Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego

Uważasz, że zgłoszony znak towarowy jest taki sam lub podobny do twojego? Ktoś próbuje zarejestrować nazwę, symbol, logo lub motyw, który wykorzystujesz w swojej firmie? Zgłoś sprzeciw, aby nie dopuścić do wykorzystania twojego znaku. Dowiedz się, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo przez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czym jest znak towarowy

Znak towarowy to oznaczenie (np. wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk). Powinien umożliwiać odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Na znak towarowy przysługuje prawo ochronne.

Ochrona znaku towarowego pomaga ci wzmacniać konkurencyjność, budować rynek obrotu licencjami oraz ubiegać się o odszkodowanie w przypadku naruszenia twoich praw do znaku.

Informację o znakach zgłoszonych do ochrony Urząd Patentowy

 • ujawnia w bazach dostępnych na stronie internetowej (m.in.: o zgłaszającym - nazwa firmy lub imię i nazwisko, o znaku, datę pierwszeństwa, datę i numer zgłoszenia, wykaz towarów i usług) niezwłocznie, ale nie później niż dwa miesiące od daty zgłoszenia znaku towarowego,
 • publikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego (chyba że są powody do odmowy udzielenia prawa ochronnego).

Kto może wnieść sprzeciw

Sprzeciw do zgłoszonego znaku towarowego może wnieść:

 • osoba uprawniona do wcześniejszego znaku towarowego;
 • uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego;
 • osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Jest to możliwe wtedy, gdy masz identyczny lub podobny znak towarowy, który już jest chroniony prawnie lub posiadasz prawa osobiste lub majątkowe do niego.

Na wniesienie sprzeciwu masz 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Wobec jednego znaku towarowego może wpłynąć więcej niż jeden sprzeciw od różnych podmiotów.

Informacja o twoim sprzeciwie ukaże się w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz w bazie danych na stronie internetowej urzędu. W ogłoszeniu podaje się:

 • numer znaku towarowego, wobec którego wnosisz sprzeciw,
 • twoje imię i nazwisko lub nazwa twojej firmy.

Twój sprzeciw będzie rozpatrzony przez eksperta wyznaczonego przez Urząd Patentowy.

Kiedy możesz wnieść sprzeciw

 • używanie znaku towarowego narusza twoje prawa osobiste lub majątkowe osób;
 • zgłoszony znak towarowy jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
 • zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
 • zgłoszony znak towarowy jest  identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
 • zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w powszechnie znany w Polsce i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
 • jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.

Podstawą sprzeciwu mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. W tym przypadku rozpoczęcie postępowania sprzeciwowego zostaje wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia postępowania zgłoszeniowego na którym został oparty sprzeciw.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wnieś sprzeciw w terminie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Termin ten nie podlega przywróceniu. To oznacza, że jeśli przekroczysz czas przeznaczony na wniesienie sprzeciwu, to twój sprzeciw nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wnieś sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego

Informacje o zgłoszonych znakach towarowych są publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Tutaj możesz sprawdzić, jakie znaki i przez kogo zostały zgłoszone. Od momentu publikacji konkretnego zgłoszenia, masz prawo złożyć swój sprzeciw do rejestracji danego znaku towarowego. Zrób to, jeśli jakiś znak towarowy jest podobny do twojego. Dołącz też materiały, które potwierdzają twój sprzeciw oraz ich odpisy dla strony przeciwnej.

Możesz wysłać pismo przez Internet, jeżeli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Sprzeciw możesz też złożyć w Urzędzie Patentowym osobiście, albo przesłać go listownie (liczy się data stempla pocztowego).

Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej). Zobacz dodatkowe informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Sprzeciw powinien zawierać: 

1. nazwę oraz siedziby osoby prawnej lub imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej;

2. wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem;

3. określenie zakresu sprzeciwu;

4. podpis wnoszącego sprzeciw.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Twój sprzeciw powinien zawierać:

 • numer zgłoszenia znaku towarowego, którego dotyczy sprawa,
 • wyraźne określenie strony, wobec której zgłaszasz sprzeciw:
  • w przypadku osoby prawnej - jej nazwę oraz siedzibę,
  • w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko,
 • podstawę faktyczną i prawną sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu,
 • twój podpis.

Do materiałów i dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz tłumaczenie na język polski.

Urząd rozpatruje sprawę tylko w takim zakresie i na podstawie prawnej, jakie zostały wskazane przez ciebie w sprzeciwie.

Pamiętaj! Pamiętaj, aby złożyć odpis sprzeciwu dla strony przeciwnej.

