Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej na przemieszczanie broni palnej

Uzyskanie poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej na przemieszczanie broni palnej. Poświadczona uprzednia zgoda przewozowa wraz z poświadczoną zgoda przewozową są dokumentami niezbędnym do przemieszczania broni palnej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Polski przedsiębiorca dokonujący zakupu (importu) broni palnej w innym państwie UE ma obowiązek uzyskać każdorazowo poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej przez właściwą władzę swojego kraju na wwóz broni palnej na terytorium RP. Warunkiem niezbędnym do otrzymania takiej zgody jest posiadanie ważnej koncesji, której zakres przedmiotowy jest zgodny z zakresem zamierzonego zakupu broni.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • komendy wojewódzkie policji
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wypełnionej uprzedniej zgody przewozowej

Zainteresowany przedsiębiorca wypełnia w dwóch egzemplarzach druk uprzedniej zgody przewozowej w rubrykach 1-5 i przedkłada do właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór uprzedniej zgody przewozowej określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej.

  1. Sprawdzenie poprawności wypełnionego druku uprzedniej zgody przewozowej

KWP sprawdza poprawność wypełnionego druku oraz weryfikuje czy przedsiębiorca posiada ważną koncesję, której zakres przedmiotowy jest zgodny z zakresem zamierzonego zakupu broni.

  1. Poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej

Komendant wojewódzki Policji wypełnia rubrykę nr 6, na podstawie koncesji. Jeden egzemplarz uprzedniej zgody towarzyszy przewożonej broni, a drugi władze państwa członkowskiego UE, z którego dokonuje się przemieszczenia przesyłają do władz państwa, do którego ta broń ma być przetransferowana.

Po uzyskaniu poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej przedsiębiorca, który chce kupić broń palną w innym państwie członkowskim, przekazuje sprzedawcy kopię uprzedniej zgody przewozowej. Po jej przekazaniu sprzedawca broni palnej z innego państwa członkowskiego zobowiązany jest – z chwilą wydania broni palnej przekazać poświadczoną lub wystawioną przez swoje władze zgodę przewozową.

KWP może odmówić poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej:

1) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

2) gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Odmowa poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór uprzedniej zgody przewozowej określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej.

Termin

5 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 5 dni

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 35l. ust.1-3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, komendant wojewódzki Policji może odmówić poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 3. Odmowa poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem odwoławczym od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji jest organ koncesyjny.

Art. 17 ust. 3:

Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres:

1) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

2) gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Organem odwoławczym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

Art. 111.

§ 1. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

§ 1a. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

§ 1b. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia.

§ 2. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.

Art. 127.

§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Art. 128.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129.

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Czy ta strona była przydatna?