Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów)

Chcesz zajmować się poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin? A może chcesz wykonywać obie działalności? W takim razie uzyskaj koncesję od ministra właściwego do spraw środowiska. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z wnioskiem o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin może się zwrócić każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Dotyczy to również przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym.

Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin dotyczy węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich i gazów szlachetnych udziela minister właściwy do spraw środowiska.


Jeżeli podczas postępowania o udzielenie koncesji przekazujesz informacje, które są tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, możesz zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny

Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny składasz ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

We wniosku występujesz również o zawarcie umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. Do zawarcia umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy. Ustanowienie użytkowania górniczego następuje za wynagrodzeniem.

Ważne! Zawarcie umowy i sposób naliczania opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego regulują wewnętrzne zasady ministra właściwego do spraw środowiska.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera w szczególności:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

5) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

8) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

We wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny określa się również:

1) cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych;

2) informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach;

3) minimalną kategorię rozpoznania złoża.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Wnioskodawca składa 2 egzemplarze projektu robót geologicznych (w przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych). Ponadto do wniosku załącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.

 1. Minister sprawdza wniosek

Minister właściwy do spraw środowiska sprawdza, czy spełniasz warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

Minister weryfikuje między innymi:

 • czy dokumentacja załączona do wniosku jest kompletna
 • czy fakty w nim podane są wiarygodne
 • twoją wiarygodność finansową (na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorcę dokumentów)
 • czy na obszarze koncesyjnym i ewentualnego oddziaływania przedsięwzięcia występują obszary Natura 2000.

Jeżeli twój wniosek jest niekompletny lub wymaga postępowania wyjaśniającego, minister właściwy do spraw środowiska wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów. Będziesz mieć na to nie mniej niż 7 dni. Termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Jeśli nie uzupełnisz braków formalnych we wskazanym przez Ministra terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 1. Minister zamieszcza ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie koncesji

Po złożeniu przez ciebie wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ministerstwa, ogłoszenie o możliwości składania innych wniosków o udzielenie koncesji na wykonywanie takiej samej działalności w przestrzeni objętej twoim wnioskiem.

Ogłoszenie zawiera:

 • informację o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny
 • granice przestrzeni objętej wnioskiem, wraz ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania tych granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych
 • termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez inne podmioty zainteresowane wykonywaniem działalności, której dotyczy postępowanie, nie dłuższy niż 90 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej nie wszczyna się innych postępowań dotyczących przestrzeni oraz rodzaju działalności lub rodzaju kopaliny objętych tym ogłoszeniem, a wszczęte postępowania zostają umarzone.

 1. Minister ocenia złożone wnioski w trybie „open door”

Jeżeli w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie wpłynie wniosek innego podmiotu o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopalin, minister właściwy do spraw środowiska prowadzi postępowanie tylko wobec podmiotu, który złożył wniosek jako pierwszy.

Jeżeli w terminie wskazanym w ogłoszeniu, zostanie złożony inny wniosek o udzielenie koncesji, minister ocenia złożone wnioski według następujących kryteriów:

 • proponowany zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych
 • proponowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja, w tym termin rozpoczęcia zamierzonej działalności
 • finansowe możliwości wnioskodawcy, w szczególności sposób finansowania zamierzonej działalności, z uwzględnieniem środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego
 • proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych.

Minister właściwy do spraw środowiska udziela koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, podmiotowi, którego wniosek uzyskał najwyższą ocenę. 

Jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom.

Termin

Niezwłocznie.

 1. Minister przekazuje wniosek do zaopiniowania

Udzielenie koncesji na:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych wymaga zasięgnięcia opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny w zakresie działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzgodnienia z właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności, wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Minister właściwy do spraw środowiska przesyła także projekt koncesji do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, celem zaopiniowania.

Opinia nie jest wiążąca – w przypadku negatywnej opinii ministra właściwego do spraw środowiska nadal może wydać koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Do 2 miesięcy.

 1. Minister wydaje decyzję o udzieleniu koncesji oraz zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego

Minister właściwy do spraw środowiska prześle ci projekt umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego pod warunkiem uzyskania koncesji w określonym terminie. Po jej zaakceptowaniu i podpisaniu, odeślij umowę. Podpisanie umowy stanowi moment ustanowienia użytkowania górniczego.

Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wniosła zastrzeżeń, minister udzieli ci koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego wiążącą przedsiębiorcę.

Minister właściwy do spraw środowiska prześle ci oryginał koncesji (za potwierdzeniem odbioru). Kserokopie decyzji niezwłocznie doręcza się właściwym miejscowo organom koncesyjnym, organom nadzoru górniczego i wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), a także Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz państwowej służbie geologicznej.

Kopie decyzji dotyczących obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie doręcza się właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej.

Ważne! Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa, w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tych planów – uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.

Odmowa udzielenia koncesji następuje także, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji obejmuje tę samą przestrzeń, rodzaj działalności oraz rodzaj kopaliny, objętej już koncesją udzieloną innemu podmiotowi.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na poszukiwanie złoża kopaliny określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja na poszukiwanie złoża kopaliny określa również:

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych;

2) minimalną kategorię rozpoznania złoża;

3) zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych w wyniku wykonywania robót geologicznych;

4) wysokość opłaty za działalność określoną w koncesji.

Dodatkowo organ koncesyjny w koncesji zobowiązuje przedsiębiorcę do przesyłania kwartalnych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności celem skontrolowania wywiązywania się przedsiębiorcy z ustalonego w koncesji zakresu prac i robót geologicznych.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na rozpoznawanie złoża kopaliny określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja na rozpoznawanie złoża kopaliny określa również:

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych;

2) minimalną kategorię rozpoznania złoża;

3) zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych w wyniku wykonywania robót geologicznych;

4) wysokość opłaty za działalność określoną w koncesji.

Dodatkowo organ koncesyjny w koncesji zobowiązuje przedsiębiorcę do przesyłania kwartalnych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności celem skontrolowania wywiązywania się przedsiębiorcy z ustalonego w koncesji zakresu prac i robót geologicznych.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

616 zł

 • 616 zł - opłata skarbowa za wydanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin

Opłaty eksploatacyjne

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję wnosi opłatę ustalaną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz powierzchni terenu objętego koncesją wyrażonej w kilometrach kwadratowych:

 • 673,09 zł - opłata eksploatacyjna za działalność w zakresie poszukiwania złóż węgla kamiennego i rud uranu za kilometr kwadratowy
 • 269,27 - opłata eksploatacyjna za działalność w zakresie poszukiwania złóż węgla brunatnego za kilometr kwadratowy
 • 134,67 - opłata eksploatacyjna za działalność w zakresie poszukiwania pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów za kilometr kwadratowy

Opłata jest jednorazowa. Trzeba ją wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja stała się ostateczna. W przypadku uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża bądź samo rozpoznawanie złoża, opłata liczona jest podwójnie.

Jeżeli mimo uiszczenia opłaty skarbowej nie wydano koncesji, opłata zostanie zwrócona na wniosek. Wniosek trzeba złożyć w terminie do 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

Zmiana koncesji

 • 308 zł - opłata za zmianę istniejącej koncesji, która obejmuje przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności.

Opłatę wpłać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę wpłać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Opłatę przelej na konto 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez ministra właściwego do spraw środowiska, możesz:

 • zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia ci decyzji
 • od razu wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji

W przypadku ponownego rozpatrzenia sprawy minister może:

 • uchylić wydaną decyzję w całości lub w części
 • utrzymać ją w mocy

Jeżeli nadal nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, to możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska.

Pamiętaj, że możesz zrzec się odwołania. Jeżeli wszystkie strony postępowania tak zrobią, to decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się odwołania powoduje, że nie masz już możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów ma obowiązek bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich wyników. Ponadto, przedsiębiorca na bieżąco powinien przekazywać państwowej służbie geologicznej:

 • dane geologiczne uzyskane w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych
 • próbki uzyskane w wyniku robót geologicznych w zakresie określonym w koncesji i wyników badań tych próbek.

Przekazywanie:

 • danych geologicznych - odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania (w postaci papierowej i elektronicznej)
 • próbek - odbywa się nie później niż 60 dni od dnia ich uzyskania (poprzez fizyczne dostarczenie próbki)
 • wyników badań próbek - odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania (w postaci papierowej i elektronicznej).

Czy ta strona była przydatna?