Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym

Chcesz zabezpieczyć swoje innowacyjne rozwiazanie? Uzyskaj patent czyli prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na co można uzyskać patent

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Tak zdefiniowany wynalazek podlegający opatentowaniu musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym. 

Wynalazek uważa się za:

 • nowy - jeśli nie jest on częścią stanu techniki,
 • posiadający poziom wynalazczy - jeżeli nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki,
 • za nadający się do przemysłowego stosowania - jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Wynalazek w szczególności może dotyczyć wytworu materialnego (ukształtowanego lub nieukształtowanego przestrzennie) nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu albo sposobu technicznego oddziaływania na materię (ożywioną lub nieożywioną) albo jego nowego zastosowania.

Co to jest wynalazek biotechnologiczny 

Wynalazek biotechnologiczny to wytwór składający się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielone patenty, uważa się w szczególności wynalazki:

stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;

 • stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; zgłoszenie dotyczące sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie;
 • dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju ani zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową

Co nie jest wynalazkiem

 • odkrycia, teorie naukowe ani metody matematyczne;
 • wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
 • plany, zasady ani metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • wytwory lub sposoby których: możliwość wykorzystania nie może być wykazana, lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programy do maszyn cyfrowych;
 • przedstawienie informacji.

Dowód pierwszeństwa 

Urząd Patentowy może wydać zgłaszającemu wynalazek, na jego wniosek, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym, czyli dowód pierwszeństwa. Taki dowód może mieć znaczenie, jeżeli o ochronę podobnych wynalazków ubiega się jednocześnie kilka podmiotów lub jeśli chcesz zgłosić wynalazek do ochrony za granicą. Zobacz jak uzyskać dowód pierwszeństwa.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielenia patentu na wynalazek znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie wynalazku

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym. Możesz je też przesyłać pocztą, faksem albo przez Internet - na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP. Żeby korzystać z PUEUP musisz założyć sobie konto. Przez PUEUP będziesz mógł także wnieść wymagane opłaty. 

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony (np. współtwórca), a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Zobacz dodatkowe informacje na temat pełnomocnictwa.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego. Jeśli prześlesz zgłoszenie faksem, oryginał dokumentu dostarcz do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania faksu. 

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie i nada mu datę, jeżeli będzie kompletne. Zgłoszenie powinno zawierać 

 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu;
 • opis wynalazku ujawniający jego istotę; 
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe (ochronne) zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku;
 • skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3 strony A4;
 • rysunki (jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku).

Pamiętaj, że przy zgłoszeniach, które nie korzystają z daty pierwszeństwa, czas potrzebny na ogłoszenie twojego wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego liczy się od daty prawidłowo złożonego zgłoszenia.

Ile zapłacisz

 • 550 zł - opłata za zgłoszenie, gdy zgłaszasz wynalazek osobiście lub listownie
 • 500 zł - opłata za zgłoszenie, gdy zgłaszasz wynalazek elektronicznie
 • 25 zł - opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków
 • 100 zł - opłata za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata za zgłoszenie podlega zwiększeniu o 50%.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pelnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy. 

Gdy wykażesz, że nie jesteś w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy zwolni cię częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej.

 

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

 • Dowód pierwszeństwa jest wymagany, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa załącza się, gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Opis oraz zastrzeżenie powinny być podpisane przez ciebie lub twojego pełnomocnika
 • Poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego jest konieczne, jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny.
 • Zastrzeżenia patentowe określają zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania znanego wytworu. Zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku.
 • Skrót opisu stanowi zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania.
 • W zgłoszeniu w formie papierowej składasz po jednym egzemplarzu podania i załączników
 1. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie

Urząd Patentowy sprawdza, czy złożyłeś wszystkie niezbędne dokumenty. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wezwie cię do ich uzupełnienia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie. Jeżeli ich nie uzupełnisz, Urząd umorzy postępowanie.

Jeżeli nie wniesiesz wymaganych opłat, Urząd Patentowy wezwie cię do zapłaty w terminie 14 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, Urząd Patentowy umorzy postępowanie.

 1. Otrzymasz sprawozdanie ze stanu techniki

Sprawozdanie o stanie techniki będzie zawierać informację o:

 • klasach patentowych, w których prowadzono badania,
 • krajach, w których prowadzono poszukiwania (z podaniem edycji),
 • dokumentach, z których korzystano w trakcie prowadzenia badania,
 • odniesieniu wniosków wynikających z tych dokumentów do zgłoszonych zastrzeżeń patentowych.

