Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor rolnictwa ekologicznego – wpis do rejestru

Uzyskanie uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego w danej specjalizacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego może być wpisana osoba:

 • która posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora, albo
 • wobec której decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna

Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego można uzyskać w zakresie następujących specjalizacji:

 • ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt
 • zbiór ze stanu naturalnego
 • pszczelarstwo
 • produkty akwakultury i wodorosty morskie
 • przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży
 • wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich

Nie ma przepisów narzucających kandydatom na inspektorów rolnictwa ekologicznego określony poziom i rodzaj wykształcenia. Każdy może przystąpić do egzaminu
i zostać wpisanym do rejestru, bez względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego

Kandydat na inspektora zgłasza pisemnie chęć przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego do Głównego Inspektora JHARS (w odpowiedzi na ogłoszenie terminu i zakresu specjalizacji danego egzaminu) co najmniej na 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu. Opłatę za egzamin w wysokości 150,00 zł za przystąpienie do egzaminu w zakresie pierwszej specjalizacji oraz po 50,00 zł za przystąpienie w zakresie kolejnych specjalizacji w ramach jednego egzaminu, należy uiścić na konto Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nie ma konieczności przesyłania kolejnego zgłoszenia, dotyczącego tej samej specjalizacji, w przypadku niezakwalifikowania zgłaszającego na dany termin egzaminu z powodu braku miejsc.

Lista osób, które zakwalifikowały się na egzamin jest ogłaszana na stronie internetowej IJHARS najpóźniej tydzień przed przewidywanym terminem egzaminu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz zgłoszenia zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) adres korespondencyjny wnioskodawcy;

4) rodzaje specjalizacji, w zakresie których wnioskodawca zamierza przystąpić do egzaminu.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Termin

Co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

 1. Przeprowadzenie egzaminu

Egzamin w zakresie każdego rodzaju specjalizacji jest przeprowadzany co najmniej raz w roku. GIJHARS podaje do publicznej wiadomości (poprzez stronę internetową) informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Osoby dopuszczone do egzaminu w danym terminie, przed przystąpieniem do egzaminu legitymują się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% liczby możliwych do uzyskania punktów.

O wynikach egzaminu, Główny Inspektor informuje na piśmie osoby przystępujące do egzaminu, podając liczbę punktów, jaką te osoby uzyskały z pisemnego testu. Imiona i nazwiska osób, które zdały egzamin podawane są także na stronie internetowej IJHARS (na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego). Komisja kwalifikacyjna może podać informację o osobach, które uzyskały z egzaminu ponad 70% liczby możliwych do uzyskania punktów bezpośrednio po zakończeniu sprawdzania pisemnych testów i sporządzeniu protokołu z egzaminu. Informacja ta może być przekazana w formie ustnej, pisemnej lub poprzez publikację na stronie internetowej IJHARS [pkt. 22 Regulaminu egzaminu, opracowanego przez GIJHARS].

Termin

Ogłoszony na stronie: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/terminy-egzaminow-na-poszczegolne-specjalizacje.html przez GIJHARS.

 1. Wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, Główny Inspektor JHARS dokonuje wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego. Nie ma ustawowo określonego czasu przeznaczonego na wpis inspektora do rejestru, po zdaniu przez niego egzaminu. W praktyce rejestr jest aktualizowany w ciągu 10 dni od daty ostatniego egzaminu, po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora JHARS protokołu sporządzonego przez komisję kwalifikacyjną. Osobom, które zostały wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, wydawana jest w ciągu 30 dni pieczęć imienna oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, zawierające informację o rodzaju specjalizacji. Imienna pieczęć inspektora rolnictwa ekologicznego (zawierająca indywidualny numer inspektora z rejestru) jest wydawana po zdaniu egzaminu z jednej specjalizacji. W przypadku, gdy osoba zdała egzaminy z różnych specjalizacji, otrzymuje jedną pieczęć i oddzielne zaświadczenia na każdą ze specjalizacji. Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego nadawane są dożywotnio.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego.

Termin

W ciągu 10 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu (termin wpisu nie został uregulowany w przepisach).

Ile zapłacisz

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 150,00 zł za przystąpienie do egzaminu w zakresie pierwszej specjalizacji oraz po 50,00 zł za przystąpienie w zakresie kolejnych specjalizacji w ramach jednego egzaminu.

Ile będziesz czekać

Nie ma ustawowo określonego czasu przeznaczonego na wpis inspektora do rejestru po zdaniu przez niego egzaminu.

Jak możesz się odwołać

Od wyniku egzaminu nie przewidziano wniesienia odwołania. Możliwy jest natomiast wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Warto wiedzieć

 • Zgodnie z art. 21 ust. 6 pkt. 1 oraz ust. 7 pkt. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym, skreślenie z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego następuje z mocy prawa, bez wydawania decyzji w przypadkach: śmierci lub rezygnacji w zakresie tych rodzajów specjalizacji, złożonej przez inspektora rolnictwa ekologicznego.
 • Natomiast, w przypadku wykazania, w ramach sprawowanego nadzoru, oczywistej nieudolności lub niedbałości inspektora rolnictwa ekologicznego przy prowadzeniu kontroli, w zakresie rodzajów specjalizacji, a także nierzetelnego lub stronniczego prowadzenia kontroli, skreślenie inspektora z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w zakresie tych rodzajów specjalizacji, dokonywane jest na podstawie decyzji wydanej przez Głównego Inspektora JHARS.

Czy ta strona była przydatna?