Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgoda na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Masz pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi materiałami i chcesz uzyskać zgodę na przemieszczanie tych materiałów? Sprawdź poniżej jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Transport materiałów wybuchowych

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, zaliczone do klasy 1 materiałów niebezpiecznych, wymienione w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., mogą być przemieszczane tylko po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju.

Zgody wymaga również tranzyt materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez terytorium Polski.

Zgoda jest wydawana, jeżeli przedsiębiorca albo jednostka naukowa posiada pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi materiałami, a w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego - po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego do nabywania i przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wydanego na podstawie przepisów obowiązujących w państwie jego siedziby lub miejsca zamieszkania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami złóż do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju - wniosek podlega rejestracji.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku będziesz musiał podać m.in.: 

 • odbiorcę materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • dostawcę materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • rodzaj i ilości przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz sposób ich zabezpieczenia,
 • informacje o zgodności materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa stosowanymi przy wprowadzaniu ich do obrotu,
 • środki transportu i trasy przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • podmioty dokonujące transportu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

a także określić dokument uprawniający do nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wnioskodawca dołącza odpowiednio: pozwolenie/koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub obrót tymi materiałami lub pozwolenie/koncesję na obrót amunicją.
 • W przypadku, gdy odbiorca jest osobą zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym, do wniosku o udzielenie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego do nabywania i przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wydanego na podstawie przepisów obowiązujących w państwie jego siedziby lub miejsca zamieszkania. Natomiast w przypadku ubiegania się przez osobę zagraniczną o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji, wymagane jest dołączenie pozwolenia lub koncesji na obrót amunicją wydanych dla odbiorcy zagranicznego przez właściwy organ państwa odbiorcy (przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 • Wnioskodawca, który ubiega się o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji przez granicę musi podać trasę przemieszczania amunicji wraz z podaniem przejścia granicznego, przez które będzie przemieszczana amunicja.
 1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to minister wezwie cię do uzupełnienia braków. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym

Minister Rozwoju i Technologii weryfikuje poprawność merytoryczną złożonego wniosku.

W przypadku błędów merytorycznych, jeśli nie jest możliwe załatwienie sprawy na podstawie przedłożonego wniosku i załączonych dokumentów minister może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

 1. Wydanie decyzji w sprawie zgody

W przypadku pozytywnej weryfikacji, Minister Rozwoju i Technologii wydaje, w formie decyzji, zgodę na przemieszczanie lub tranzyt materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Kopię zgody, związanej z przemieszczaniem przez granicę państwową, Minister przekazuje Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Minister odmawia wydania zgody jeżeli przedsiębiorca, kierownik jednostki naukowej, osoba zagraniczna albo przedsiębiorca zagraniczny nie spełnia wymagań określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także z uwagi na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Odmowa wydania zgody albo jej cofnięcie wymaga uzasadnienia.

Minister wydaje zgodę na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na okres jednego roku a w przypadku przemieszczania amunicji przez granicę, zgoda jest wydawana na okres trzech lat. Zgoda na przemieszczanie amunicji przez granicę RP może być wydana wyłącznie w sytuacji, gdy przemieszczana amunicja znajduje się na terytorium RP.

Przewożący materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego oraz amunicję jest obowiązany posiadać zgodę i okazywać ją na żądanie organów kontroli drogowej, celnej i granicznej.

Odbiorca materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i przewożący te materiały, a także amunicje są zobowiązani przechowywać zgodę przez okres nie krótszy niż ten, na który została ona wydana. Odbiorca jest obowiązany okazywać kopię zgody na każde żądanie właściwych organów.

Dokumenty

Ile zapłacisz

82 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju w terminie 30 dni od dnia doręczenia ci ponownego rozstrzygnięcia.

Warto wiedzieć

Zawiadomienie organów w przypadku tranzytu materiałów wybuchowych

Przemieszczający materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, w przypadku gdy przemieszczenie tych materiałów będzie następować tranzytem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Republikę Turcji lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest obowiązany zawiadomić właściwe organy tych państw o zamiarze przemieszczania materiałów wybuchowych oraz uzyskać ich zgodę na tranzyt. W przypadku, gdy prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Republiki Turcji lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym tego wymaga, odbiorca jest obowiązany przekazać informacje organowi właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania odbiorcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo organowi państwa, przez które będzie następować tranzytem przemieszczanie tych materiałów.

W przypadku tranzytu przez terytorium Polski zgodę na tranzyt wydaje minister właściwy do spraw rozwoju.

Czy ta strona była przydatna?