Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na pozyskanie drewna w lasach niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej w przypadkach losowych

Jesteś właścicielem lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa i z przyczyn losowych chciałbyś pozyskać drewno, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub posiadaną decyzją określającą zadania gospodarki leśnej. Musisz uzyskać zezwolenie od starosty na taką działalność. Poniżej dowiesz się co zrobić aby uzyskać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto jest właścicielem lasu

Właściciel lasu to osoba fizyczna lub prawna będącą właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem pozyskiwania drewna (wycinki drzew) w lesie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Złóż wniosek do starosty powiatowego właściwego terytorialnie ze względu na położenie lasu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się nieruchomość.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozyskanie drewna z lasu w związku z wystąpieniem przypadku losowego

Jeśli planujesz pozyskiwanie drewna (wycinkę drzew) w lesie będącym twoją własnością, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej, złóż do starosty powiatowego właściwego terytorialnie ze względu na położenie lasu, wniosek z uzasadnieniem wystąpienia przypadku losowego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zwierać następujące dane:

 • dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
 • dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina),
 • rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie,
 • uzasadnienie wniosku związane z wystąpieniem przypadku losowego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Uproszczony plan urządzania lasu może być zastąpiony inwentaryzacją stanu lasu.

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Termin

Przed rozpoczęciem pozyskiwania drewna (wycinki drzew) w lesie.

 1. Weryfikacja wniosku

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podane terminy lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Wydanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach stanowiących własność wnioskodawcy w związku z wystąpieniem przypadku losowego

Przed wydaniem decyzji starosta dokonuje oględzin terenu wskazanego we wniosku i sporządza protokół. Po analizie uproszczonego planu urządzania lasu, lub decyzji określającej zadania gospodarki leśnej oraz uzasadnienia wniosku związanego z przypadkiem losowym, starosta wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia na pozyskanie drewna.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

10 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem starosty, który ją wydał.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?