organizacyjny i finansowy działalności towarzystwa na 3 lata nie zabezpiecza w należyty sposób interesów członków funduszu;

4) założyciele towarzystwa i członkowie władz statutowych towarzystwa nie dają rękojmi prowadzenia spraw towarzystwa w sposób zapewniający należytą ochronę interesów członków funduszu;

5) z dokumentów przedstawiających sytuację finansową akcjonariuszy towarzystwa za ostatnie 5 lat wynika, że którykolwiek z nich posiada zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

6) kapitał zakładowy powszechnego towarzystwa pochodzi z pożyczki, kredytu lub jest obciążony w jakikolwiek sposób.

Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, również jeżeli przedstawione osoby nie spełniają wymogów określonych w ustawie.

Dokumenty

Termin

3 miesiące

  1. Powołanie członków zarządu i rady nadzorczej

Zezwolenie organu nadzoru wymaga powołania członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa.

Ile zapłacisz

82,00 zł

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 3 miesiące

Jak możesz się odwołać

Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W związku z tym od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Komisję Nadzoru Finansowego nie przysługuje odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Od postanowienia sądu rejestrowego w sprawie przysługuje apelacja. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis wpisuje się z urzędu wzmiankę w rubryce dziewiątej rejestru. Wzmianka ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania.

W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w postępowaniu rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy uwzględnia wskazania sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru.

Warto wiedzieć

Statut towarzystwa

Statut towarzystwa powinien traktować wszystkich akcjonariuszy w jednakowy sposób. W szczególności statut nie może przyznawać niektórym akcjonariuszom dodatkowych uprawnień lub ograniczać praw niektórych akcjonariuszy albo też nakładać na niektórych akcjonariuszy dodatkowych obowiązków. Statut powinien określać:

1) firmę i siedzibę spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,

5) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,

6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,

7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,

8) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,

9) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:

1) liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,

2) wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,

3) warunków i sposobu umorzenia akcji,

4) ograniczeń zbywalności akcji,

5) uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych,

6) co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

Przedmiot przedsiębiorstwa

Przedmiotem przedsiębiorstwa towarzystwa musi być wyłącznie tworzenie i zarządzanie funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Do zarządzania aktywami otwartego funduszu powszechne towarzystwo jest obowiązane zatrudnić co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego.

Kapitał zakładowy

Minimalna wysokość kapitału zakładowego powszechnego towarzystwa nie może być niższa niż równowartość w złotych 5.000.000 euro, wyliczana według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu sporządzenia statutu towarzystwa.

Kapitał zakładowy towarzystwa jest pokrywany wyłącznie wkładem pieniężnym i powinien być opłacony w całości przed zarejestrowaniem towarzystwa. Kapitał zakładowy powszechnego towarzystwa nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób. Powszechne towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż jedna druga minimalnego kapitału zakładowego, czyli na poziomie 2.500.000 euro.

Władze towarzystwa

Władzami towarzystwa są:

1) zarząd;

2) rada nadzorcza;

3) walne zgromadzenie.

Zarząd towarzystwa nie może liczyć mniej niż trzy osoby.

Towarzystwo może posiadać także komisję rewizyjną. O ile statut nie stanowi inaczej, członków zarządu powszechnego towarzystwa powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.

Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo, o którym mowa w rozdziale 22;

3) posiada wyższe wykształcenie;

4) legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 7 lat;

5) daje rękojmię należytego wykonywania funkcji członka zarządu.

Co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa, w tym prezes zarządu, muszą posiadać udowodnioną znajomość języka polskiego.

Przynajmniej jedna trzecia składu zarządu powinna legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym, ekonomicznym lub być wpisana na listę doradców inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Wymóg legitymowania się stażem pracy nie krótszym niż 7 lat powinien być spełniony przez co najmniej dwie trzecie składu zarządu.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powszechnego towarzystwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Członkiem zarządu i rady nadzorczej powszechnego towarzystwa nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorującego:

1) podmiotu będącego akcjonariuszem tego towarzystwa;

2) innego powszechnego towarzystwa;

3) depozytariusza przechowującego aktywa otwartego funduszu lub funduszu inwestycyjnego;

4) narodowego funduszu inwestycyjnego lub firmy zarządzającej majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego;

4a) zakładu ubezpieczeń;

4b) banku;

5) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub podmiotu będącego akcjonariuszem towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

6) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy;

7) podmiotu związanego w stosunku do któregokolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1-6.

Członkowie pierwszej rady nadzorczej towarzystwa powoływani są na dwa lata.

Członek rady nadzorczej towarzystwa musi dawać rękojmię należytego wykonywania funkcji członka rady nadzorczej.

Przynajmniej połowa członków rady nadzorczej towarzystwa powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne oraz być powoływana spoza kręgu akcjonariuszy towarzystwa, podmiotów z nimi związanych, członków organu zarządzającego lub organu nadzorującego akcjonariusza towarzystwa, członków organu zarządzającego lub organu nadzorującego podmiotów związanych z akcjonariuszem towarzystwa, a także osób pozostających z akcjonariuszem lub podmiotem związanym z akcjonariuszem w stosunku pracy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Pracownikiem powszechnego towarzystwa, podejmującym decyzje o sposobie lokowania aktywów otwartego funduszu, nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorującego albo pozostająca w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, takimi jak: podmiot będący akcjonariuszem tego towarzystwa, inne powszechne towarzystwo, depozytariusz przechowujący aktywa otwartego funduszu lub funduszu inwestycyjnego, narodowy fundusz inwestycyjny lub firma zarządzająca majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, zakład ubezpieczeń, bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot będący akcjonariuszem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmiot prowadzący działalność maklerską lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy, podmiot związany w stosunku do któregokolwiek z w/w podmiotów.

Czy ta strona była przydatna?