Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę firm audytorskich

Chcesz prowadzić firmę audytorską? Musisz najpierw uzyskać wpis na listę. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek złóż przez e-PUAP. Podpisz go podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na listę firm audytorskich może być wpisana wyłącznie jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, prowadząca działalność w jednej z następujących form:

 • działalność gospodarczą prowadzona przez biegłego rewidenta, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzone co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident
 • spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
 • spółka kapitałowa lub spółdzielnia, które spełniają następujące wymagania:
  • większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident
  • większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
  • większość członków organów nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
 • spółdzielczy związek rewizyjny, który spełnia następujące wymagania:
  • zatrudnia do badania biegłych rewidentów
  • większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzenie co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident.

Na listę firm audytorskich może zostać również wpisana firma zatwierdzona w innym państwie Unii Europejskiej.

Taka firma jest uprawniona do wykonywania badań ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli kluczowy biegły rewident przeprowadzający takie badania jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów, a firma audytorska wpisana jest na listę firm audytorskich.

Lista firm audytorskich jest dostępna na stronie internetowej Agencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Decyzje w sprawie wpisu na listę firm audytorskich wydaje Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA).

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę firm audytorskich

Uwaga! Z powodu epidemii koronawirusa, biuro podawcze PANA jest zamknięte do odwołania. Wnioski należy składać wyłącznie listownie lub elektronicznie.

Żeby uzyskać wpis firmy na listę firm audytorskich trzeba:

 • założyć wniosek zawierający udokumentowane dane o firmie
 • złożyć oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej, podpisanego przez członków zarządu, a w przypadku braku zarządu - przez właścicieli lub wspólników
 • wnieść opłatę.

Przeczytaj komunikat PANA w sprawie wpisu na listę firm audytorskich.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności podpisują członkowie zarządu, a w przypadku braku zarządu, właściciele lub wspólnicy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

W zależności od formy prowadzonej działalności musisz załączyć dodatkowe dokumenty.

W przypadku:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek - zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - wydruk z CEIDG lub innego właściwego rejestru.
 • prowadzenia spółki cywilnej: 
  • umowę spółki lub w przypadku jej zmiany umowę spółki cywilnej wraz z aneksem/uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
  • zaświadczenia o wpisie każdego ze wspólników do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub wydruki z CEIDG)
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - wydruk z CEIDG (wymaganie nieobowiązkowe);
 • prowadzenia spółki jawnej:
  • umowę spółki jawnej lub w przypadku jej zmiany umowę spółki jawnej wraz z uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki jawnej (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony 
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe);
 • prowadzenia spółki partnerskiej:
  • umowę spółki partnerskiej lub w przypadku jej zmiany umowę spółki partnerskiej wraz z uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki partnerskiej (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe);
 • prowadzenia spółki komandytowej:
  • umowę spółki komandytowej lub w przypadku jej zmiany umowę spółki komandytowej wraz z uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki komandytowej (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) komandytariuszy (wymaganie nieobowiązkowe);
 • prowadzenia spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego:
  • umowę spółki/statutu spółki akcyjnej/statutu spółdzielni (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
  • listę wspólników/akcjonariuszy, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników/akcjonariuszy oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe)
  • listę członków zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze)
  • listę członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze),
 • prowadzenia firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich: zaświadczenie wydane przez organ zatwierdzający z państwa członkowskiego pochodzenia, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające zatwierdzenie w danym państwie Unii Europejskiej.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Agencja zweryfikuje dane zawarte w twoim wniosku i sprawdzi poprawność załączonych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Agencja wezwie cię do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli pomimo wezwania twoje dane  nie zostaną uzupełnione w ustalonym terminie, twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.

 1. Decyzja o wpisie na listę firm audytorskich

Decyzja w przedmiocie wpisu na listę firm audytorskich zawiera następujące dane:

 • numer wpisu na listę,
 • pełną i skróconą nazwę oraz adres firmy audytorskiej,
 • formę organizacyjno-prawną firmy audytorskiej,
 • nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych,
 • adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych,
 • nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób,
 • adresy oddziałów firmy audytorskiej,
 • informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne,
 • adres strony internetowej firmy audytorskiej,
 • numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu,
 • informację, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym rejestracji,
 • dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,
 • informację, czy firma audytorska została wpisana na listę.

W przypadku wpisu na listę firm audytorskich w Polsce firmy zatwierdzonej w innym państwie członkowskim UE, Agencja przekazuje informację o wpisie właściwemu organowi zatwierdzającemu z państwa pochodzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Polska Agencja Nadzoru Audytowego dokonuje wpisu na listę niezwłocznie po podjęciu decyzji w sprawie wpisu na firmy na listę firm audytorskich, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Ile zapłacisz

5387,10 zł

Opłata jest corocznie waloryzowana. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Agencji. Wysokość opłaty obowiązującą w danym roku kalendarzowym oraz nr rachunku bankowego znajdziesz tutaj.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji Agencji wydanych w pierwszej instancji w przedmiocie wpisu na listę firm audytorskich nie służy odwołanie. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz złożyć wniosek do Agencji o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Warto wiedzieć

W przypadku zmiany danych firmy audytorskiej, złóż wniosek o zmianie danych firmy audytorskiej.

Jeżeli chcesz zakończyć działalność firmy audytorskiej, złóż wniosek o zakończenie działalności firmy audytorskiej.

Firma audytorska musi posiadać ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i ustaje z dniem skreślenia z listy.

Firma audytorska, która w poprzednim roku kalendarzowym przeprowadziła badanie ustawowe jednostki zainteresowania publicznego, przekazuje sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich jest zobowiązana do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru począwszy od roku, w którym wpis stał się skuteczny.

Czy ta strona była przydatna?