Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie usług obsługi naziemnej

Chcesz wykonywać obsługę naziemną lotniska? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Wykonywanie w Polsce działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług obsługi naziemnej statków powietrznych, załóg, pasażerów i ładunku na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych wymaga uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Obowiązek uzyskania przedmiotowego zezwolenia nie dotyczy:

 • przewoźników lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną własnych statków powietrznych, załóg, pasażerów, bagażu, towarów lub poczty
 • podmiotów wykonujących obsługę naziemną statków powietrznych, załóg, pasażerów, bagażu, towarów lub poczty w ramach działalności prowadzonej na swoją rzecz

2. Zezwolenie na wykonywanie obsługi naziemnej może uzyskać:

 • zarządzający lotniskiem, łącznie z zezwoleniem na zarządzanie lotniskiem lub oddzielnie;
 • przewoźnik lotniczy posiadający koncesję udzieloną przez właściwy organ wydający koncesje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • przewoźnik lotniczy państwa trzeciego – jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej;
 • przedsiębiorca, który posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

3. Obsługa naziemna obejmuje następujące kategorie usług wykonywanych w porcie lotniczym na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych:

 • obsługę w zakresie administracji naziemnej i nadzoru
 • obsługę pasażerów
 • obsługę bagażu
 • obsługę towarów lub poczty
 • obsługę płytową
 • obsługę statków powietrznych
 • obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w materiały napędowe
 • obsługę w zakresie utrzymania statków powietrznych
 • obsługę w zakresie operacji lotniczych i czynności administracyjnych związanych z załogą;
 • transport naziemny
 • obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych w żywność i napoje (catering)

Zezwolenia na wykonywanie usług obsługi naziemnej wydawane są w poszczególnych, wyżej wymienionych, kategoriach lub rodzajach usług w poszczególnych kategoriach.

4. Zezwolenia udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia on wymagania dotyczące zdolności finansowej przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa urządzeń i osób, ochrony lotnictwa, ochrony środowiska naturalnego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Sprawdzenie spełnienia tych wymagań może być dokonane w procesie certyfikacji, o której mowa w art. 160 ustawy Prawo lotnicze. Przedsiębiorca, który wykonuje usługi obsługi naziemnej nazywany jest agentem obsługi naziemnej. Oczywiście może on wykonywać dla przewoźników lotniczych oraz innych użytkowników statków powietrznych jedną lub więcej kategorii usług.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Departament Rynku Transportu Lotniczego
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wypełnionego wniosku

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile taki posiada;

4) określenie kategorii usług obsługi naziemnej lub rodzajów usług w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej, na które ma być udzielone zezwolenie;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) miejsce wykonywania działalności (port lotniczy lub porty lotnicze);

7) określenie okresu, na który ma być udzielone zezwolenie;

8) określenie terminu rozpoczęcia działalności.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej będącej wnioskodawcą powinien wskazywać stałe miejsce zamieszkania oraz poświadczać jej obywatelstwo.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

1. Dołącza się umowę założycielską lub statut osoby prawnej ze wszystkimi zmianami.

2. Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej będącej wnioskodawcą powinien wskazywać stałe miejsce zamieszkania oraz poświadczać jej obywatelstwo.

3. Dokumenty wymienione w punktach 5-7 oraz 15 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Nie dołącza się oświadczenia o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie bezpieczeństwa urządzeń i osób, jeżeli sprawdzenia spełnienia tych wymagań dokonuje się w procesie certyfikacji, o której mowa w art. 160 ustawy Prawo lotnicze.

5. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej pozwalającej na prowadzenie działalności w zakresie obsługi naziemnej do wniosku dołącza się dodatkowo:

 • zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany do jego sporządzenia na podstawie przepisów o rachunkowości lub przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych, a także sprawozdanie z badania, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu wynika z przepisów o rachunkowości lub przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych
 • roczną deklarację podatkową o podatku dochodowym za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku – dla przedsiębiorców innych niż wymienieni powyżej i prowadzących działalność w roku obrotowym poprzedzającym złożenie wniosku
 • aktualny wypełniony formularz dotyczący informacji finansowych, jaki przedsiębiorca składał do Głównego Urzędu Statystycznego – dla przedsiębiorców obowiązanych do składania formularzy na podstawie przepisów o statystyce publicznej

6. Dodatkowo, w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz już prowadzących działalność, do wniosku dołącza się:

 • oświadczenia, że wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, nie znajduje się on w stanie likwidacji oraz że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie jego upadłości
 • plan gospodarczy wskazujący, że wnioskodawca posiada zdolność finansową i gospodarczą pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie obsługi naziemnej w wybranych kategoriach usług przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności

7. Dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku. Natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Weryfikacja uiszczenia opłaty lotniczej. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność urzędowa zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Ocena kompletności wniosku o udzielenie zezwolenia (w tym także załączników). Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

 1. Merytoryczna weryfikacja wniosku

Ocena spełnienia przez wnioskodawcę przewidzianych przepisami prawa materialnego warunków uzasadniających udzielenie zezwolenia.