Urząd będzie się powoływał na sprawozdanie w ocenie zgłoszonego przez ciebie wynalazku. Sprawozdanie pokaże ci jakie są szanse na zdobycie patentu. Na tym etapie możesz jeszcze nanieść ewentualne poprawki w zgłoszeniu. Pamiętaj, że nie mogą one jednak wykraczać poza zakres ujawniony w dacie zgłoszenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie zawiera wykaz publikacji dostępnych w zbiorach urzędu.

Termin

Sprawozdanie otrzymasz w terminie 9 miesięcy od daty pierwszeństwa (czyli daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia).

 1. Urząd ogłosi twoje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego

Twoje zgłoszenie wynalazku ukaże się w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od momentu upublicznienia zgłoszenia, każdy może zapoznać się z opisem wynalazku i zgłosić swoje uwagi. W opisie zgłoszeniowym zamieszcza się zmiany zastrzeżeń patentowych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego RP, co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku.

Po ogłoszeniu o zgłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki może być udostępniane osobom trzecim.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – za ogłoszenie w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego poinformowania urzędu o wynalazku,
 • 60 zł – za ogłoszenie we wcześniejszym terminie, na twój wniosek.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

Termin

Urząd opublikuje twoje zgłoszenie w ciągu 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu na zgłoszony wynalazek. W ciągu roku od daty pierwszeństwa możesz również złożyć wniosek o wcześniejsze ogłoszenie twojego zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.

 1. Urząd sprawdzi merytorycznie twoje zgłoszenie

Urząd sprawdzi, czy twoje zgłoszenie spełnia warunki uzyskania patentu. Oceni również dopuszczalność uzupełnień i poprawek, jeżeli zostały przez ciebie wprowadzone.

Ocena zdolności patentowej wynalazku

Polega na ocenie nowości i poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego stosowania wynalazku. Przeprowadzając badanie, wykorzystuje się w szczególności wszystkie materiały ujawnione w sprawozdaniu o stanie techniki, a także każdy inny materiał, który ma związek z wynalazkiem. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy kilku wynalazków, to każdy z tych wynalazków powinien spełniać wszystkie warunki zdolności patentowej. Szczegółowe informacje dotyczące zdolności patentowej znajdziesz na stronie Urzędu Patentowego.

W toku badania zgłoszenia, Urząd może bez twojej zgody zasięgać opinii. Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydawaniu opinii są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia.

Urząd może również wezwać cię do nadesłania dokumentów i wyjaśnień dotyczących zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia, a także do nadesłania rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku

Jednolitość wynalazku to jeden pomysł wynalazczy. Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki. Jeżeli stwierdzono występowanie niejednolitości zgłoszenia, Urząd wezwie cię do wydzielenia odpowiedniej liczby zgłoszeń wynalazków. Zgłoszenie wydzielone uważa się za dokonane w dacie zgłoszenia pierwotnego.

Możesz złożyć zgłoszenie wydzielone bez wezwania, nawet wówczas gdy zgłoszenie spełniało warunki jednolitości. Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku dokonana może być na każdym etapie realizacji procedury.

Termin

Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie najszybciej jak to jest możliwe. Termin będzie zależał od tego, jak skomplikowana jest sprawa.

 1. Otrzymasz decyzję o udzieleniu patentu, odmowie lub umorzeniu postępowania

Urząd Patentowy RP wydaje decyzję:

 • o udzieleniu patentu,
 • odmawiającą udzielenia patentu,

bądź umarza postępowanie, w przypadku gdy zgłaszający rezygnuje z postępowania lub nie zastosuje się do wezwania w wyznaczonym terminie.

Organ wydaje decyzję o udzieleniu patentu, gdy wynalazek spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Decyzja o udzieleniu patentu jest warunkowa - udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony. Jeżeli nie wniesiesz tej opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Decyzja odmowna zostaje wydana, gdy Urząd:

 • nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on żadnego wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki,
 • nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za nowy wynalazek, jeżeli może wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, obejmują stan techniki i nie charakteryzują się uzyskaniem nieoczekiwanego skutku,
 • uznaje zgłoszony wynalazek odpowiadający kryteriom nowości za rozwiązanie nieposiadające poziomu wynalazczego, jeżeli może wskazać dowody określające stan techniki w zakresie uzasadniającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki,
 • nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie nadające się do przemysłowego stosowania, w szczególności jeżeli stwierdzi niemożliwość jego wykorzystania do uzyskania wytworu bądź zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym,
 • zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony, zgodnie z art. 29 ustawy,
 • wynalazek nie został przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy,
 • ubiegający się o patent nie jest uprawniony do patentu.

