Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Chcesz prowadzić działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych? Najpierw musisz uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez KOWR. Dowiedź się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy:

 • wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych przez tego samego przedsiębiorcę, który je wyrobił
 • rozlewu napojów spirytusowych przez przedsiębiorcę, który ich nie wyrobił.

Rejestr prowadzi Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Przejdź do strony KOWR, jeśli chcesz:

Co to jest napój spirytusowy

Napój spirytusowy to napój alkoholowy, który spełnia następujące wymogi:

 • jest przeznaczony do spożycia przez ludzi
 • ma szczególne właściwości organoleptyczne
 • jego minimalna objętościowa zawartość alkoholu wynosi 15 %, z wyjątkiem napojów spirytusowych z kategorii likier jajeczny (advokat), w których minimalna zawartość alkoholu wynosi 14%
 • został wyprodukowany  bezpośrednio, przy użyciu, pojedynczo lub w połączeniu, którejkolwiek z następujących metod:
  • destylacji sfermentowanych produktów z dodatkiem lub bez dodatku środków
  • aromatyzujących lub aromatyzujących środków spożywczych
  • macerowania lub podobnego przetwarzania surowców roślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, destylatach pochodzenia rolniczego lub napojach spirytusowych, lub w ich połączeniu
  • dodania, pojedynczo lub w połączeniu, do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych:
  • przez dodanie do niego, pojedynczo lub w połączeniu, któregokolwiek z niżej wymienionych:
   • innych napojów spirytusowych
   • alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
   • destylatów pochodzenia rolniczego
   • innych środków spożywczych
 • nie jest objęty kodami CN 2203, 2204, 2205, 2206 ani 2207
 • jeżeli przy jego produkcji dodano wodę, która może być destylowana, demineralizowana, dejonizowana lub zmiękczona:
  • jakość tej wody spełnia wymogi przepisów unijnych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; oraz
  • zawartość alkoholu w napoju spirytusowym, po dodaniu wody, nadal jest zgodna z minimalną objętościową zawartością alkoholu określoną dla napojów spirytusowych.

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego znajdziesz obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN).

Jakie wymagania musi spełniać firma, aby uzyskać wpis

Przedsiębiorca, który chce zostać wpisany do rejestru:

 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. W przypadku przedsiębiorcy, który nie jest osobą fizyczną wymóg niekaralności dotyczy członków zarządu lub innych osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy
 • musi wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych obejmujący w szczególności określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych
  • metody badań jakościowych
  • sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym
 • musi dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
  • linii technologicznych
  • dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych
  • stanowisk pracy
 • musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów spirytusowych
 • nie może zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, ZUS lub KRUS, a w przypadku gdy zalega z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa – musi mieć przyjęte zabezpieczenie wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia
 • musi posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.

Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych oraz wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym,

Dokumenty

Termin

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

KOWR zbada, czy nie zachodzą przypadki uzasadniające odmowę wpisu do rejestru, czyli:

 • w stosunku do twojej firmy nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • w stosunku do twojej firmy Dyrektor Generalny KOWR nie wydał – w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku – decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem i z tego powodu wykreślono twoją firmę z rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR stwierdzi, że takie zakazy zostały wydane, odmówi wpisu do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Następnie KOWR sprawdzi wniosek pod kątem wymagań formalnych. KOWR poinformuje cię o ewentualnych brakach i brakach we wniosku i wezwie do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

 1. Dyrektor Generalny KOWR wpisze twoją firmę do rejestru

Jeśli twój wniosek będzie kompletny oraz prawidłowo opłacony, a twoja firma spełnia wszystkie wymogi, Dyrektor Generalny KOWR wpisze twoją firmę do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Do rejestru zostaną wpisane następujące dane twojej firmy:

 • nazwa, siedziba i adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • data dokonania wpisu.

Rejestr podmiotów wykonujących działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest jawny i dostępny na stronie internetowej KOWR.

Termin

KOWR wpisze twoją firmę do rejestru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru

Po dokonaniu wpisu w rejestrze, Dyrektor Generalny KOWR wyda twojej firmie zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. 

Dyrektor Generalny KOWR poinformuje Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), że twoja firmy została wpisana do rejestru. Informacja ta zostanie udostępniona w twoim wpisie do CEIDG.

Termin

W dniu dokonania wpisu.

Ile zapłacisz

 • 11 610 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru podmiotu wykonującego działalność, w zakresie wyrobu napojów spirytusowych (w tym rozlewu wyprodukowanych napojów spirytusowych)
 • 11 610 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru podmiotu wykonującego działalność, w zakresie rozlewu napojów spirytusowych wyprodukowanych przez innego przedsiębiorcę (tak zwany rozlew usługowy)
 • 1 005 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru podmiotu wykonującego działalność, w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu.

Ważne! W sytuacji, gdy wnioskujesz o wpis więcej niż jednego rodzaju działalności, zapłać opłatę skarbową za każdą z nich.

Gdzie zapłacić: opłatę za wpis do rejestru wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Ważne! Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wyda decyzji w terminie, ani nie wezwie twojej firmy do uzupełnienia braków formalnych wniosku, twoja firma może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR. W takim wypadku zawiadom pisemnie KOWR o rozpoczęciu działalności.

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR. Odwołanie musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonana wpisu.

Warto wiedzieć

Co grozi osobie, która wytwarza lub rozlewa napoje spirytusowe bez wpisu do rejestru

Wytwarzanie lub rozlewanie napojów spirytusowych bez wymaganego wpisu do rejestru jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli działalność dotyczy napojów spirytusowych o znacznej wartości, za prowadzenie działalności bez wpisu grozi kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak zgłosić zmianę danych we wpisie i zakończenie działalności

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać do KOWR wszelkie zmiany w danych, które są wpisane do rejestru. Zgłoszenie należy złożyć w ciągu 14 dni od powstania zmiany. W tym samym terminie trzeba zgłosić do KOWR zakończenie i zawieszenie działalności.

Przeczytaj, jak:

 

Czy ta strona była przydatna?