 1. Wydanie decyzji w sprawie

Jeżeli wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa, to Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje decyzję o zezwoleniu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej.  

Prezes Urzędu odmawia udzielenia zezwolenia, jeżeli:

 • udzielenie zezwolenia byłoby sprzeczne z wiążącymi umowami lub przepisami międzynarodowymi
 • przedsiębiorcy cofnięto zezwolenie na ten sam rodzaj działalności w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, z wyłączeniem przypadku cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt 2
 • wnioskodawca nie spełnił wymagań określonych w ustawie Prawo lotnicze

Odmowa następuje w drodze decyzji.

Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej na lotnisku użytku publicznego udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. W przypadku przedsiębiorcy wybranego w drodze konkursu, zezwolenia udziela się na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zezwoleniu tym określa się:

 • osobę wnioskodawcy, jego adres oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 • przedmiot działalności;
 • miejsce wykonywania działalności;
 • termin rozpoczęcia działalności;
 • okres ważności zezwolenia;
 • szczególne warunki wykonywania działalności.

Ile zapłacisz

Opłata lotnicza

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy Prawo lotnicze opłatę lotniczą za wydanie zezwolenia na wykonywanie usług obsługi naziemnej wnosi się z chwilą złożenia wniosku. W związku z powyższym, wraz ze złożeniem wniosku niezbędne jest uiszczenie opłaty lotniczej w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 6 do ustawy Prawo lotnicze, rewaloryzowanej corocznie obwieszczeniem – na podstawie art. 26a ust. 4. Opłata ta zależna jest od kategorii, do której zaliczony został dany rodzaj usługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego. Opłaty te wynoszą:

 • kat. 1 – ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników – 1382 zł
 • kat. 2 – obsługa pasażerów – 1382 zł
 • kat. 3 – obsługa bagażu – 833 zł
 • kat. 4 – obsługa ładunków (towarów i poczty) – 1382 zł
 • kat. 5 – obsługa płytowa statków powietrznych – 1382 zł
 • kat. 6 – obsługa kabinowa statków powietrznych – 1382 zł
 • kat. 7 – obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne – 8277 zł
 • kat. 8 – obsługa techniczno-administracyjna statków powietrznych – 1382 zł
 • kat. 9 – obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych – 1382 zł
 • kat. 10 – transport naziemny – 1382 zł
 • kat. 11 – obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych – 1382 zł

Za wydanie zezwolenia przyznającego uprawnienia do wykonywania własnej obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego, za każdą z wyżej wymienionych kategorii należy uiścić 1382 zł ( wyjątkiem jest kat. 3 - obsługa bagażu, za którą należy uiścić 833 zł opłaty lotniczej).

Opłatę lotniczą wpłać na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa nie służy odwołanie. Można jednak zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z przepisami art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego). Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, można wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 3, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę składa się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł. Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy, na podstawie art. 243 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, może być złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Strona może, na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i nie przysługuje od niej prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Warto wiedzieć

Cofnięcie lub odmowa wydania zezwolenia

Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej na lotnisku użytku publicznego cofa się, jeżeli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • przedsiębiorca nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w oznaczonym terminie albo zaprzestał prowadzenia działalności objętej zezwoleniem
 • otwarto likwidację przedsiębiorcy
 • przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w ustawie Prawo lotnicze

Prezes Urzędu może cofnąć zezwolenie lub zmienić jego zakres, jeżeli podmiot wykonujący obsługę naziemną nie spełnia z własnej winy wymagań dotyczących zdolności finansowej przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa urządzeń i osób, ochrony lotnictwa, ochrony środowiska naturalnego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (o których mowa w art. 177 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze).

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może cofnąć lub zmienić zakres zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej na lotnisku użytku publicznego, jeżeli podmiot wykonujący obsługę naziemną nie przestrzega obowiązujących go zasad sprawnego funkcjonowania portu lotniczego.

Prezes Urzędu może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej albo zawiesić wydane zezwolenie w odniesieniu do przedsiębiorcy pochodzącego z państwa trzeciego, jeżeli państwo to w zakresie dostępu do rynku obsługi naziemnej:

 • nie traktuje użytkowników lotniska wykonujących obsługę naziemną pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej w sposób porównywalny do tego, w jaki Rzeczpospolita Polska traktuje podmioty pochodzące z tego państwa
 • nie traktuje użytkowników lotniska wykonujących obsługę naziemną pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej w sposób porównywalny do tego, w jaki państwo to traktuje podmioty własne
 • traktuje w sposób uprzywilejowany wykonujących obsługę naziemną użytkowników lotniska pochodzących z innych państw trzecich niż podmioty pochodzące z Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Urzędu może cofnąć zawieszone zezwolenie, jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia jego zawieszenia nie ustały wyżej wymienione przesłanki. O każdym przypadku zawieszenia zezwolenia lub jego cofnięcia Prezes Urzędu informuje Komisję Europejską.

Czy ta strona była przydatna?