Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Architekt – wpis na listę członków izby architektów

Chcesz wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (samodzielnie projektować lub sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane)? Musisz być członkiem samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP. Członkostwo możesz uzyskać, jeśli złożysz wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby architektów właściwej dla twojego miejsca zamieszkania. Poniżej dowiesz się jakie warunki musisz spełnić i jak złożyć wniosek.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Członkiem Izby Architektów możesz zostać, jeżeli:

 • masz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

albo

 • masz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

albo

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, który nabył kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury oraz posiadasz odpowiednią decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji zawodowych

Pełnomocnictwo dla osób zamieszkałych poza UE

Jeśli mieszkasz w kraju poza Unią Europejską musisz ustanowić pełnomocnika do prowadzenia twojej sprawy mieszkającego w Polsce (chyba, że reprezentuje cię konsul RP) albo wskazać w Polsce tzw. pełnomocnika do doręczeń. Nie musisz tego robić, jeśli zgadzasz się na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli nie wskażesz pełnomocnika do doręczeń, to wysyłane do ciebie pisma pozostają w aktach twojej sprawy tak jakby zostały doręczone.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby architektów
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby architektów

Wzór wniosku o wpis na listę członków okręgowej izby architektów (OIA), właściwej dla twojego miejsca zamieszkania, możesz pobrać ze strony internetowej lub w biurze OIA.

Sprawdź dane kontaktowe okręgowych izb architektów.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis na listę członków Izby Architektów RP powinien zawierać następujące dane:

 • imię lub imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe
 • imiona rodziców
 • data i miejsce urodzenia
 • obywatelstwo
 • NIP
 • PESEL /nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (dot. obywateli innego państwa)
 • miejsce pracy i zajmowane stanowisko
 • adres zamieszkania
 • adres do korespondencji
 • wykształcenie: tytuł naukowy i zawodowy
 • Nazwa uczelni i kierunek studiów , numer dyplomu, data uzyskania dyplomu
 • uprawnienia w specjalności architektonicznej - zakres uprawnień, numer uprawnień i data ich uzyskania, organ wydający uprawnienia
 • miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy

Oświadczenia na wniosku:

 • Umieszczone w niniejszym wniosku i załączone dane są zgodne z prawdą i przekazane dobrowolnie.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP oraz w załączonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do celów organizacji zebrań obwodowych i Zjazdów Izby (w tym wyborczych) oraz do realizacji celów statutowych Izby Architektów RP.
 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się z pouczeniami stanowiącymi złącznik nr 1 do druku niniejszego wniosku o wpis na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP.
 • Zobowiązuję się do doręczenia do okręgowej izby architektów kopii dokumentu polisy ubezpieczeniowej w terminie do 35 dni od dnia wpisu na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP.
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Informacja dodatkowa

Wzór decyzji określony jest w załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskanie uprawnień budowlanych w izbie inżynierów budownictwa Architekt – uzyskanie uprawnień budowlanych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Przedstaw oryginały do wglądu i kopie następujących dokumentów:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (dotyczy obywateli innego państwa)
 • dyplom ukończenia studiów lub odpis dyplomu
 • decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych

W oryginale dołącz:

 • dowód uiszczenia wpisowego
 • pełnomocnictwo – w przypadku osób mieszkających poza granicami RP
 • dowód opłaty skarbowej – w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Uwaga

Od potwierdzonych kopii dokumentów pobierana jest opłata skarbowa, w wysokości określonej przepisami o opłacie skarbowej.

Wniosek i dokumenty w trakcie postępowania składasz w języku polskim.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku wraz z załącznikami

Biuro OIA sprawdza, czy twój wniosek zawiera wszystkie niezbędne dokumenty i dane. W razie potrzeby, wezwie cię do uzupełnienia braków. Ewentualne błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki w treści danych lub informacji są prostowane z urzędu.

Ponadto biuro OIA potwierdza na kopiach ich zgodność z oryginałami. Oryginały dokumentów zostaną ci zwrócone.

Dokumentem określającym zasady prowadzenia listy członków okręgowych izb architektów jest Regulamin prowadzenia listy członków okręgowych izb architektów.

 1. Wpis na listę członków okręgowej izby architektów

Rada okręgowej izby architektów w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku podejmuje uchwałę w sprawie wpisania cię na listę OIA. Biuro OIA, na podstawie uchwały, w ciągu 7 dni wpisze cię na listę członków danej okręgowej izby architektów.

