Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Skreślenie z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Chcesz zamknąć swoją lecznicę dla zwierząt? Poinformuj o tym właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • elektronicznie
  • w siedzibie izby

Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt, który zamierza zakończyć działalność musi w tym celu złożyć wniosek do właściwej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej.

Uwaga
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności – to nie musisz składać osobnego wniosku o skreślenie z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o skreślenie zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt w przypadku zamiaru zaprzestania świadczenia usług weterynaryjnych składa wniosek o skreślenie zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej prowadzącej ewidencję.

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby izby, w której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

  1. Weryfikacja formalna

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna weryfikuje poprawność wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wzywa do ich uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków formalnych wniosku, licząc od dnia otrzymania wezwania.

  1. Skreślenie z ewidencji zakładów leczniczych

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonuje skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Skreślenie z ewidencji następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej (w formie księgi) i w formie elektronicznej (w formie pliku lub w systemie informatycznym).

Dokumenty

  1. Doręczenie wnioskodawcy uchwały w sprawie skreślenia z ewidencji zakładów leczniczych

Uchwałę w sprawie skreślenia z ewidencji doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 109 § 1 w związku z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

  1. Przekazanie zawiadomienia o dokonaniu skreślenia

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje właściwemu ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii zawiadomienie o dokonaniu skreślenia zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informację o skreśleniu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informację o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Do uchwały w sprawie skreślenia z ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) dotyczące decyzji administracyjnych (art. 22 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt).

Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia w takich kwestiach (art. 111 § 1 KPA).

Do rozpatrzenia odwołania właściwy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia (art. 127 § 2 KPA). W przypadku tej procedury organem wyższego stopnia jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał uchwałę (art. 129 § 1 KPA).

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały stronie (art. 129 § 2 KPA).

Warto wiedzieć

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla zakład leczniczy dla zwierząt z ewidencji także wówczas, gdy lekarz weterynarii zostanie skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, której organem jest okręgowa rada (art. 20 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz art. 18 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych). Ma to miejsce wówczas, gdy wnioskodawca był jedynym lekarzem weterynarii wykonującym zawód w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Czy ta strona była przydatna?