W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia patentu, Urząd zawiadomi cię o wszystkich ustalonych okolicznościach i dowodach oraz umożliwi ci wypowiedzenie się odnośnie całości materiału przeciwstawionego. Jeżeli zgodzisz się w całości lub części z zarzutami, możesz w wyznaczonym terminie, wprowadzić do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki, które usuną przeszkody do udzielenia patentu. Jeżeli nie odpowiesz w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy ponownie rozpatrzy zasadność wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Ile zapłacisz

480 zł

Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego obejmujący 1., 2. i 3. rok ochronny. Termin do uiszczenia opłaty określonej w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego wynosi 3 miesiące od daty doręczenia wezwania. 

Jeśli nie zapłacisz za prawo ochronne w wyznaczonym terminie, to decyzja o jego udzieleniu - wygaśnie.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd wpisze patent do rejestru wynalazków

Jeśli oplata za 1. okres ochrony została uiszczona w terminie Urząd Patentowy nadaje numer prawa o udzielonym prawie i dokonuje wpisu do Rejestru patentowego. Rejestr jest jawny.

Termin

Po uprawomocnieniu decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek i wniesieniu opłaty za I okres ochronny.

 1. Urząd wydaje patent i ogłasza udzielenie patentu w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Udzielenie patentu stwierdza się poprzez wydanie dokumentu patentowego. Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. W przypadku nieuiszczenia opłaty za publikację, wydanie dokumentu patentowego zostanie wstrzymane do dnia zapłaty.

Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy. W ogłoszeniu w Wiadomościach Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu podaje się w szczególności:

 •  numer patentu,
 •  datę i numer zgłoszenia,
 •  datę ogłoszenia o zgłoszeniu,
 •  symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej,
 •  tytuł wynalazku,
 •  nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego,
 •  nazwisko i imię twórcy wynalazku.

Pamiętaj, że po opublikowaniu w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa - w ciągu 6 miesięcy od daty publikacji - każdy może wnieść sprzeciw do tej decyzji. 

 • Jeżeli jako uprawniony uznasz sprzeciwu za zasadny, Urząd Patentowy wyda decyzję o uchyleniu prawa i umorzy postępowanie;
 • Jeżeli uznasz sprzeciw jest bezzasadny albo nie ustosunkujesz się do sprzeciwu, Prezes Urzędu Patentowego wyznaczy eksperta do rozpatrzenia sprawy.

Ile zapłacisz

Opłata za publikację informacji o przyznanym ci patencie w Wiadomościach Urzędu Patentowego

 • 90 zł - za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego 
 • 10 zł - gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – od każdej następnej strony

Opłatę wnosisz po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa, w terminie 3 miesięcy od doręczenia wezwania.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.

Termin

Po uiszczeniu opłaty za publikację o udzielonym patencie.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Urząd wyda decyzję w sprawie twojego zgłoszenia nie wcześniej niż po opublikowaniu go w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego masz prawo wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego przysługuje ci skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia wynalazku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. Zobacz również:

Licencja otwarta

Jeżeli jesteś uprawnionym z patentu lub prawa ochronnego i chcesz aby z twojego wynalazku mogli korzystać inni - złóż oświadczenie o gotowości udzielenia licencji otwartej. W takim wypadku opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejszą się o połowę. Opłata za oświadczenie o gotowości udzielenia licencji otwartej wynosi 100 zł.

Europejskie zgłoszenie patentowe 

Europejskiego zgłoszenia patentowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania czy siedzibę firmy lub kilku współzgłaszających. Zgłoszenia przyjmuje Europejski Urząd Patentowy lub Urząd Patentowy RP.

Zobacz jak złożyć Europejskie zgłoszenie patentowe.

Zgłoszenie międzynarodowe 

Zgłoszenia międzynarodowego w danym kraju może dokonać obywatel tego kraju lub osoba zamieszkująca w tym kraju, bądź osoba prawna mająca główną siedzibę na terenie kraju. Jeżeli istnieje kilku zgłaszających, przynajmniej jeden musi być obywatelem lub mieć miejsce zamieszkania na terenie danego kraju, w którym chcą dokonać zgłoszenia.

Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu można dokonać w Urzędzie Patentowym RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (IB WIPO). W dwóch ostatnich przypadkach zgłoszenia można dokonać tylko wówczas, gdy było wniesione wcześniejsze zgłoszenie w trybie krajowym, czyli do Urzędu Patentowego RP.

Czy ta strona była przydatna?