Otrzymasz indywidualny numer pozycji na liście członków danej OIA. Jeśli masz ograniczone uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, przy twoim wpisie pojawi się rozszerzenie „uprawnienia ograniczone”.

 1. Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków okręgowej izby architektów

Biuro OIA przygotowuje dane w systemie informatycznym, umożliwiające samodzielne wygenerowanie zaświadczenia. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Architektów RP, każdy architekt (wpisany na listę członków okręgowej izby architektów o statusie "czynny") może uzyskać z systemu informatycznego Izby w formie dokumentu elektronicznego.

Aby uzyskać aktualne zaświadczenie, musisz przedtem zarejestrować się na stronie internetowej Izby Architektów RP. Otrzymasz kod dostępu do twojego indywidualnego konta na serwerze Izby Architektów, który umożliwi ci wydruki zaświadczeń o wpisie na listę członków.

Biuro OIA, w ciągu 7 dni od daty wpisu na listę członków, ma obowiązek wydać zaświadczenie o wpisie na listę członków temu członkowi Izby, który nie ma dostępu do internetu.

Szczegółowe zasady jak uzyskać i korzystać z zaświadczeń znajdziesz w Regulaminie wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów.

Dokumenty

Dokument nie wymaga pieczątki i podpisu, a jego aktualność może być sprawdzona przez urzędy i osoby trzecie poprzez wpisanie numeru weryfikacyjnego zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów lub poprzez bezpośredni kontakt z właściwą okręgową izbą architektów. Zaświadczenie jest ważne do wskazanej w nim daty ważności.

Termin

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni od daty wpisu na listę członków okręgowej izby architektów.

 1. Przekazanie informacji o dokonanym wpisie na listę członków okręgowej izby architektów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Biuro OIA przekazuje informację o dokonanym wpisie nowego członka okręgowej izby architektów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) prowadzącego Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Ile zapłacisz

400 zł

Ile będziesz czekać

Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie jesteś zadowolony z uchwały w sprawie wpisu na listę członków podjętej przez radę okręgowej izby architektów, możesz złożyć odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów. Odwołanie złóż w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Jeśli Krajowa Rada Izby Architektów nie podejmie uchwały w twojej sprawie w terminie 2 miesięcy od doręczenia odwołania, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Składki i inne opłaty

Wysokość składek członkowskich i innych opłat uchwala corocznie Krajowa Rada Izby Architektów. Najłatwiej znajdziesz te informacje na stronach internetowych okręgowych izb architektów.

Miesięczną składkę członkowską musisz wpłacać na konto wskazane przez twoją okręgową izbę architektów.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów

Architekci są zobowiązani do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie swojej działalności. Musisz się ubezpieczyć w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę członków OIA, ale nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Informację o zawartym obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przekaż do OIA, przedkładając oryginał lub kopię:

 • polisy ubezpieczeniowej
 • zaświadczenia ubezpieczyciela
 • pisemnego potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od pośrednika ubezpieczeniowego

Jak znaleźć czynnych architektów

Na stronie internetowej Izby Architektów RP udostępniona jest wyszukiwarka czynnych architektów – członków okręgowych izb architektów.

Kiedy jeszcze można uzyskać wpis na listę członków OIA

Oprócz wpisu na wniosek własny, okręgowa rada izby architektów może wpisać na listę członków na podstawie:

 • uchwały Krajowej Rady Izby, podjętej w trybie odwoławczym
 • uchwały w związku z zobowiązaniem nałożonym przez Krajową Radę Izby Architektów po wydaniu decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta i stwierdzeniu, że wnioskodawca posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu architekta

Zmiana danych członka Izby Architektów

Masz obowiązek przekazywania do OIA, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany, następujących informacji:

 • zmiany danych osobowych i adresowych
 • zmiany danych o wykształceniu (tytule zawodowym) oraz tytułach naukowych
 • zmiany umieszczonych informacji dodatkowych
 • wykreślenia informacji nieaktualnych
 • usunięcia rozszerzenia „uprawnienia ograniczone” z indywidualnego numeru, w przypadku nabycia uprawnień budowlanych w nieograniczonym zakresie

Biuro OIA dokonuje zmian nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów będących podstawą zmiany.

Czy ta strona była przydatna?