Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym

Chcesz chronić wzór przemysłowy, który wykorzystujesz w produkowanych lub sprzedawanych przez ciebie towarach? Musisz go zarejestrować. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest wzór przemysłowy 

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje. W uproszczeniu 

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych oraz: 

 • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
 • wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy.

Ochrona w przypadku wzorów przemysłowych dotyczy wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego. Dlatego, w uproszczeniu można powiedzieć, że wzorem przemysłowym jest kształt lub wygląd przedmiotu. Wzorem może być zatem faktura materiału, kolor, użyte zdobienia, krój czcionki.  Praktycznie każdy przedmiot - pod warunkiem, że jest nowy i oryginalny - może być zgłoszony do rejestru wzorów przemysłowych i objęty ochroną. 

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Kto może zgłosić wzór przemysłowy

Zgłaszającym może być:

 • twórca,
 • współtwórcy łącznie,
 • pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy),
 • przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wzoru przemysłowego przy pomocy przedsiębiorcy, a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawa z rejestracji wzoru przemysłowego będą przysługiwać przedsiębiorcy),
 • inna osoba jeżeli wykaże, że przysługują jej prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego).

Co daje rejestracja wzoru przemysłowego 

Po zarejestrowaniu wzoru masz prawo wyłącznego korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie i jest udzielane na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.

Jakich wzorów nie można rejestrować 

 • których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Dotyczy w szczególności wzorów obejmujących niewłaściwie zastosowane symbole religijne czy wzorów o charakterze wulgarnym bądź obscenicznym.
 • zawierających oznaczenia takie jak skróty nazw państw, herby, flagi, godła tych.  Oznaczenie te mogą być wykorzystane we wzorze zgłoszonym do rejestracji jedynie w przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że otrzymał zgodę na ich używanie w obrocie.
 • zawierające elementy będące symbolami religijnymi, patriotycznymi, czy kulturowymi, których wykorzystanie we wzorze obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne bądź tradycję narodową.

Dowód pierwszeństwa 

Urząd Patentowy może wydać zgłaszającemu wzór przemysłowy, na jego wniosek, dowód dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, czyli dowód pierwszeństwa. Taki dowód może mieć znaczenie, jeżeli o ochronę podobnych wzorów przemysłowych ubiega się jednocześnie kilka podmiotów lub jeśli chcesz zgłosić wzór przemysłowy do ochrony za granicą. Zobacz jak uzyskać dowód pierwszeństwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie wzoru przemysłowego

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym. Możesz je też przesyłać pocztą, faksem albo przez Internet - na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP. Żeby korzystać z PUEUP musisz założyć sobie konto. Przez PUEUP będziesz mógł także wnieść wymagane opłaty. W ten sposób ubiegasz się o ochronę na terytorium Polski.

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony (np. współtwórca), a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Zobacz dodatkowe informacje na temat pełnomocnictwa.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego. Jeśli prześlesz zgłoszenie faksem, oryginał dokumentu dostarcz do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania faksu. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, a także numer identyfikacyjny REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,
 • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
 • nazwę organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,
 • wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
 • nazwisko i imię oraz adres twórcy wzoru przemysłowego,
 • wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego,
 • spis załączonych dokumentów,
 • podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
 • określenie przedmiotu zgłoszenia,
 • ilustrację wzoru przemysłowego, która powinna przedstawiać przedmiot wzoru z wyraźnym wskazaniem cech istotnych wzoru.
 • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania zgłoszenia za granicą lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie,
 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika.

Po wpłynięciu zgłoszenia Urząd Patentowy wydaje dokument potwierdzający zgłoszenia wzoru przemysłowego.

Ile zapłacisz

 • 300 -  opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego. Wnieś ją na konto Urzędu Patentowego.
 • 100 - opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo. Wnieś ją na konto Urzędu Patentowego

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pelnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy. 

Gdy wykażesz, że nie jesteś w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy zwolni cię częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. 

