Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis na listę firm audytorskich

Chcesz prowadzić firmę audytorską? Musisz najpierw uzyskać wpis na listę. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez system Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA. Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto ma obowiązek wpisu na listę firm audytorskich

Firmy, które chcą wykonywać czynności rewizji finansowej, czyli na przykład przeglądać lub badać sprawozdania finansowe, muszą uzyskać wpis na listę firm audytorskich.

O wpis na listę, oprócz firm polskich, mogą wnioskować firmy audytorskie zatwierdzone w innym państwie Unii Europejskiej.

Pamiętaj! Firmy zatwierdzone w innym państwie Unii Europejskiej, wpisane na listę firm audytorskich, mogą wykonywać badania ustawowe sprawozdań finansowych w Polsce, jeżeli kluczowy biegły rewident przeprowadzający takie badania jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów.

Listę firm audytorskich prowadzi Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA).

Przejdź do listy firm audytorskich.

Co to jest firma audytorska

Firma audytorska to jednostka wyspecjalizowana w czynnościach rewizji finansowej, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci. Firma audytorska może prowadzić działalność w jednej z następujących form:

 • działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta, we własnym imieniu i na własny rachunek
 • spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzone co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident
 • spółki komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
 • spółki kapitałowej lub spółdzielni, które spełniają następujące wymagania:
  • większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident
  • większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
  • większość członków organów nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
 • spółdzielczego związku rewizyjnego, który spełnia następujące wymagania:
  • zatrudnia do badania biegłych rewidentów
  • większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzenie co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę zrealizujesz tylko przez internet za pośrednictwem systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę firm audytorskich

Wniosek o wpis na listę możesz złożyć tylko przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego STREFA dostępnego na stronie internetowej PANA. Do złożenia wniosku będzie potrzebny podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny podpis zaufany albo podpis osobisty.

Zapoznaj się z instrukcją użytkownika systemu STREFA.

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • dokumenty, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - potwierdzające:
  • pełną i skróconą nazwę oraz adres firmy audytorskiej
  • formę organizacyjno-prawną firmy audytorskiej
  • nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
  • adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych;
  • nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób
  • adresy oddziałów firmy audytorskiej
  • informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne
  • adres strony internetowej firmy audytorskiej
  • numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu
  • informację, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym rejestracji
  • dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów
 • oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej, podpisanego przez członków zarządu, a w przypadku braku zarządu – przez właścicieli lub wspólników

W przypadku niektórych danych można dołączyć do wniosku odwzorowania cyfrowe dokumentów lub oświadczenia o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym. Dotyczy to:

 • adresów właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
 • nazwisk, imion i numerów w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób
 • informacji o członkostwie w sieci oraz wykazu nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazania miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne
 • adresu strony internetowej firmy audytorskiej
 • danych kontaktowych obejmujących numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów

Oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji w firmie lub przez pełnomocnika i składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Odwzorowania cyfrowe dokumentów i oświadczeń powinny być podpisane elektronicznie.

Przydatne wzory:

Pamiętaj! Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składane waz z wnioskiem o zmianę danych na liście, nie wymagają podpisu, ani uwierzytelnienia. 

Sprawdź, jakie dokumenty potwierdzające dane firmy należy dołączyć w przypadku prowadzenia:

 • działalności gospodarczej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek - zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - wydruk z CEIDG lub innego właściwego rejestru.
 • spółki cywilnej
  • umowę spółki lub w przypadku jej zmiany umowę spółki cywilnej wraz z aneksem/uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
  • zaświadczenia o wpisie każdego ze wspólników do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub wydruki z CEIDG)
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - wydruk z CEIDG (wymaganie nieobowiązkowe);
 • spółki jawnej:
  • umowę spółki jawnej lub w przypadku jej zmiany umowę spółki jawnej wraz z uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki jawnej (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony 
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe);
 • spółki partnerskiej:
  • umowę spółki partnerskiej lub w przypadku jej zmiany umowę spółki partnerskiej wraz z uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki partnerskiej (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe);
 • spółki komandytowej:
  • umowę spółki komandytowej lub w przypadku jej zmiany umowę spółki komandytowej wraz z uchwałą wspólników zmieniającą umowę spółki komandytowej (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) komandytariuszy (wymaganie nieobowiązkowe);
 • spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego:
  • umowę spółki/statutu spółki akcyjnej/statutu spółdzielni (oryginał bądź odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
  • listę wspólników/akcjonariuszy, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników/akcjonariuszy oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe)
  • listę członków zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze)
  • listę członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze),
 • firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich: zaświadczenie wydane przez organ zatwierdzający z państwa członkowskiego pochodzenia, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające zatwierdzenie w danym państwie Unii Europejskiej.

Ważne: Dane firmy możesz potwierdzić przekazując odpowiednie dokumenty dołączone do wniosku, lub też możesz zamiast dokumentów przekazać oświadczenie o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika. Oświadczenie takie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wpis.

 1. PANA sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

PANA zweryfikuje dane zawarte w twoim wniosku i sprawdzi poprawność załączonych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, PANA wezwie cię do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli pomimo wezwania twoje dane  nie zostaną uzupełnione w ustalonym terminie, twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.

 1. PANA wpisze twoją firmę na listę firm audytorskich

Jeśli twoja firma spełnia warunki ustawowe, PANA wyda decyzję o wpisie na listę firm audytorskich.

W przypadku wpisu na listę firm audytorskich w Polsce firmy zatwierdzonej w innym państwie członkowskim UE, PANA przekaże informację o wpisie właściwemu organowi zatwierdzającemu z państwa pochodzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

PANA dokonuje wpisu na listę niezwłocznie po podjęciu decyzji w sprawie wpisu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ile zapłacisz

5564,87 zł –  opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2023 r.

Opłata jest corocznie waloryzowana.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podany na stronie internetowej PANA.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Jeśli twoją firmę reprezentuje pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji PANA wydanych w pierwszej instancji w przedmiocie wpisu na listę firm audytorskich nie służy odwołanie. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz złożyć wniosek do PANA o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Zmiana danych i zakończenie działalności

W przypadku zmiany danych firmy audytorskiej, złóż wniosek o zmianie danych firmy audytorskiej.

Jeżeli chcesz zakończyć działalność firmy audytorskiej, złóż wniosek o zakończenie działalności firmy audytorskiej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Firma audytorska musi posiadać ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i ustaje z dniem skreślenia z listy.

Obowiązki sprawozdawcze

Firmy audytorskie przekazują do PANA roczne sprawozdania o przychodach oraz usługach wykonanych w poprzednim roku kalendarzowym.  Sprawozdanie składa przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego STREFA dostępnego na stronie internetowej PANA, w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

Opłata z tytułu nadzoru

Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich ma obowiązek wpłacania na rzecz PANA opłaty rocznej z tytułu nadzoru począwszy od roku, w którym wpis stał się skuteczny.

Czy ta strona była przydatna?