Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca majątkowy – ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Kandydat, który zakończył wynikiem negatywnym część ustną egzaminu lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu dotyczącego uzyskania prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu w zakresie szacowania nieruchomości. Kandydat składa wniosek do ministra właściwego do spraw rozwoju, nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Opłata za ponowne przystąpienie do ustnej części egzaminu wynosi 450,00 zł.

2. Potwierdzeniem niezdania egzaminu jest otrzymanie przez kandydata decyzji o odmowie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (z powodu negatywnego wyniku egzaminu ustnego). Natomiast niestawienie się na część ustną egzaminu skutkuje umorzeniem postępowania kwalifikacyjnego (w drodze decyzji – zgodnie z § 37 rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości).

3. W przypadku nieprzystąpienia kandydata do ustnej części egzaminu z przyczyn losowych może on złożyć, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu, udokumentowany wniosek o zwrot wniesionej opłaty za część ustną egzaminu. Opłata podlega zwrotowi (450 złotych). w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku na wskazany przez kandydata numer rachunku bankowego (albo przekazem pocztowym).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek należy złożyć nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu (§ 32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości). Komunikat o terminie postępowania kwalifikacyjnego podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronie internetowej ministerstwa.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o ponowne dopuszczenie do egzaminu ustnego

Wniosek oraz załączniki składa się osobiście lub przesyła do Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, kandydat wskazuje dzień, miesiąc i rok zaliczonego etapu wstępnego oraz części pisemnej egzaminu, a także dzień, miesiąc i rok wybranego terminu egzaminu. Ponadto kandydat powinien także we wniosku wskazać wybrany tryb części ustnej egzaminu przewidujący (zgodnie z § 30 ust. 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości):

 • omówienie procedury wyceny nieruchomości zastosowane w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez zespół kwalifikacyjny spośród sześciu dołączonych do wniosku, albo
 • omówienie dwóch wylosowanych procedur wyceny nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny.
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Oświadczenie o niekaralności powinno obejmować niekaranie za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
 • Wzór wniosku znajdujący się na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Technologii zawiera stosowne oświadczenia. Jeżeli kandydat skorzysta z tego wniosku to nie musi składać odrębnych oświadczeń.
 • Dowód uiszczenia opłaty powinien potwierdzać wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej dla części ustnej egzaminu (450,00 zł).

Termin

Wniosek należy złożyć nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu (§ 32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości). Komunikat o terminie postępowania kwalifikacyjnego podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronie internetowej ministerstwa.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Po wpłynięciu wniosku organ właściwy dokonuje jego weryfikacji formalnej.

2. Jeżeli wniosek nie jest kompletny organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie, wniosek w przedmiotowej sprawie pozostaje bez rozpoznania, a organ wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

3. Jeżeli wniosek jest kompletny lub został poprawnie uzupełniony to minister przekazuje go Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia części ustnej egzaminu. Ponadto minister zawiadamia kandydata o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Wniosek należy zweryfikować formalnie przed terminem ustnej części egzaminu.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne (drugi etap) – egzamin ustny

1. Przygotowanie praktyczne kandydatów sprawdza się w części ustnej egzaminu. Zgodnie z dokonanym przez kandydata przy składaniu wniosku wyborem trybu części ustnej egzaminu kandydat omawia procedury wyceny nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

 • zastosowane w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez zespół kwalifikacyjny spośród sześciu dołączonych do wniosku albo
 • dwie wylosowane w trakcie egzaminu, z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny.

2. Po omówieniu wyżej wymienionych procedur zespół kwalifikacyjny, do każdej z dwóch omówionych procedur wyceny nieruchomości, zadaje po trzy pytania dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości.

3. W trakcie ustnej części egzaminu kandydat może uzyskać 24 punkty, a do osiągnięcia wyniku pozytywnego wystarczy uzyskanie 14 punktów. W przypadku zakończenia części ustnej egzaminu wynikiem negatywnym postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone wynikiem negatywnym. Niestawienie się na część ustną egzaminu skutkuje umorzeniem postępowania kwalifikacyjnego (w drodze decyzji – zgodnie z § 37 rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości).

