Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja statkowa

Uzyskanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej - stacja statkowa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja statkowa uzyskać może podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek należy złożyć do właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Delegatura UKE w Gdyni - dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Delegatura UKE w Szczecinie - dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja statkowa

Wniosek składany jest we właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego jest to Delegatura UKE w Gdyni.

Dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego jest to Delegatura UKE w Szczecinie.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy potwierdzenia spełnienia przez urządzenie wymagań, o których mowa w art. 153 ust. 1–1b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Wnioskodawca załącza zamiennie kserokopię jednego z dokumentów:

  • Dowód rejestracyjny jednostki powinien być wydany przez właściwy Urząd Morski/PZŻ.
  • Certyfikat okrętowy stały powinien być wydany przez właściwą Izbę Morską.
  • Decyzja o wpisie statku do rejestru statków rybackich lub zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej wydane przez właściwy okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

Wnioskodawca - osoba fizyczna załącza kopię świadectwa operatora radiowego.

Wykaz urządzeń nadawczych powinien zawierać oznaczenie producenta, typu, numeru fabrycznego, klasy emisji, mocy wyjściowej oraz zakresu częstotliwości pracy.

Wniosek o numer identyfikacyjny (tożsamości) jednostki pełnomorskiej MMSI lub żeglugi śródlądowej ATIS - wymagane jest przedstawienie kserokopii świadectwa klasy wydanego przez Polski Rejestr Statków lub inne zagraniczne towarzystwo klasyfikacyjne.

  1. Weryfikacja formalna wniosku

UKE sprawdza, czy wniosek spełnia wymagania przewidziane w art. 148 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Weryfikowane są również załączniki dołączone do wniosku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustalonych wymagań, UKE wzywa wnioskodawcę o uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia niezgodności.

W przypadku braku (nie załączenia do wniosku potwierdzenia wniesienia) opłaty skarbowej do wniosku zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, przygotowywane jest wezwanie do wniesienia opłaty skarbowej. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wydawane jest postanowienie w sprawie zwrotu podania, na które stronie służy zażalenie.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku lub nie wyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym UKE informuje o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku o stosowną opłatę skarbową – odesłanie wniosku do wnioskodawcy.

  1. Merytoryczna analiza kompletnego wniosku

Jeżeli w wyniku analizy stwierdzono, że ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie UKE zawiadamia wnioskodawcę o stanie faktycznym sprawy zgodnie z prośbą o zajęcie przez stronę stanowiska w wyznaczonym terminie.

Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi swojego stanowiska, w którym modyfikuje wniosek w wyznaczonym terminie, UKE wydaje decyzję odmowną.

  1. Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia radiowego

Prezes UKE podejmuję decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja statkowa.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie; 3) warunki wykorzystywania częstotliwości;

4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5) okres ważności;

6) termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości (nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia).

W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Termin

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin 6 tygodni nie obowiązuje w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych.

Ile zapłacisz

82,00 zł

Opłatę skarbową wnosisz na na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola, który jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten obowiązuje może być wydłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji prezesa UKE przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ. Na złożenie takiego wniosku masz 14 dni, od dnia doręczenie decyzji. Jeśli organ ponownie wyda decyzję, która jest dla ciebie niekorzystna, przysługuje ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Warto wiedzieć

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty za prawo do ich wykorzystywania (dotyczy tylko stacji nadbrzeżnych). Wysokość i tryb wnoszenia opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

Dodatkowe informacje na temat procedury dostępne są na stronie internetowej UKE.

Czy ta strona była przydatna?