Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Chcesz prowadzić placówkę zapewniającą całodobową opiekę niepełnosprawnym? A może będą w niej osoby przewlekle chore lub w podeszłym wieku? Musisz uzyskać zezwolenie na prowadzenie takiej placówki. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak je otrzymać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Warunkiem prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na lokalizację placówki.

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej

O prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mogą się ubiegać:

 • osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą;
 • kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;
 • przedsiębiorcy z państw Unii Europejskiej,Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy chcą ją prowadzić czasowo.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zezwolenie musisz uzyskać zanim rozpoczniesz prowadzenie placówki. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wybierz odpowiedni wniosek – w zależności od tego, czy składasz go jako przedsiębiorca, albo osoba reprezentująca inną instytucję, np. kościół, związek wyznaniowy lub organizację społeczną, fundację i stowarzyszenie.
 • Dołącz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości. Mogą to być np.: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia. Dokumenty te powinny dotyczyć tej nieruchomości, na której usytuowana jest placówka.
 • Zaświadczenie właściwego organu nadzoru budowlanego lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, które potwierdzi możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Dołącz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec urzędu skarbowego. Te dokumenty są traktowane jako informacja o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do ZUS.
 • Zaświadczenie o niekaralności powinno dotyczyć osoby, która będzie kierowała placówką. Aby je uzyskać złóż Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno potwierdzać, że osoba która będzie kierowała placówką jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do prowadzenia placówki. 

Termin

Zezwolenie musisz uzyskać zanim rozpoczniesz prowadzenie placówki. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

1. Weryfikacja złożonego wniosku:

 • weryfikacja kompletności dokumentów wg listy,
 • weryfikacja zawartości wniosku.

2. W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 1. Oględziny obiektu/placówki

Pracownicy właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w imieniu i z upoważnienia wojewody dokonują oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.

Termin

Oględziny zostaną wykonane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 1. Otrzymasz zezwolenie na prowadzenie placówki zezwalającą na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

1. W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wojewoda wydaje zezwolenie. Określa w nim przeznaczenie placówki. Zezwolenie jest wydawane na czas określony albo nieokreślony – zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie. W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy o pomocy społecznej, zezwolenie jest wydawane z urzędu na czas określony. Po uzyskaniu zezwolenia wojewoda wpisuje twoją placówkę do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wpis znajdziesz na stronie internetowej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

2. Jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań to urząd odmówi ci zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Urząd wojewódzki ma 14 dni ma wydanie zezwolenia – licząc od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 44 dni.

Jak możesz się odwołać

Od wydanej przez wojewodę decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem wojewody zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?