Termin

Wnieś sprzeciw w terminie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Termin ten nie podlega przywróceniu. To oznacza, że jeśli przekroczysz czas przeznaczony na wniesienie sprzeciwu, to twój sprzeciw nie zostanie rozpatrzony.

 1. Urząd formalnie sprawdzi twój sprzeciw

Urząd sprawdzi, czy twój sprzeciw zawiera wszystkie potrzebne dokumenty. Urząd wezwie ciebie do uzupełnienia braków, jeśli w twoim wniosku nie będzie:

 • podpisu pod sprzeciwem,
 • dowodu opłaty,
 • dokumentu pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej.

Na uzupełnienie braków masz 1 miesiąc, jeśli mieszkasz lub masz siedzibę firmy na terenie Polski, a gdy za granicą – 2 miesiące. Jeśli nie dostarczysz dokumentów w wyznaczonym czasie, to nie zostaną one uwzględnione w postępowaniu lub twój sprzeciw zostanie umorzony.

Urząd Patentowy pozostawi twój sprzeciw bez rozpoznania w następujących przypadkach:

 • sprzeciw wpłynie po wyznaczonym terminie – gdy zgłosisz go po 3 miesiącach od daty publikacji informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego;
 • sprzeciw nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony – gdy nie wskażesz wyraźnie, jaki znak towarowy narusza twoje prawa;
 • sprzeciw nie wskazuje wcześniejszego prawa – gdy twój sprzeciw nie opiera się na:
  • prawach osobistych lub majątkowych osób trzecich,
  • znakach towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych w jednym z trzech systemów: krajowym, międzynarodowym lub unijnym dla tych samych lub podobnych towarów,
  • znakach towarowych zarejestrowanych, które cieszą się renomą w jednym z wyżej wymienionych systemów,
  • powszechnie znanych i używanych znakach towarowych.

Urząd poinformuję cię o pozostawieniu sprzeciwu bez rozpoznania w drodze postanowienia.

 1. Urząd poinformuje strony o możliwości ugodowego rozwiązania sporu

Kiedy twój sprzeciw spełnia warunki formalne , urząd niezwłocznie powiadomi o nim osobę, która zgłosiła znak towarowy. Jednocześnie urząd poinformuje ciebie oraz drugą stronę postępowania o możliwości ugodowego zakończenia sporu.

Czas na zawarcie ugody wynosi 2 miesiące od dnia doręczenia informacji tej stronie, która otrzymała ją później. Istnieje możliwość wydłużenia do 6 miesięcy okresu potrzebnego do zawarcia ugody, jeśli obie strony się na to zgadzają. W tym czasie możesz kontaktować się z drugą stroną postępowania. Jeśli uda się wam osiągnąć porozumienie, poinformujcie urząd o zawartej ugodzie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ugoda powinna zawierać:

- oznaczenie stron;
- datę sporządzenia;
- przedmiot i treść ugody;
- podpisy stron.

Najczęściej ugoda (nieformalna) zawierana jest poza urzędem. Jeśli dojdzie do ugody, to poinformujcie o tym Urząd Patentowy na piśmie. Ważne, aby wskazać, jakiego rozstrzygnięcia oczekujecie. Po wycofaniu sprzeciwu sprawa zostanie umorzona.

Termin

Urząd wyznacza stronom 2 miesiące na zakończenie sporu w formie ugody. Termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy na zgodny wniosek stron postepowania.

 1. Urząd wezwie do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw

Jeśli nie dojdzie do ugody lub upłynie termin wyznaczony na jej zawarcie, urząd wezwie zgłaszającego znak towarowy – który może naruszać twoje prawa – do udzielenia odpowiedzi na twój sprzeciw.

Na tym etapie strona zgłaszająca znak towarowy może ci zarzucić, że twój znak nie był stale używany przez ciebie w ciągu ostatnich pięciu lat przed zgłoszeniem oprotestowanego znaku. Ponadto druga strona może zażądać od ciebie dowodów na regularne stosowanie twojego znaku towarowego.

Urząd przekaże ci odpowiedź strony zgłaszającej znak towarowy i wyznaczy termin na odniesienie się do stawianych zarzutów i uzupełnienie dowodów zawartych wcześniej w sprzeciwie. Jeśli tego nie zrobisz, w dalszym postępowaniu nie będzie już takiej możliwości. Gdy odniesiesz się do zarzutów w terminie, urząd przekaże twoje stanowisko stronie postępowania, aby tym razem odniosła się do materiałów uzupełniających twój sprzeciw.

