Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów)

Chcesz zajmować się poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin? A może chcesz wykonywać obie działalności? W takim razie koniecznie uzyskaj koncesję od ministra właściwego do spraw środowiska. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z wnioskiem o udzielenie koncesji na przedmiotową działalność, może się zwrócić każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Dotyczy to również przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym. Koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin – węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich i gazów szlachetnych udziela minister właściwy do spraw środowiska.

Klauzula poufności

Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje, które są tajemnicą przedsiębiorstwa (zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska wniosek, który powinien spełniać wymagania określone w art. 24 i 25 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

We wniosku o udzielenie koncesji przedsiębiorca występuje również o zawarcie umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. Do zawarcia umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy. Ustanowienie użytkowania górniczego następuje za wynagrodzeniem. Zawarcie umowy i sposób naliczania opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego regulowane jest również przez wewnętrzne zasady ministra właściwego do spraw środowiska.

Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową za czynność urzędową (wydanie koncesji) w wysokości 616 zł. Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku koncesyjnego, a dowód wpłaty dołącza się do tego wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera w szczególności:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

5) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

8) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

We wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny określa się również:

1) cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych;

2) informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach;

3) minimalną kategorię rozpoznania złoża.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wnioskodawca składa 2 egzemplarze projektu robót geologicznych (w przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych).
 • Ponadto do wniosku załącza się: dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.
 1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Złożony przez wnioskodawcę wniosek analizowany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska pod względem kompletności dokumentacji niezbędnej do jego rozpatrzenia oraz wiarygodności faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny i/lub wymaga postępowania wyjaśniającego, minister właściwy do spraw środowiska wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów w sprawie, wyznaczając termin na ich złożenie (termin nie krótszy niż 7 dni). Termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ustalonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Ponadto organ koncesyjny przeprowadza badanie wiarygodności finansowej przedsiębiorcy na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorcę dokumentów.

Organ koncesyjny analizuje wniosek również pod kątem występowania obszarów Natura 2000 na obszarze koncesyjnym i ewentualnego oddziaływania przedsięwzięcia na te obszary, zgodnie z art. 96 opisanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

 1. Zamieszczenie ogłoszenia o możliwości składania innych wniosków o udzielenie koncesji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny, minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ministerstwa ogłoszenie o możliwości składania innych wniosków o udzielenie koncesji na wykonywanie takiej samej działalności w przestrzeni objętej złożonym wnioskiem.

Ogłoszenie zawiera:

 • informację o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny
 • granice przestrzeni objętej wnioskiem, wraz ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania tych granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych
 • termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez inne podmioty zainteresowane wykonywaniem działalności, której dotyczy postępowanie, nie dłuższy niż 90 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej nie wszczyna się innych postępowań dotyczących przestrzeni oraz rodzaju działalności lub rodzaju kopaliny objętych tym ogłoszeniem, a wszczęte umarza się.

 1. Ocena złożonych wniosków w trybie „open door”

W przypadku gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie wpłynie wniosek innego podmiotu o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, minister właściwy do spraw środowiska prowadzi to postępowanie wobec podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny jako pierwszy. Natomiast, w przypadku gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu, zostanie złożony wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, organ koncesyjny ocenia złożone wnioski według następujących kryteriów:

 • proponowany zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych
 • proponowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja, w tym termin rozpoczęcia zamierzonej działalności
 • finansowe możliwości wnioskodawcy, w szczególności sposób finansowania zamierzonej działalności, z uwzględnieniem środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego
 • proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych

Minister właściwy do spraw środowiska udziela koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, podmiotowi, którego wniosek uzyskał najwyższą ocenę, oraz jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom.

Termin

Niezwłocznie.

 1. Przekazanie wniosku do zaopiniowania

Udzielenie koncesji na:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych wymaga zasięgnięcia opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny w zakresie działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzgodnienia z właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności, wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Minister właściwy do spraw środowiska przesyła także projekt koncesji do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, celem zaopiniowania.

Opinia nie jest wiążąca – w przypadku negatywnej opinii ministra właściwego do spraw środowiska nadal może wydać koncesję na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Do 2 miesięcy.

 1. Wydanie decyzji o udzieleniu koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz zawarcie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego

Organ koncesyjny przesyła przedsiębiorcy projekt umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego pod warunkiem uzyskania koncesji w określonym terminie. Po jej zaakceptowaniu i podpisaniu, przedsiębiorca odsyła umowę do Ministerstwa.

Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wniosła zastrzeżeń, organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego wiążącą przedsiębiorcę. Podpisanie umowy przez organ stanowi moment ustanowienia użytkowania górniczego, przy czym warunkiem tej umowy jest m.in. konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji.

Minister właściwy do spraw środowiska przesyła wnioskodawcy oryginał koncesji (za potwierdzeniem odbioru), kserokopie decyzji niezwłocznie doręcza się właściwym miejscowo organom koncesyjnym, organom nadzoru górniczego i wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), a także Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz państwowej służbie geologicznej. Kopie decyzji dotyczących obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie doręcza się właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej.

Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa, w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tych planów – uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.
Odmowa udzielenia koncesji następuje także, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji obejmuje tę samą przestrzeń, rodzaj działalności oraz rodzaj kopaliny, objętej już koncesją udzieloną innemu podmiotowi.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na poszukiwanie złoża kopaliny określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja na poszukiwanie złoża kopaliny określa również:

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych;

2) minimalną kategorię rozpoznania złoża;

3) zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych w wyniku wykonywania robót geologicznych;

4) wysokość opłaty za działalność określoną w koncesji.

Dodatkowo organ koncesyjny w koncesji zobowiązuje przedsiębiorcę do przesyłania kwartalnych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności celem skontrolowania wywiązywania się przedsiębiorcy z ustalonego w koncesji zakresu prac i robót geologicznych.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na rozpoznawanie złoża kopaliny określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja na rozpoznawanie złoża kopaliny określa również:

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych;

2) minimalną kategorię rozpoznania złoża;

3) zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych w wyniku wykonywania robót geologicznych;

4) wysokość opłaty za działalność określoną w koncesji.

Dodatkowo organ koncesyjny w koncesji zobowiązuje przedsiębiorcę do przesyłania kwartalnych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności celem skontrolowania wywiązywania się przedsiębiorcy z ustalonego w koncesji zakresu prac i robót geologicznych.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

616 zł

Opłatę skarbową zapłać na konto Burmistrza Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Opłatę przelej na konto 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez ministra właściwego do spraw środowiska, możesz:

 • zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia ci decyzji
 • od razu wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji

W przypadku ponownego rozpatrzenia sprawy minister może:

 • uchylić wydaną decyzję w całości lub w części
 • utrzymać ją w mocy

Jeżeli nadal nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, to możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska.

Pamiętaj, że możesz zrzec się odwołania. Jeżeli wszystkie strony postępowania tak zrobią, to decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się odwołania powoduje, że nie masz już możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Opłaty eksploatacyjne

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wnosi opłatę ustalaną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy w roku 2019 wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu - 595,76 zł

2) węgla brunatnego - 238,32 zł

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów - 119,18 zł

Opłata ma charakter jednorazowy i jest wnoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja stała się ostateczna. W przypadku uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoże bądź samo rozpoznawanie złoża, opłata liczona jest podwójnie (art. 133 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze).

Dowód wniesienia opłaty przedsiębiorca niezwłocznie przedstawia organowi koncesyjnemu oraz podmiotom określonym w art. 141 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

Jeżeli mimo uiszczenia opłaty skarbowej nie wydano koncesji, opłata ta podlega zwrotowi na wniosek, który należy złożyć w terminie do 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

Zmiana koncesji

Opłata za zmianę istniejącej koncesji, która obejmuje przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności wynosi 50% opłaty za udzielenie koncesji – tj. 308 zł. Beneficjantem tej opłaty jest organ podatkowy właściwy miejscowo, którym w przypadku ministra właściwego do spraw środowiska jest Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Obowiązki związane z dokumentacją

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów ma obowiązek bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich wyników. Ponadto, przedsiębiorca na bieżąco powinien przekazywać państwowej służbie geologicznej:

 • dane geologiczne uzyskane w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych
 • próbki uzyskane w wyniku robót geologicznych w zakresie określonym w koncesji i wyników badań tych próbek.

Przekazywanie:

 • danych geologicznych odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania (w postaci papierowej i elektronicznej)
 • próbek odbywa się nie później niż 60 dni od dnia ich uzyskania (poprzez fizyczne dostarczenie próbki)
 • wyników badań próbek odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania (w postaci papierowej i elektronicznej)

Czy ta strona była przydatna?