Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Jeśli chcesz prowadzić działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych musisz się wpisać do rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Co ważne, działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napojów spirytusowych obejmuje również rozlew wyrobionych napojów spirytusowych.

Przedsiębiorca, który zamierza wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest obowiązany:
1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych obejmujący w szczególności określenie:
a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
b) metody badań jakościowych,
c) sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym;
2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy;
3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów spirytusowych.

Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych oraz wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych może wykonywać przedsiębiorca:
1) posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana taka działalność;
2) niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za te przestępstwa.

Organem prowadzącym rejestr jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa pisemny wniosek wraz z załącznikami, odpowiadający wymogom ustawowym, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru może również złożyć wniosek w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych zawiera następujące dane:
1)    firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres;
2)    numer w rejestrze przedsiębiorców;
3)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)    określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5)    wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6)    oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku:
a)    przedsiębiorca posiada aktualne zaświadczenia:
–    o braku zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
–    o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za te przestępstwa.
–    komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych,
b)    przedsiębiorca posiada dokumenty wydane przez właściwe organy ochrony środowiska potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska,
c)    wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, określone w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych."

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o wpis

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada, czy nie zachodzą przypadki, w których odmawia się wpisu przedsiębiorcy do rejestru, jeśli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku
 • w przypadkach określonych w odrębnych przepisach

W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku. Gdy wniosek o wpis do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione, to nie ma przeszkód do dokonania wpisu do rejestru.

 1. Dokonanie wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Do rejestru wpisuje się następujące dane:

 • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres
 • numer w rejestrze przedsiębiorców
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana
 • wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • datę dokonania wpisu

Rejestr jest prowadzony w formie papierowej. Rejestr może być również prowadzony w systemie informatycznym. Rejestr jest jawny.

Termin

7 dni

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności informacje przekazuje się niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer w rejestrze przedsiębiorców,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
 • data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania wpisu.

Ile zapłacisz

Wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych podlega opłacie skarbowej i wynosi od dokonania wpisu do rejestru w zakresie:
a) wyrobu napojów spirytusowych - 11 610 zł.
b) rozlewu napojów spirytusowych - 11 610 zł.
c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu - 1005 zł.

Jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Osoba, która bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli dopuszcza się tego czynu w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Informacje dotyczące wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ta strona była przydatna?