Niekiedy wyjaśnienie zarzutów i dowodów może wiązać się z dodatkową korespondencją. Wówczas urząd może wezwać stronę postępowania do zajęcia w określonym terminie stanowiska w sprawie materiałów przedstawionych przez drugą stronę lub Urząd Patentowy.

Termin

Strony postępowania mają 1 miesiąc na odniesienie się do sprzeciwu, jeśli ich miejsce zamieszkania lub siedziba firmy jest na terenie Polski, a gdy za granicą - 2 miesiące. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy wyznacza odpowiednio dłuższy termin, lecz nie więcej niż o 3 miesiące.

 1. Urząd zakończy postępowanie w sprawie twojego sprzeciwu

Urząd wyda decyzję po rozpatrzeniu twojego sprzeciwu. W zależności od oceny sprawy, będzie to:

 • oddalenie sprzeciwu,
 • uznanie sprzeciwu w całości lub w części za zasadny.

Urząd sprawdzi okoliczności sprawy, argumenty stron i materiał dowodowy oraz oceni, czy są podstawy do sprzeciwu. Chodzi o przypadki, gdy zgłoszony znak:

 • narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,
 • jest taki sam jak znak, który ma już prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem dla innej osoby i identycznych towarów,
 • jest taki sam lub podobny do znaku, który ma już prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem dla innej osoby i dla takich samych lub podobnych towarów – gdy zbyt duże podobieństwo między znakami może wprowadzać w błąd,
 • jest identyczny lub podobny do znanego znaku, który ma już prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem dla innej osoby i dla dowolnych towarów – gdy bezprawne używanie twojego znaku wynika z chęci czerpania korzyści lub szkodzi marce twojej firmy,
 • jest taki sam lub podobny do znaku, który – przed datą oznaczającą pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego – był w Polsce powszechnie znany i używany jako znak dla towarów identycznych lub podobnych i pochodzących od innej osoby – zbyt duże podobieństwo między znakami może wprowadzać w błąd.

Pamiętaj też, że podane powyżej podstawy dotyczą też zgłoszeń znaków z wcześniejszym pierwszeństwem (pierwszeństwem z wcześniejszego zgłoszenia lub pierwszeństwem z wystawy), o ile zostanie na nie udzielone prawo ochronne. Postępowanie w sprawie twojego sprzeciwu będzie zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 600 zł - opłata za sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pelnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy. 

Ile będziesz czekać

Urząd wyda decyzję nie wcześniej niż po formalnym zapoznaniu się z twoim sprzeciwem.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Urzędu Patentowego, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 2 miesięcy od daty odebrania decyzji. We wniosku uzasadnij, dlaczego sprawa powinna zostać ponownie rozpatrzona przez urząd. Nie dodawaj nowych dowodów, gdyż kolegium do spraw spornych bada ponownie materiały wcześniej zgromadzone. W wyjątkowych sytuacjach zajmuje się dowodami, które nie mogły być dostarczone w trakcie rozpatrywania sprzeciwu.

Urząd Patentowy ponownie rozpatruje twoją sprawę podczas rozprawy z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli uzna to za zasadne.

Po ponownym rozpatrzeniu twojej sprawy urząd może:

 • utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,
 • uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzygnąć co do istoty sprawy,
 • uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umorzyć postępowanie w sprawie,
 • umorzyć postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję lub uchylić zaskarżoną decyzję i rozstrzygnąć co do istoty sprawy,
 • umorzyć postępowanie.

Warto wiedzieć

Sprawdzanie podobnych znaków towarowych

Pamiętaj, że urząd nie przekazuje informacji o zgłoszeniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, ani nie wnosi z urzędu sprzeciwu wobec takich zgłoszeń. To oznacza, że do ciebie należy obowiązek regularnego sprawdzania, czy ktoś nie narusza praw do twojego znaku towarowego. Skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego znaków towarowych lub wyszukiwania zarejestrowanych znaków towarowych w UE.

Odnawianie prawa

Aby móc skutecznie chronić swój znak towarowy, regularnie opłacaj przyznane ci prawo ochronne. Pamiętaj, że prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Jeśli chcesz chronić swój znak przez kolejne 10 lat, wnieś opłatę przed datą wygaśnięcia prawa, podając w tytule przelewu numer prawa.

Opłatę możesz wnieść elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

Możesz złożyć wniosek o przesyłanie e-Powiadmienia o upływającym okresie ochrony na Twój znak, abyśmy mogli przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie zakończenia prawa.

 

 

Czy ta strona była przydatna?