Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie radiowe dla stacji amatorskiej kategorii 1

Uzyskanie pozwolenia radiowego kategorii 1 na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może dostać pozwolenie

Pozwolenie radiowe kategorii 1, które uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Polski wydaje się:

 • osobie fizycznej - tak zwane CEPT Licence
 • osobie prawnej - tak zwane pozwolenie klubowe.

Pozwolenie dla osób fizycznych (CEPT Licence) wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, a ubiegają się o pozwolenie, powinny uzyskać pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

W przypadku osób posiadających pozwolenie kategorii 2 na podstawie świadectwa klasy B, ubiegających się o pozwolenie kategorii 1, należy złożyć wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1, z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kat. 2. Po uchyleniu pozwolenia kategorii 2, wydane zostanie pozwolenie kategorii 1 z wcześniej używanym znakiem wywoławczym bądź innym, określonym we wniosku.

Pozwolenia dla osób prawnych (pozwolenia klubowe) wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, po przedłożeniu pisemnej zgody od jednej do trzech osób, które ukończyły 18 lat, posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.

Jak długo ważne jest pozwolenie

Pozwolenie CEPT Licence oraz pozwolenie klubowe wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat. Termin ważności pozwolenia radiowego nie podlega przedłużeniu. W celu kontynuacji uprawnień po terminie ważności pozwolenia radiowego, należy złożyć wniosek o kolejne pozwolenie na zasadach opisanych w niniejszej procedurze.

Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne

Nie wymaga uzyskania pozwolenia używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego używanego zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w służbie amatorskiej przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednorazowo pobyt taki nie jest dłuższy niż 90 dni.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek powinien być złożony w delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwej ze względu na lokalizację wnioskowanej stacji. Dla stacji zlokalizowanych w województwie mazowieckim, wnioski należy składać w siedzibie głównej UKE.

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku w sprawie wydania pozwolenia radiowego kategorii 1

Wniosek złóż w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwej ze względu na wnioskowaną lokalizację stacji. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać dokumenty pocztą. Dla stacji zlokalizowanych w województwie mazowieckim, wnioski o wydanie pozwoleń należy dostarczać do głównej siedziby UKE.

Wniosek może być również złożony w formie elektronicznej poprzez platformę usług elektronicznych UKE.

Dokumenty

 • Złóż odpowiedni wniosek, w zależności od tego czy jesteś osobą fizyczną, prawną czy cudzoziemcem.
 • Pisemną zgodę od jednej do trzech osób odpowiedzialnych za pracę stacji amatorskiej, posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony organ zagraniczny oraz które ukończyły 18 lat, należy załączyć jedynie, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna.
 1. Formalne sprawdzenie wniosku

UKE sprawdzi czy wniosek spełnia wymagania oraz weryfikuje załączniki dołączone do wniosku. Jeżeli wniosek nie spełnia ustalonych wymagań, UKE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia niezgodności. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub niewyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym, sprawa pozostanie bez rozpoznania.

Jeżeli nie załączysz do wniosku potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej, dostaniesz wezwanie do jej wniesienia. Wnioskodawca, który nie zapłaci opłaty skarbowej pomomo wezwania, wniosek zostanie zwrócony. 

 1. Merytoryczna analiza kompletnego wniosku

Jeżeli ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i poproszony o zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie.

Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi w tym terminie stanowiska, w którym zmodyfikuje wniosek, UKE wyda decyzję odmowną.

 1. Decyzja w sprawie wydania pozwolenia

Prezes UKE podejmuje decyzję o wydaniu pozwolenia bądź odmowie wydania pozwolenia.

Pozwolenie jest wysłane przesyłką pocztową poleconą, za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;

3) warunki wykorzystywania częstotliwości;

4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5) okres ważności;

6) termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia.

 

Pozwolenie może zawierać przydział sygnałów identyfikacyjnych lub znaków wywoławczych. W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Termin

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być wydłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Ile zapłacisz

82,00 zł

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową dla urzędów zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy wnosi się na jeden wspólny rachunek bankowy

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Termin ten może być wydłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji prezesa UKE przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ. Na złożenie takiego wniosku masz 14 dni, od dnia doręczenie decyzji. Jeśli organ ponownie wyda decyzję, która jest dla ciebie niekorzystna, przysługuje ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Warto wiedzieć

Co to jest pozwolenie dodatkowe

Osoby posiadające pozwolenie radiowe kategorii 1 na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, mogą ubiegać się o pozwolenie dodatkowe, które uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika, określoną w tym pozwoleniu, nie większą niż 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udziału w zawodach lub zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji.

Pozwolenie dodatkowe wydaje się na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Kto jeszcze potrzebuje wpisu do rejestrów dotyczących pozwoleń radiowych i rezerwacji częstotliwości 

 • podmioty, które uzyskały już decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości lub pragną uzyskać pozwolenie radiowe wraz z prawem do wykorzystania częstotliwości w sieciach na przykład typu dyspozytorskiego, transmisji danych, monitoringu systemów alarmowych, zdalnego sterowania - pozwolenie radiowe na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej)
 • podmioty, które mają urządzenie radiowe i chcą okazjonalnie przekazywać informacje przez maksymalnie 30 dni - pozwolenie na czasowe używanie urządzenia radiowego
 • podmioty, które chcą zostać nadawcą radiowym lub telewizyjnym - pozwolenie radiowe dla stacji radiofonicznych i telewizyjnych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej
 • podmioty, które chcą używać stacji amatorskiej bezobsługowej o określonej częstotliwości przeznaczonej dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pozwolenie radiowe kategorii 5 na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
 • podmioty, które chcą używać urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych dla linii radiowych w systemie łączności typu punkt-punkt (LR) w służbie stałej - pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczo - odbiorczych dla linii radiowych w systemie łączności typu punkt - punkt (LR) w służbie stałej
 • podmioty, które chcą używać urządzeń nadawczo - odbiorczych dla linii radiowych w systemie łączności typu punkt - wiele punktów (KS) w służbie stałej - pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczo - odbiorczych dla linii radiowych w systemie łączności typu punkt - wiele punktów (KS) w służbie stałej
 • podmioty, które chcą używać urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych naziemnych stacji satelitarnych - pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych naziemnych stacji satelitarnych
 • podmioty, które chcą używać urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych - pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych
 • podmioty, które chcą używać urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w uzupełniającej stacji naziemnej (CGC - complementary ground components) w satelitarnym systemie komunikacji ruchomej - pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w uzupełniającej stacji naziemnej (CGC - complementary ground components) w satelitarnym systemie komunikacji ruchomej
 • podmioty, które chcą używać urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej (pokładowa stacja lotnicza) - pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej – pokładowa stacja lotnicza
 • podmioty, które chcą używać urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej (stacja lotniskowa) - pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej – stacja lotniskowa
 • podmioty, które chcą używać urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej (stacja nadbrzeżna) - pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja nadbrzeżna)
 • podmioty, które chcą dokonać rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Wnioski o wpis do wszystkich wymienionych rejestrów dotyczących pozwoleń radiowych i rezerwacji częstotliwości składasz:

 • bezpośrednio do Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo do odpowiednich delegatur tego urzędu
 • elektronicznie, za pomocą pisma ogólnego poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP. 

Czy ta strona była przydatna?