Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Jeśli jesteś wpisany do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt i zmieniły się twoje dane to musisz poinformować o tych zmianach. Poniższej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca ubiegający się o zmianę wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, składa wniosek okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, właściwej dla siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do zakładu leczniczego dla zwierząt.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku wnioskodawca: 1) podaje dane podlegające ujawnieniu w ewidencji, które uległy zmianie oraz 2) informuje o zmianach stanu faktycznego i prawnego dotyczących danych, o których mowa w pkt 1, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby izby, w której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Złóż wniosek w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do zakładu leczniczego dla zwierząt.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o zmianę wpisu w ewidencji nie spełnia wymagań formalnych, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wzywa wnioskodawcę w terminie 7 dni do jego uzupełnienia (termin na dokonanie zmiany wpisu do ewidencji będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku). Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania). Wnioskodawca w terminie nie krótszym niż 7 dni powinien uzupełnić braki w dokumentacji – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków, wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego).

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ocenia, czy zostały spełnione wymagania do zmiany wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

 1. Zmiana wpisu w ewidencji zakładów leczniczych

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna po weryfikacji wniosku dokonuje zmiany wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt w ewidencji albo odmawia zmiany wpisu. Zmiana wpisu w ewidencji następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej (w formie księgi) i w formie elektronicznej (w formie pliku lub w systemie informatycznym). Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonuje aktualizacji w wyżej wymienionych rejestrach.

Dokumenty

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt w ewidencji. Zaświadczenie doręcza się na piśmie lub, na prośbę wnioskodawcy, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 217 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Odmowa zmiany wpisu w ewidencji skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Uchwałę w sprawie odmowy zmiany wpisu w ewidencji doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 109 § 1 i art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty

 1. Wniesienie opłaty za zmianę wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Wniesienie opłaty za zmianę wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, na rzecz okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej.

 1. Przekazanie zawiadomienia o dokonaniu zmiany wpisu w ewidencji

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje właściwemu ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii zawiadomienie o dokonaniu zmiany wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt w ewidencji.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informację o zmianie wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informację o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Ile zapłacisz

Opłata za zmianę wpisu w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, wynosi dla:

 • gabinetu weterynaryjnego – 150 zł
 • przychodni weterynaryjnej – 150 zł
 • lecznicy weterynaryjnej – 300 zł
 • kliniki weterynaryjnej – 300 zł
 • weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego – 300 zł

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 50 dni.

Jak możesz się odwołać

1. Do uchwały w sprawie odmowy zmiany wpisu w ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) dotyczące decyzji administracyjnych (art. 22 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt).

2. Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia, bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia w takich kwestiach (art. 111 § 1 KPA).

3. Do rozpatrzenia odwołania właściwy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia (art. 127 § 2 KPA). W przypadku tej procedury organem wyższego stopnia jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

4. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę (art. 129 § 1 KPA).

5. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie (art. 129 § 2 KPA).

Czy ta strona była przydatna?