Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj pozwolenie radiowe dla stacji amatorskiej kategorii 1

Chcesz wykorzystywać urządzenie radiowe, nadawcze lub nadawczo-odbiorcze w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej? Potrzebujesz pozwolenia radiowego. Sprawdź jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego uprawnia pozwolenie radiowe kategorii 1

Pozwolenie kategorii 1 uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Polski.

Zakres częstotliwości amatorskich znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kto może dostać pozwolenie

Pozwolenie jest wydawane osobom indywidualnym (osobom fizycznym), a także osobom prawnym i stowarzyszeniom.

Pozwolenie dla osób fizycznych (CEPT Licence) możesz uzyskać, jeśli masz świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

Jeśli wnioskujesz o pozwolenie przed ukończeniem 18 lat, dołącz do wniosku oświadczenie jednego z rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

Jeśli masz już pozwolenie kategorii 2 na podstawie świadectwa klasy B, złóż wniosek w o wydanie pozwolenia kategorii 1, z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie pozwolenia kat. 2. Po uchyleniu pozwolenia kategorii 2, otrzymasz pozwolenie kategorii 1 z wcześniej używanym znakiem wywoławczym bądź innym, określonym we wniosku.

Pozwolenia dla osób prawnych (pozwolenia klubowe) może uzyskać osoba prawna, w tym terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia, a także stowarzyszenie zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 pełnoletnich osób, które mają świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.

Jak długo ważne jest pozwolenie

Pozwolenia CEPT Licence oraz pozwolenia klubowe są wydawane na okres nieprzekraczający 10 lat.

Termin ważności pozwolenia radiowego nie podlega przedłużeniu. Jeśli chcesz, aby twoje uprawnienia trwały dłużej niż 10 lat, złóż wniosek o kolejne pozwolenie. Możesz złożyć taki wniosek przed upływem ważności posiadanego pozwolenia (nie wcześniej niż 12 miesięcy). Zachowana zostanie wtedy "ciągłość" ważności pozwoleń, to znaczy, że kolejne pozwolenie będzie ważne od następnego dnia, po utracie ważności dotychczasowego.

Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne

Nie musisz posiadać polskiego pozwolenia amatorskiego podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni), jeśli jesteś cudzoziemcem lub obywatelem polskim stale rezydującym za granicą i posiadasz uprawnienia nadane w kraju zamieszkania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek możesz złożyć elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Po zalogowaniu, wybierz ścieżkę: Konsument - Zobacz wszystkie usługi - Wniosek ogólny - Wypełnij formularz.

Możesz też przesłać wniosek pocztą lub złożyć bezpośrednio w siedzibie UKE w Warszawie, bądź ewentualnie w jednej z delegatur UKE.

Sprawdź dane głównej siedziby UKE.

Sprawdź dane delegatur UKE.

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia radiowego kategorii 1

Złóż odpowiedni wniosek, w zależności od tego czy jesteś osobą fizyczną, prawną czy cudzoziemcem.

Dokumenty

Zgoda osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji jest potrzebna do wniosku jedynie, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna.

  1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

UKE sprawdzi czy wniosek zawiera wszystkie konieczne informacje oraz zweryfikuje załączniki dołączone do wniosku. Jeśli wniosek nie będzie kompletny – na przykład nie załączysz potwierdzenia wniesienia opłaty – urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. Jeśli nie uzupełnisz wniosku lub nie wyjaśnisz niezgodności w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie zostanie rozpoznana

  1. Urząd przeprowadzi merytoryczną analizę wniosku

Jeżeli ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie, zostaniesz o tym poinformowany i poproszony o zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie.

Jeżeli nie przedstawisz w tym terminie stanowiska, w którym zmodyfikujesz wniosek, UKE wyda decyzję odmowną.

  1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyda pozwolenie

Prezes UKE podejmie decyzję o wydaniu pozwolenia bądź odmowie wydania pozwolenia.

Decyzję otrzymasz pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku.

Pamiętaj! Jeśli złożyłeś wniosek w formie elektronicznej, urząd wyśle ci pozwolenie tylko w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym, chyba że napiszesz we wniosku, że rezygnujesz z takiej formy doręczenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;

3) warunki wykorzystywania częstotliwości;

4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5) okres ważności;

6) termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia.

 

Pozwolenie może zawierać przydział sygnałów identyfikacyjnych lub znaków wywoławczych. W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Termin

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Termin ten może być wydłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Ile zapłacisz

82,00 zł – opłata skarbowa za wydanie amatorskiego pozwolenia radiowego

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Jeśli pełnomocnictwo składasz do głównej siedziby UKE w Warszawie, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Termin ten może być wydłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji prezesa UKE przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ. Na złożenie takiego wniosku masz 14 dni, od dnia doręczenie decyzji.

Jeśli organ ponownie wyda decyzję, która jest dla ciebie niekorzystna, przysługuje ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Warto wiedzieć

Co to jest pozwolenie dodatkowe

Pozwolenie dodatkowe uprawnia do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, w celu udziału w zawodach lub zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji. Możesz wnioskować o to pozwolenie, jeśli masz pozwolenie radiowe kategorii 1.

Pozwolenie dodatkowe jest wydawane na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Czy ta strona była przydatna?