 

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Rysunki, fotografie lub próbki materiału włókienniczego wraz z opisem wyjaśniającym.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

 • Dowód pierwszeństwa jest wymagany, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa załącza się, gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Ilustracja wzoru przemysłowego musi przedstawiać całość wytworu w przypadku, gdy cześć wytworu posiada nowy i indywidualny charakter. Do zgłoszenia można dołączyć opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego. Wszystkie ilustracje należy opatrzyć podpisem zgłaszającego, osób upoważnionych do reprezentowania zgłaszającego bądź pełnomocnika zgłaszającego, w miejscu umożliwiającym pominięcie podpisów podczas reprodukcji. Próbki materiału włókienniczego powinny być podpisane na nalepce.
 • Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne. Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba, że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów. Wszystkie odmiany wzoru ujęte w zgłoszeniu powinny być przedstawione w figurach na jednej ilustracji.
 1. Urząd sprawdza zgłoszenie formalnie

Urząd Patentowy sprawdza, czy złożyłeś wszystkie niezbędne dokumenty. W przypadku gdy zgłoszenie ma braki, Urząd Patentowy wezwie cię do ich uzupełnienia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie. Jeżeli ich nie uzupełnisz, Urząd umorzy postępowanie.

Jeżeli nie wniesiesz wymaganych opłat, Urząd Patentowy wezwie cię do zapłaty w terminie 14 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, Urząd Patentowy umorzy postępowanie.

 1. Urząd sprawdza zgłoszenie merytorycznie

Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie sprawdza, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Oceniana jest również dopuszczalność uzupełnień i poprawek, jeżeli zostały wprowadzone przez zgłaszającego.

 1. Urząd wydaje decyzję

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji po stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. Jeżeli nie wniosłeś opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.

Ile zapłacisz

150 zł

 • Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego obejmujący 1., 2. i 3.,4. i 5. rok ochronny. Termin do uiszczenia opłaty określonej w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego wynosi 3 miesiące od daty doręczenia wezwania. Jeśli nie zapłacisz za prawo ochronne w wyznaczonym terminie, to decyzja o jego udzieleniu - wygaśnie

 • Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu.

Dokumenty

 1. Urząd wpisuje wzór przemysłowy do rejestru

Urząd Patentowy wpisuje wzór przemysłowy do rejestru wzorów przemysłowych. Rejestr jest jawny.

 1. Urząd wydaje świadectwo rejestracji oraz ogłasza rejestrację w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Świadectwo rejestracji stwierdza udzielenie prawa z rejestracji i składa się z:

 • zaświadczenia o udzieleniu prawa z rejestracji, które wskazuje uprawnionego, numer rejestracji i określenie przedmiotu wzoru oraz
 • opisu ochronnego.

Opisy ochronne wzorów przemysłowych mogą być udostępnione osobom trzecim odpłatnie, w formie odbitek.

Ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy zawiera:

 • numer rejestracji,
 • datę i numer zgłoszenia,
 • symbol klasy wzoru przemysłowego,
 • określenie przedmiotu wzoru,
 • nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego,
 • nazwisko i imię twórcy wzoru oraz ilustrację wzoru przemysłowego.

Ile zapłacisz

70 zł

Opłata za publikację informacji o przyznanym ci prawie z rejestracji w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Opłatę wnosisz po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa, w terminie 3 miesięcy od doręczenia wezwania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Częścią składową świadectwa rejestracji jest opis ochronny wzoru przemysłowego obejmujący opis tego wzoru, rysunek oraz zawarte w zgłoszeniu fotografie i próbki materiału włókienniczego.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Decyzję otrzymasz bez zbędnej zwłoki.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego masz prawo wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego przysługuje ci skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

 • Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji wzoru przemysłowego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
 • Jeżeli chcesz uzyskać ochronę na terenie UE, zgłoś wzór wspólnotowy drogą elektroniczną. Opłata za zgłoszenie wynosi  350 EUR. Rejestracja jasno określa, jaki wzór został zastrzeżony oraz kiedy powstał. Rejestracja wzoru wspólnotowego zachowuje ważność przez 5 lat i można ją przedłużyć o maksymalnie 25 lat, każdorazowo o 5 lat.

Czy ta strona była przydatna?