4. Kandydat, który zakończył część ustną egzaminu wynikiem negatywnym lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Kandydat składa do ministra wniosek nie później niż na 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Opłata za ponowne przystąpienie do ustnej części egzaminu wynosi 450,00 zł.

5. Sekretarz zespołu kwalifikacyjnego sporządza dla każdego kandydata odrębny protokół z postępowania kwalifikacyjnego, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kwalifikacyjnego. W protokole wpisuje się wyniki etapu wstępnego oraz wyniki cześci pisemnej i ustnej egzaminu, procedury oraz pytania zadane kandydatowi wraz z ich oceną, a także ogólnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przedmiotowy protokół przekazywany jest wraz z dokumentacją postępowania kwalifikacyjnego Ministrowi Rozwoju i Technologii.

Termin

Egzamin ustny odbywa się terminie podanym w zawiadomieniu przysłanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju.

 1. Przygotowanie i wydanie świadectw nadania uprawnień zawodowych – wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych

1. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego Minister Rozwoju i Technologii sporządza i wydaje świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Przedmiotowe świadectwo wydaje się jednocześnie w dwóch formatach, zgodnych z wzorami określonymi w załączniku numer 2 oraz 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Kandydat odbiera osobiście świadectwo nadania uprawnień lub na jego wniosek świadectwo zostaje przekazane pocztą. Świadectwo może odebrać także osoba trzecia w imieniu osoby nabywającej uprawnienia, po uprzednim przedłożeniu stosownego upoważnienia.

2. Osoba, która uzyskała uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości zostaje z urzędu wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Wpis dokonywany jest jednocześnie z wydaniem świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Data wpisu do centralnego rejestru jest tożsama z datą nadania uprawnień zawodowych, a numer wpisu do rejestru jest numerem uprawnień.

3. W przypadku negatywnego wyniku ponownego egzaminu ustnego minister właściwy do spraw rozwoju wydaje decyzję odmawiającą nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Po otrzymaniu tej decyzji kandydatowi przysługuje prawo do złożenia, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 k.p.a. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony to minister przekazuje sprawę Komisji w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o czym zawiadamia kandydata. Postępowanie kwalifikacyjne polega na ponownej ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego przez inny zespół kwalifikacyjny (§ 38 rozporządzenia z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości). W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 k.p.a. wysokość opłaty za ponowne postępowanie kwalifikacyjne wynosi 250,00 zł.

4.Jeżeli kandydat nie stawił się w wyznaczonym terminie na ustną część egzaminu, postępowanie kwalifikacyjne podlega umorzeniu (w drodze decyzji – zgodnie z § 37 rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości).

Dokumenty

Ile zapłacisz

450,00 zł

Opłatę za ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu kandydat wnosi się w całości, nie później niż w dniu złożenia wniosku o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którego numer jest udostępniony na stronie internetowej ministerstwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż dwa miesiące od dnia postępowania kwalifikacyjnego. Termin może zostać przedłużony tylko raz. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć dwóch miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w przypadku otrzymania przez kandydata decyzji o odmowie nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości ma on możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez kandydata. Minister przekazuje sprawę Komisji w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o czym zawiadamia kandydata. Postępowanie polega na ponownej ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego przez inny zespół kwalifikacyjny.

Warto wiedzieć

1. W przypadku nieprzystąpienia kandydata do ustnej części egzaminu z przyczyn losowych może on złożyć, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu, udokumentowany wniosek o zwrot wniesionej opłaty za część ustną egzaminu. Opłata podlega zwrotowi (450,00 zł) w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku na wskazany przez kandydata numer rachunku bankowego (albo przekazem pocztowym).

2. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

3. Wniesiona opłata za ustną część egzaminu podlega zwrotowi, w przypadku gdy kandydat wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem tej części egzaminu.

Czy ta strona była przydatna?