Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Chcesz zakończyć działalność na rynku spożywczym lub rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością? W takim razie wykreśl swój zakład z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa państwowemu powiatowemu lub granicznemu inspektorowi sanitarnemu wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wzór wniosku o wykreślenie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

W odniesieniu do urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności właściwym w sprawach wykreślenia jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny*, właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.

W odniesieniu do obiektów lub urządzeń ruchomych i tymczasowych właściwym w sprawach wykreślenia jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, właściwy ze względu na:

1) siedzibę zakładu – dla obiektów lub urządzeń ruchomych

2) miejsce prowadzenia działalności przez zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń – dla obiektów lub urządzeń tymczasowych

* Przed złożeniem wniosku należy się telefonicznie upewnić, który z państwowych inspektorów jest właściwym do rozpatrzenia sprawy (to czy sprawą zajmie się powiatowy czy graniczny inspektor wynika z wewnętrznych ustaleń tych organów).

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

- imię, nazwisko / nazwa wnioskodawcy,

- adres / siedziba wnioskodawcy wg KRS lub CEIDG, lub numeru identyfikacyjnego ARiMR,

- PESEL / numer identyfikacji podatkowej NIP,

- dokładną nazwę i siedzibę zakładu objętego wnioskiem o wykreślenie oraz numer wpisu do rejestru,

- określenie podstawy wykreślenia z rejestru.

  1. Weryfikacja formalna wniosku

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny sprawdza, czy wnioskodawca poprawnie wypełnił wniosek oraz złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu, może zostać przedłużony. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

  1. Wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje wykreślenia zakładu z rejestru zakładów w drodze decyzji o wykreśleniu zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Warto wiedzieć

Wykreślenie zakładu z rejestru zakładów może nastąpić również z urzędu w sytuacji zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 65 ust. 3 pkt 2-4 ustawy.

Czy ta strona była przydatna?