Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

Chcesz jako przedsiębiorca nabywać, przechowywać lub używać materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego? A może chcesz wytwarzać materiały wybuchowe metodą in situ? W takim razie koniecznie uzyskaj pozwolenie. Jest to twój obowiązek, jeśli chcesz prowadzić działalność w tej branży. Sprawdź poniżej, jak uzyskać takie pozwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ (w miejscu ich użycia) wymaga uzyskania pozwolenia.

Zmiana zakresu pozwolenia wymaga uzyskania nowego pozwolenia.

Przedsiębiorca może wytwarzać materiały wybuchowe metodą in situ bez uzyskania pozwolenia, jeżeli posiada koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi materiałami i zatrudnia osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a.

Art. 62c ust. 1 pkt 1 lit a-c wskazuje wyroby pirotechniczne widowiskowe:

a) klasa 1: wyroby, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem natężenia emitowanego dźwięku, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków,

b) klasa 2: wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem natężenia emitowanego dźwięku, przeznaczone do użytku na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków,

c) klasa 3: wyroby, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem natężenia emitowanego dźwięku, przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków.

Art. 62c ust. 1 pkt 2 lit a wskazuje wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego:

a) klasa T1: wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.

Art. 62c ust. 1 pkt 3 lit a wskazuje pozostałe wyroby pirotechniczne:

a) klasa P1: wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.

Przedsiębiorca może nabywać i przechowywać materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego bez uzyskania pozwolenia lub ich używać, jeżeli:

1) posiada koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi materiałami,

2) rodzaj nabywanych, przechowywanych lub używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego odpowiada rodzajowi materiałów wybuchowych określonych w koncesji,

3) posiada pomieszczenia spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

4) zatrudnia osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 19 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

O terminie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Do zawiadomienia przedsiębiorca dołącza opinię potwierdzającą możliwość spełnienia warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Opinia powinna zawierać ocenę bezpieczeństwa procesów technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów, a także ocenę bezpieczeństwa urządzeń technologicznych.

Pozwolenia udziela się:

1) przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną, który:
a) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,

d) nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie,

e) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,

f) udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12 ustawy,

g) zatrudnia osoby, spełniające warunki, o których mowa w art. 19 ustawy w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych,

2) przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli:

1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy

2) udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 12,

3) zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych.

Wymagania dla przedsiębiorców stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
 • okręgowe urzędy górnicze

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do wojewody właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub jednostki naukowej.

Natomiast, w przypadku, gdy prowadzona działalność gospodarcza dotyczy:

 • robót geologicznych
 • wydobywania kopalin ze złóż
 • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • wykonywania powierzonych robót strzałowych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu

wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dyrektora okręgowego urzędu górniczego, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2) dane osobowe przedsiębiorcy – osoby fiz., a w przypadku przedsiębiorcy albo jednostki naukowej, członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa serię i numer paszportu oraz adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy,

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac do jakich będą one używane,

5) określenie rodzaju i ilości wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ,

6) określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku.

Dodatkowo wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia także inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku. Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż powyżej lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Opinia ta powinna zawierać ocenę: 1) prawidłowości lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych albo służących prowadzeniu działalności naukowej, magazynowych, socjalnych, pomocniczych, środków i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego biorąc pod uwagę zagrożenia, 2) przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów przeznaczonych pod obiekty, o których mowa w pkt 1, 3) bezpieczeństwa procesów technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów, 4) bezpieczeństwa urządzeń technologicznych.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Przedsiębiorca składa jeden z wymienionych dokumentów:
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie
  • odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego
 • Dodatkowo wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia także inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku. Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż powyżej lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
 • Zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska nie jest wymagane, jeżeli wniosek dotyczy przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą.
 • Przedsiębiorca nieposiadający obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dołącza oświadczenie o nieposiadaniu tych obiektów.

Przedsiębiorca, który składa wniosek w formie dokumentu elektronicznego, powinien podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

 1. Sprawdzenie kompletności wniosku pod względem wymogów formalnych

Wojewoda bądź dyrektor okręgowego urzędu górniczego weryfikuje poprawność formalną złożonego wniosku.

W przypadku braków formalnych organ wzywa do ich usunięcia w terminie co najmniej 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli od wniosku nie została uiszczona należna opłata organ prowadzący postępowanie wzywa wnioskodawcę w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni do wniesienia należności. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega zwrotowi.

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów merytorycznych

Jeśli nie jest możliwe załatwienie sprawy na podstawie przedłożonego wniosku i załączonych dokumentów organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. W ramach postępowania wyjaśniającego może wezwać stronę do złożenia wyjaśnień albo pozyskać dokumenty i opinie innych organów do załatwienia sprawy).

Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 1. Wystąpienie odpowiednio wojewody lub dyrektora okręgowego urzędu górniczego o opinię do właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji

Przed wydaniem pozwolenia, odpowiednio wojewoda lub dyrektor okręgowego urzędu górniczego, zasięga opinii właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.

 1. Decyzja w sprawie pozwolenia

Wojewoda/dyrektor okręgowego urzędu górniczego wydaje pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ w formie decyzji administracyjnej.

Pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

Przedsiębiorca nieposiadający obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych otrzymuje pozwolenie na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego bez prawa ich magazynowania.

Wojewoda/dyrektor okręgowego urzędu górniczego odmawia wydania pozwolenia:

1) jeżeli wnioskodawca nie spełnia określonych warunków, zawartych w pozwoleniu,

2) ze względu na zagrożenie obronności, bezpieczeństwo państwa, porządku publicznego lub środowiska,

3) ze względu na ważny interes publiczny,

4) gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, z wyjątkiem gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca albo dotychczasowy przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie: robót geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,

5) jeżeli wnioskodawcy cofnięto w ciągu ostatnich 5 lat wydane pozwolenie.

Odmowa wydania lub cofnięcie pozwolenia wymaga uzasadnienia.

Wojewoda zawiadamia o wydaniu pozwolenia oraz o jego cofnięciu ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz okręgowego inspektora pracy. O odmowie wydania pozwolenia wojewoda zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji.

Dyrektor okręgowego urzędu górniczego zawiadamia o wydaniu pozwolenia oraz o jego cofnięciu ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy oraz siedzibę zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty geologiczne, wojewodę, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz okręgowego inspektora pracy. O odmowie wydania pozwolenia, dyrektor okręgowego urzędu górniczego zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera:

1) datę i podstawę prawną jego wydania,

2) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania,

3) określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także zakresu prac do jakich będą one używane,

4) określenie rodzajów materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ, przez podanie ich nazw przewozowych i numerów rozpoznawczych ustalonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kodów klasyfikacyjnych, określonych w załączniku A,

5) określenie miejsca ich przechowywania.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o pozwolenie.

Przykład: jeśli wniosek składasz do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu albo Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie wydania pozwolenia, możesz złożyć odwołanie. Złóż je w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do:

 • Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – jeśli decyzję wydał wojewoda
 • Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – jeśli decyzję wydał dyrektor okręgowego urzędu górniczego

Czy ta strona była przydatna?